Keeled majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks

Tööks vajalike oskuste arendamiseks teeb Euroopa Komisjon koostööd haridusvaldkonna ja tööturu sidusrühmadega.

Millega on tegemist?

Hea keele- ja suhtlemisoskus on oluline nii inimeste kui ka ettevõtete jaoks.

Liiga paljud ELi ettevõtjad ei jõua ärilepingute sõlmimiseni kehva keeleoskuse ja puudulike teadmiste tõttu teiste kultuuride kohta. On selge, et mitmekeelsele suhtlusele on vaja strateegilisemat lähenemisviisi.

Võõrkeeli õppivad noored võivad õppida või saada koolitust välismaal. Lisaks sellele, et nad õpivad konkreetseid erialasid, parandavad nad ka oma keele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskust, milles tööandjad näevad kindlasti eelist.

Uuring Euroopa Liidu Erasmuse üliõpilasvahetusprogrammi mõju kohta näitab, et rahvusvahelise kogemusega ülikoolilõpetajad on tööturul edukamad.

Mida Euroopa Komisjon teeb?

Tööks vajalike oskuste arendamiseks teeb Euroopa Komisjon koostööd haridusvaldkonna ja tööturu sidusrühmadega. Komisjoni hallatava ELi oskuste ülevaate kaudu annavad ELi riikide valitsused, tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud oma panuse prognooside koostamisse selle kohta, milliseid oskusi (sh keeleoskusi) eri sektorites vajatakse. ELi oskuste ülevaade on selgeid, usaldusväärseid ja ajakohastatud tööturuvaldkonna andmeid sisaldav ELi platvorm.

Teine oluline projekt on ESCO – oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator. ESCO on osa Euroopa 2020. aasta strateegiast. See pakub selget teavet (24 keeles) oskuste, kompetentside ja kvalifikatsioonide kohta, mis on ELis eri ametite puhul vajalikud. Seda 2010. aastal käivitatud projekti toetab Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus.

Komisjon kogub andmeid ka keeleoskuse, konkurentsivõime ja tööhõive vaheliste seoste kohta ELis korraldatud uuringute abil. Keeltega seotud elukutsete hulgas kasvab nõudlus kutseliste lingvistide järele. Komisjon soovib tugevdada ülikoolide ja keeleteenuste tarbijate vahelisi kontakte näiteks platvormi „Translating Europe Forum“ vahendusel.

Mida on seni saavutatud?

Komisjon koordineeris ajavahemikul 2011–2013 ettevõtjate platvormi, mis toetas konkurentsivõime ja tööhõive suurendamisele suunatud keeleõppe strateegia edendamise võrgustikku CELAN. Selle eesmärk oli teha kindlaks ELi ettevõtjate ja töötajate keelevajadused ning pakkuda vahendeid nende rahuldamiseks.

Töörühm „Keeled ja tööhõive“ avaldas 2011. aasta juulis aruande mitmekeelse suhtlemisoskuse kohta tööturul.

Kahe viimase keeli ja tööalast konkurentsivõimet käsitleva põhjaliku aruande – Võõrkeeleoskuse ja tööhõive uuring ning Keeled ja tööhõive (mõlemad pärinevad 2015. aastast) – tulemused näitavad, et keeleoskuse ja töö leidmise tõenäolisuse vahel on otsene seos. Nendes tõdeti, et võõrkeelte oskus ja nende valdamine on oluline tegur ELi kodanike ametialase arengu kujundamisel. Aruannetes analüüsitakse ka tööturu nõudlust võõrkeeleoskuse järele ning antakse soovitusi tööandjate ja töötajate toetamiseks.

Komisjon toetab keeli kui majanduskasvu loojat ka programmi Erasmus+ kaudu.