Jazyky pre rast a zamestnanosť

Komisia spolupracuje so zainteresovanými stranami z oblasti vzdelávania a trhu práce na rozvoji profesionálnych zručností.

Cesta k úspechu pre jednotlivcov aj podniky

Dobré jazykové a komunikačné zručnosti sú kľúčové pre úspech jednotlivcov aj podnikov.

Spoločnosti v EÚ často prichádzajú o obchodné príležitosti v dôsledku nedostatočných jazykových zručností a znalostí o iných kultúrach. Je jasné, že k viacjazyčnej komunikácii je potrebné pristupovať strategicky.

Mladí ľudia, ktorí sa učia cudzie jazyky, môžu absolvovať štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí. Nielenže sa vzdelávajú v špecifických odboroch, ale zdokonaľujú sa aj v jazykových a medzikultúrnych komunikačných zručnostiach, čo zamestnávatelia považujú za veľkú výhodu.

Nová štúdia EÚ o vplyve študentského výmenného programu Erasmus ukazuje, že aj na trhu práce, ktorý sa čoraz viac otvára uchádzačom z rôznych krajín, sa lepšie darí absolventom s medzinárodnými skúsenosťami.

Ako EÚ pomáha zlepšiť jazykové zručnosti

Európska komisia spolupracuje so zainteresovanými stranami zo sektora vzdelávania aj zamestnanosti s cieľom pomôcť občanom a podnikom v EÚ získať zručnosti potrebné pre dnešný trh práce. Pomocou Panorámy zručností Európskej komisie (platforma EÚ, ktorá poskytuje jasné, spoľahlivé a aktuálne údaje o trhu práce) prispievajú vlády členských štátov EÚ, organizácie zamestnávateľov a odborové združenia k prognózam o zručnostiach žiadaných v rôznych sektoroch – vrátane jazykových znalostí.

  • V rámci stratégie Európa 2020 pomáha projekt Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO) zamestnávateľom a jednotlivcom tým, že opisuje, identifikuje a klasifikuje povolania, zručnosti a kvalifikácie relevantné pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj pre trh práce v EÚ. Projekt má podporu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP).
  • Na pokrytie rastúceho dopytu po špecializovaných jazykových profiloch Komisia zhromažďuje aj údaje z európskych štúdií o prepojení medzi jazykovými znalosťami, konkurencieschopnosťou a zamestnateľnosťou. Okrem toho sa usiluje o vytvorenie spojení medzi univerzitami a používateľmi jazykových služieb, napríklad prostredníctvom fóra Translating Europe.
  • Komisia nedávno koordinovala obchodnú platformu, ktorá poskytla podkladové údaje pre sieť na podporu jazykových stratégií pre konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť (CELAN). Jej cieľom bolo určiť jazykové potreby podnikov a zamestnancov v EÚ a poskytnúť nástroje potrebné na ich uspokojenie.
  • Skupina Jazyky pre pracovné miesta uverejnila správu o poskytovaní viacjazyčných komunikačných zručností pre pracovný trh.
  • Zistenia dvoch najnovších komplexných správ EÚ o jazykoch a zamestnateľnosti – Štúdie o spôsobilosti v cudzom jazyku a zamestnateľnosti a správy Jazyky a zamestnateľnosť – naznačujú, že existuje priame spojenie medzi jazykovými znalosťami a zamestnateľnosťou. Zistilo sa, že znalosti cudzích jazykov predstavujú dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje profesijný rozvoj občanov EÚ. Tieto správy obsahujú aj analýzu dopytu po jazykových zručnostiach na trhu práce spolu s odporúčaniami, ako v tejto oblasti podporovať zamestnávateľov a zamestnancov.
  • Erasmus+ je ďalším prostriedkom Komisie na podporu jazykov ako nástroja rastu.