Jezici za rast i radna mjesta

Kako bi se razvijale vještine za svijet rada, Europska komisija surađuje s dionicima iz područja obrazovanja i tržišta rada.

O čemu je riječ?

Dobre jezične i komunikacijske vještine važne su za svakog pojedinca, ali i za poduzeća.

Previše poduzeća iz EU-a ne uspijeva sklopiti poslove zbog slabog znanja jezika i nedovoljnog poznavanja drugih kultura. To pokazuje da je potreban strateški pristup višejezičnoj komunikaciji.

Mladi koji uče strane jezike mogu studirati ili se osposobljavati u inozemstvu. Tu nije riječ samo o svladavanju određenih disciplina; oni pritom usavršavaju jezik i stječu vještine međukulturne komunikacije, što je velika prednost pri zapošljavanju.

Studija o utjecaju EU-ova programa za razmjenu studenata Erasmus pokazuje da diplomirani studenti s međunarodnim iskustvom puno bolje prolaze na tržištu rada.

Što poduzima Europska komisija?

Kako bi se razvijale vještine za svijet rada, Europska komisija surađuje s dionicima iz područja obrazovanja i tržišta rada. Vlade država članica, udruge poslodavaca i sindikati dostavljaju podatke za portal Panorama vještina (platforma EU-a na kojoj se mogu pronaći jasni, pouzdani i ažurirani podaci o tržištu rada) i tako doprinose predviđanju potreba za vještinama u različitim sektorima, uključujući potrebe za jezičnim vještinama.

Još jedan važan projekt je ESCO, višejezična klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja. Ta je klasifikacija dio strategije Europa 2020. Tu se mogu pronaći jasne informacije (na 24 jezika) o vještinama, sposobnostima i kvalifikacijama potrebnima za različita zanimanja u EU-u. ESCO je pokrenut 2010., a razvijen je u suradnji s Europskim centrom za razvoj strukovnog obrazovanja.

Komisija prikuplja podatke iz studija provedenih u EU-u o povezanosti jezičnih vještina, konkurentnosti i zapošljivosti. U jezičnim profesijama raste potražnja za specijaliziranim jezičnim stručnjacima. Komisija nastoji uspostaviti veze između sveučilišta i korisnika jezičnih usluga, primjerice putem foruma „Translating Europe”.

Što je dosad učinjeno?

Od 2011. do 2013. Komisija je koordinirala rad poslovne platforme koja je bila temelj za Mrežu za promicanje jezičnih strategija za konkurentnost i zapošljivost (CELAN). Cilj joj je bio utvrditi jezične potrebe poduzeća i zaposlenika u EU-u te osmisliti alate za ispunjavanje tih potreba.

U srpnju 2011. stručna skupina „Jezici za radna mjesta“ objavila je izvješće o osposobljavanju za višejezičnu komunikaciju usmjerenu na tržište rada.

Rezultati dvaju najnovijih sveobuhvatnih izvješća o jezicima i zapošljivosti, Studija o znanju stranih jezika i zapošljivosti i Jezici i zapošljivost (oba iz 2015.), pokazuju da su jezične vještine izravno povezane s vjerojatnošću dobivanja posla. Nadalje, znanje stranih jezika i njihova tečna upotreba važan su čimbenik profesionalnog razvoja građana EU-a. Izvješća donose i analize potražnje za znanjem stranih jezika na tržištu rada te preporuke o tome kako pružiti potporu poslodavcima i zaposlenicima u unaprjeđivanju tih vještina.

Erasmus+ još je jedan način na koji Komisija podupire učenje jezika kao pokretač rasta.