Jeziki za gospodarsko rast in zaposlovanje

Pri razvoju znanj in spretnosti za trg dela Evropska komisija sodeluje z deležniki na področju izobraževanja in trga dela.

Za kaj gre

Dobre jezikovne in komunikacijske spretnosti so pomembne za posameznike in podjetja.

Zaradi slabega znanja jezikov in pomanjkljivega poznavanja drugih kultur preveč podjetij EU izgubi posel. Potreben je bolj strateški pristop k večjezični komunikaciji.

Mladi, ki se učijo tujih jezikov, lahko študirajo ali se usposabljajo v tujini. Usposabljajo se na določenem strokovnem področju, vendar tudi izboljšujejo svoje znanje jezikov in medkulturne komunikacije – kar je dodana vrednost za delodajalce.

Študija o učinku programa študentskih izmenjav Erasmus kaže, da se diplomanti z mednarodnimi izkušnjami lažje zaposlijo.

Delo Evropske komisije

Pri razvoju znanj in spretnosti za trg dela Evropska komisija sodeluje z deležniki na področju izobraževanja in trga dela. Prek evropske panorame spretnosti (platforma EU, ki zagotavlja jasne, zanesljive in posodobljene podatke o trgu dela) države EU, organizacije delodajalcev in sindikati sodelujejo pri pripravi napovedi glede potrebnih znanj v posameznih sektorjih, vključno s predvidevanji glede potreb po znanju jezikov.

Drugi ključni projekt je ESCO, evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev. ESCO je del strategije Evropa 2020 in vsebuje jasne informacije (v 24 jezikih) o spretnostih, sposobnostih in kvalifikacijah, ki so potrebne za različne poklice v EU. Klasifikacijo, ki je bila uvedena leta 2010, podpira Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja.

Komisija tudi zbira podatke študij, izvedenih v EU, o povezavah med znanjem jezikov, konkurenčnostjo in zaposljivostjo. Na področju jezikov je vedno večja potreba po specializiranih jezikoslovcih. Komisija si prizadeva povezati univerze z uporabniki jezikovnih storitev, denimo prek foruma Prevajamo Evropo.

Dosedanji ukrepi

V obdobju 2011–2013 je Komisija usklajevala platformo podjetij, ki je prispevala podatke mreži za spodbujanje jezikovnih strategij za izboljšanje konkurenčnosti in možnosti zaposlitve (CELAN). Namen platforme je bil opredeliti jezikovne potrebe podjetij EU in njihovih zaposlenih ter jim dati na voljo ustrezna orodja.

Julija 2011 je tematska skupina za jezike objavila poročilo o zagotavljanju večjezičnih komunikacijskih spretnosti za trg dela.

Ugotovitve dveh najnovejših izčrpnih poročil o jezikih in zaposljivosti: Študija o znanju tujih jezikov ter zaposljivosti in poročilo Jeziki in zaposljivost (oboje iz leta 2015) kažeta na to, da obstaja neposredna povezava med jezikovnimi spretnostmi in verjetnostjo zaposlitve. Znanje in obvladanje tujih jezikov je bilo priznano kot pomemben dejavnik za poklicni razvoj državljank in državljanov EU. V poročilih je tudi analiza povpraševanja po znanju tujih jezikov na trgu dela in priporočila o tem, kako podpreti delodajalce in delojemalce.

Komisija podpira znanje jezikov kot gonilo gospodarske rasti tudi s programom Erasmus+.