Sprog skaber vækst og beskæftigelse

For at udvikle de kvalifikationer, der skal bruges på arbejdsmarkedet, samarbejder Kommissionen med både uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet.

Hvad handler gode sprog- og kommunikationsfærdigheder om?

Gode sprog- og kommunikationsfærdigheder er vigtige for både mennesker og virksomheder.

For mange virksomheder i EU mister kontrakter på grund af dårlige sprogkundskaber og manglende viden om andre kulturer. Det er tydeligt, at en mere målrettet strategi for flersproget kommunikation er nødvendig.

Unge, der lærer fremmedsprog, kan studere i udlandet. Her uddanner de sig ikke bare i bestemte fag, men forbedrer også deres sprogkundskaber og interkulturelle kommunikationsfærdigheder – et klart plus for arbejdsgiverne.

En undersøgelse af effekten af EU's udvekslingsprogram Erasmus, viser, at kandidater med international erfaring klarer sig langt bedre på arbejdsmarkedet end unge uden denne erfaring.

Hvad gør Europa-Kommissionen på området?

For at udvikle de kvalifikationer, der skal bruges på arbejdsmarkedet, samarbejder Kommissionen med både uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet. Gennem EU-oversigten over kvalifikationer (platform med klar, pålidelig og opdateret information om arbejdsmarkedet) bidrager regeringer, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger til at forudsige, hvilke færdigheder – bl.a. sprogkundskaber – der er behov for i forskellige sektorer.

Et andet vigtigt projekt er ESCO, som klassificerer europæiske færdigheder, kvalifikationer og erhverv. ESCO-klassifikationen er en del af Europa 2020-strategien. Den giver klar information på 24 sprog om de færdigheder og kvalifikationer, der er nødvendige i forskellige erhverv i EU. Den blev lanceret i 2010 og støttes af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse.

Kommissionen indsamler desuden data fra undersøgelser i EU-landene om sammenhængen mellem sprogkundskaber, konkurrenceevne og beskæftigelsesegnethed. Efterspørgslen efter specialuddannede lingvister er stigende i sprogerhvervene. Kommissionen søger at skabe forbindelse mellem universiteter og brugere af sprogtjenester, f.eks. gennem Translating Europe Forum.

Hvad er der sket indtil videre?

Fra 2011 til 2013 koordinerede Kommissionen en erhvervsplatform, som leverede input til Network for the Promotion of Language Strategies for Competitiveness and Employability (CELAN). Målet var at fastlægge sprogbehovene i virksomheder og blandt medarbejdere i hele EU og udvikle redskaber til at dække dem.

I juli 2011 offentliggjorde arbejdsgruppen Languages for Jobs en rapport om, hvordan man kan forsyne arbejdsmarkedet med arbejdstagere, der mestrer flersproget kommunikation.

De to seneste omfattende rapporter om sprog og beskæftigelsesegnethed – Study on Foreign Language Proficiency and Employability og Languages and employability (begge fra 2015) – viser, at der er en direkte sammenhæng mellem sprogkundskaber og sandsynligheden for at få job. Rapporterne anerkender, at et godt kendskab til fremmedsprog har stor betydning for EU-borgernes faglige udvikling. Rapporterne indeholder desuden analyser af efterspørgslen efter fremmedsprog på arbejdsmarkedet og anbefalinger til, hvordan man sprogligt understøtter arbejdsgivere og arbejdstagere.

Endelig er Erasmus+ også er et redskab, som Kommissionen bruger til at fremme sprog som drivkraft for vækst.