Kielet kasvun ja työllisyyden tukena

Komissio osallistuu työelämässä tarvittavien taitojen lisäämiseen tekemällä yhteistyötä koulutusalan ja työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa.

Taustaa

Hyvät kieli- ja viestintätaidot ovat tärkeitä sekä kansalaisille että yrityksille.

Liian monet EU:ssa toimivat yritykset menettävät sopimuksia heikon kielitaidon tai puutteellisen toisten kulttuurien tuntemuksen takia. Monikielisen viestinnän strategialle on selkeä tilaus.

Vieraita kieliä osaavat nuoret voivat opiskella tai osallistua työharjoitteluun ulkomailla. He eivät saa pelkästään alakohtaista kokemusta vaan hiovat samalla myös kielitaitoaan ja kulttuurien välisen viestinnän osaamistaan, mistä on hyötyä työmarkkinoilla.

EU:n Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelman vaikutuksia käsittelevä tutkimus osoittaa, että kansainvälistä kokemusta hankkineet vastavalmistuneet pärjäävät työmarkkinoilla muita huomattavasti paremmin.

Euroopan komission toimet

Komissio osallistuu työelämässä tarvittavien taitojen lisäämiseen tekemällä yhteistyötä koulutusalan ja työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa. Työelämän kehityssuuntia esittelevä komission Skills Panorama -sivusto sisältää selkeää, luotettavaa ja ajantasaista tietoa työmarkkinoista. Sen avulla EU-maiden hallitukset, työnantajajärjestöt ja ammattiliitot voivat ennakoida ja arvioida, millaista osaamista ja kielitaitoa eri aloilla tarvitaan.

Lisäksi komissio ylläpitää taitojen, osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalaista luokitusta (ESCO). Luokitus kuuluu Eurooppa 2020 -strategiaan. Se tarjoaa tietoa (24 kielellä) eri ammateissa tarvittavista taidoista, kyvyistä ja pätevyyksistä EU:ssa. Luokitus otettiin käyttöön vuonna 2010, ja se on Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tukema hanke.

Lisäksi komissio kerää tietoa EU:ssa toteutettavista tutkimushankkeista, joissa tutkitaan kielitaidon, kilpailukyvyn ja työllistymisen välisiä yhteyksiä. Erikoisalan osaajien kysyntä on kasvussa kielialan ammateissa. Komissio pyrkii rakentamaan yhteyksiä korkeakoulujen ja kielialan palvelujen käyttäjien välille esim. Translating Europe Forumin avulla.

Tähänastiset toimet

Vuosina 2011–2013 komissio koordinoi yrityselämän foorumia, josta sai alkunsa CELAN-verkosto. Verkosto kartoitti liike-elämän tarpeita kielipalvelujen alalla. Sen tavoitteena oli tunnistaa EU:ssa toimivien yritysten ja työntekijöiden kielelliset tarpeet ja tarjota välineitä, joiden avulla näihin tarpeisiin voidaan vastata.

Työelämän kielitaitoa käsittelevä teemaryhmä julkaisi heinäkuussa 2011 raportin, jonka aiheena on monikielisen viestinnän osaamisen tarjoaminen työelämän tarpeisiin.

Alan kaksi tuoreinta laajaa raporttia ovat vuodelta 2015: Study on Foreign Language Proficiency and Employability ja Languages and employability. Niissä osoitetaan, että kielitaidon ja työllistymisen todennäköisyyden välillä on suora yhteys. Vieraiden kielten osaaminen on tärkeä tekijä EU:n kansalaisten ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Raportit sisältävät myös analyysejä vieraiden kielten osaamisen kysynnästä työmarkkinoilla ja suosituksia työnantajien ja työntekijöiden tukemiseksi.

Myös komission Erasmus+ -ohjelma tarjoaa keinoja talouskasvun tukemiseen kielitaidon avulla.