Nauka języków a wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Aby rozwijać umiejętności potrzebne na rynku pracy, Komisja Europejska współpracuje z zainteresowanymi stronami, zarówno w sektorze edukacji, jak i na rynku pracy.

O co w tym chodzi?

Dobre umiejętności językowe i komunikacyjne mają znaczenie zarówno z punktu widzenia osób, jak i z punktu widzenia przedsiębiorstw.

Zbyt wiele firm z UE traci możliwości biznesowe z powodu nieznajomości języków obcych oraz braku znajomości innych kultur. Dlatego potrzebne jest bardziej strategiczne podejście do kwestii komunikacji wielojęzycznej.

Młodzi ludzie, którzy uczą się języków obcych, mogą studiować lub szkolić się za granicą. W innym kraju nie tylko poszerzają oni swoją wiedzę z danej dziedziny, ale także poprawiają swoje umiejętności językowe i międzykulturowe – które szczególnie cenią pracodawcy.

Badanie na temat efektów unijnego programu wymiany studentów Erasmus pokazuje, że absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy.

Jakie działania podejmuje w tej dziedzinie Komisja?

Aby rozwijać umiejętności potrzebne na rynku pracy, Komisja Europejska współpracuje z zainteresowanymi stronami, zarówno w sektorze edukacji, jak i na rynku pracy. Dzięki unijnej panoramie umiejętności (platforma dostarczająca jasnych, wiarygodnych i aktualnych danych dotyczących rynku pracy) rządy państw UE, organizacje pracodawców i związki zawodowe mogą brać udział w tworzeniu prognoz zapotrzebowania na umiejętności w różnych sektorach, w tym zapotrzebowania na umiejętności językowe.

Innym kluczowym projektem jest ESCO – europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. ESCO jest elementem strategii „Europa 2020”. Klasyfikacja ta oferuje jasne informacje (w 24 językach) na temat umiejętności, zdolności i kwalifikacji, które są wymagane w różnych zawodach w UE. Inicjatywę tę zainicjowano w 2010 r. i jest ona realizowana przy wsparciu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.

Komisja gromadzi także dane na temat związku między znajomością języków, konkurencyjnością i szansami na rynku pracy. Jako że wzrasta zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych lingwistów, Komisja działa na rzecz nawiązywania współpracy między uniwersytetami a podmiotami korzystającymi z usług językowych, np. organizując Translating Europe Forum.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

W latach 2011-2013 Komisja koordynowała prace platformy przedsiębiorstw, które wspierały projekt CELAN – Sieć Promowania Strategii Językowych na rzecz Konkurencyjności i Zatrudnienia. Miał on na celu określenie potrzeb językowych europejskich przedsiębiorstw i pracodawców oraz opracowanie narzędzi do zaspokojenia tych potrzeb.

W lipcu 2011 r. grupa robocza „Języki w pracy” opublikowała raport na temat znaczenia umiejętności językowych na rynku pracy.

W 2015 r. opublikowano dwa kompleksowe sprawozdania na temat języków i szans na zatrudnienie: „Badanie dotyczące biegłej znajomości języków obcych i szanse zatrudnienia” oraz „Języki i szanse zatrudnienia”. Z obu sprawozdań wynika, że istnieje bezpośredni związek między umiejętnościami językowymi a szansą na znalezienie pracy. Uznano, że biegła znajomość języków obcych jest ważnym czynnikiem kształtującym rozwój zawodowy obywateli UE. Sprawozdania zawierają również analizę zapotrzebowania na znajomość języków obcych na rynku pracy oraz zalecenia na temat tego, jak można wspierać pracodawców i pracowników.

Za pomocą programu Erasmus+ Komisja wspiera naukę języków, gdyż ich znajomość ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego.