Teangacha ar mhaithe le fás agus fostaíocht

Chun scileanna oibrithe a fhorbairt, oibríonn an Coimisiún i gcomhar le páirtithe leasmhara ón earnáil oideachais agus ón margadh saothair araon.

Rath daoine aonair agus gnólachtaí a chur chun cinn

Tá scileanna maithe teanga agus cumarsáide barrthábhachtach le go n-éireoidh le daoine aonair agus le gnólachtaí.

Is minic a bhíonn ar ghnólachtaí san Aontas conarthaí gnó a ligean le sruth de dheasca easpa scileanna teanga agus easpa eolais ar chultúir eile. Is léir gur gá cur chuige straitéiseach i réimse na cumarsáide ilteangaí.

Má tá teanga iasachta ag daoine óga, is féidir leo dul i mbun staidéir nó oiliúna ar an gcoigríoch. Ní hamháin go bhfaighidh siad oiliúint i réimsí sonracha, ach cuirfidh siad barr feabhais ar a gcuid scileanna teanga agus cumarsáide idirchultúrtha freisin, rud a théann chun tairbhe d’fhostóirí chomh maith.

Léiríodh i staidéar a rinne an tAontas ar an tionchar atá ag Erasmus – clár malartaithe mac léinn an Aontais Eorpaigh – gur fearr i bhfad a éiríonn le céimithe a bhfuil taithí idirnáisiúnta acu sa mhargadh fostaíochta atá ag iarraidh níos idirnáisiúnta i rith an ama.

An méid atá ar bun ag an Aontas chun scileanna teanga a fheabhsú

Chun cabhrú le saoránaigh agus gnólachtaí san Aontas forbairt a dhéanamh ar na scileanna atá ag teastáil uathu do mhargadh saothair an lae inniu, bíonn an Coimisiún Eorpach ag comhoibriú le páirtithe leasmhara ó earnáil an oideachais agus earnáil na fostaíochta araon. Trí Lánléargas Scileanna an Choimisiúin Eorpaigh (ardán de chuid an Aontais ar a dtugtar sonraí soiléire iontaofa agus cothrom le dáta faoin margadh saothair), cuidíonn rialtais an Aontais, eagraíochtaí fostóirí agus ceardchumainn chun réamhaisnéis a dhéanamh ar na scileanna a bheidh ag teastáil in earnálacha éagsúla, scileanna teanga ina measc.

  • Mar chuid den straitéis Eoraip 2020, cabhraíonn an tionscadal ESCO (Scileanna, Inniúlachtaí, Cáilíochtaí agus Gairmeacha Eorpacha) le fostóirí agus daoine aonair trí chur síos a dhéanamh ar na gairmeacha, scileanna agus cáilíochtaí gairmiúla atá ábhartha do mhargadh saothair an Aontais, don oideachas agus don oiliúint, agus trí iad a shainaithint agus a aicmiú. Tugann an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (CEDEFOP) tacaíocht don tionscadal.
  • Tá méadú ag teacht i gcónaí ar an éileamh ar theangeolaithe speisialta agus, chun freastal air sin, bailíonn an Coimisiún sonraí freisin ó staidéir a dhéantar san Aontas maidir leis na naisc idir scileanna teanga, iomaíochas agus infhostaitheacht. Chomh maith leis sin, tá an Coimisiún ag iarraidh naisc a chruthú idir ollscoileanna agus úsáideoirí seirbhísí teanga; tríd an bhfóram Translating Europe, mar shampla.
  • Chomhordaigh an Coimisiún ardán gnó le déanaí a chuidigh le hobair CELAN, an Líonra um Chur Chun Cinn Straitéisí Teanga ar mhaithe le hIomaíochas agus Infhostaitheacht. Bhí sé d'aidhm aige riachtanais teanga gnólachtaí agus fostaithe san Aontas a shainaithint agus uirlisí a chur ar fáil le riar orthu.
  • D'fhoilsigh an grúpa a bhí ag obair ar 'theangacha ar mhaithe le poist' tuarascáil maidir le scileanna cumarsáide ilteangacha a chur ar fáil don mhargadh saothair.
  • Léirítear sna torthaí ón dá thuarascáil chuimsitheacha is deireanaí de chuid an Aontais ar theangacha agus infhostaitheacht – an Staidéar ar Inniúlacht i dTeangacha Iasachta agus Infhostaitheacht agus an Tuarascáil ar Theangacha agus Infhostaitheacht – go bhfuil baint dhíreach idir scileanna teanga duine agus a infhostaithe atá sé. Aithníodh gur gné an-tábhachtach d’fhorbairt ghairmiúil shaoránaigh an Aontais iad scileanna teanga iasachta. Tá anailís déanta freisin sna tuarascálacha ar an éileamh atá ar scileanna teanga iasachta sa mhargadh saothair, agus tugtar moltaí iontu faoin gcaoi ar féidir tacú le fostóirí agus le fostaithe ina leith sin.
  • Tá dóigh eile ag an gCoimisiún leis an bhfás eacnamaíoch a ghabhann le teangacha a chothú, mar atá Erasmus+.