Чужди езици за растеж и работни места

Европейската комисия си сътрудничи със заинтересовани страни от областта на образованието и пазара на труда, за да подпомага развитието на подходящи за трудовия пазар умения.

Насърчаване на успеха на гражданите и предприятията

Добрите езикови и комуникационни умения са жизненоважни за успеха както на отделните хора, така и на предприятията.

Предприятия от ЕС често пропускат възможности за сключване на договори поради слаби езикови умения и липса на познания за други култури. Ясно е, че е нужен стратегически подход към многоезичната комуникация.

Младите хора, които учат чужди езици, могат да се обучават в чужбина. Те не само се обучават по специфични дисциплини, но и подобряват своите езикови умения и уменията си за комуникация с представители на различни култури, което работодателите смятат за значително предимство.

Резултатите от проучване на ЕС за ефекта от програмата за студентски обмен „Еразъм“ показват, че завършилите висше образование, които имат международен опит, се справят много по-успешно в условията на един все по-международен трудов пазар.

Как ЕС работи за подобряване на езиковите умения

За да помогне на гражданите и предприятията в ЕС да развият уменията, от които се нуждаят за пазара на труда днес, Европейската комисия си сътрудничи със заинтересовани страни от секторите на образованието и заетостта. Чрез Панорамата на уменията на Европейската комисия (платформа на ЕС за ясни, надеждни и актуални данни за пазара на труда) правителствата в ЕС, организациите на работодателите и профсъюзите дават своя принос за прогнозиране на недостига на умения в различни сектори, включително по отношение на езиковите умения.

  • Като част от стратегията „Европа 2020“ проектът за Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ECSO) помага на работодателите и гражданите, като описва, дефинира и класифицира професиите, уменията и квалификациите от значение за пазара на труда на ЕС и за образованието и обучението. Проектът се подкрепя от Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP).
  • За да отговори на нарастващото търсене на специализирани лингвисти, Комисията събира също данни от проведени в ЕС проучвания за връзките между езиковите умения, конкурентоспособността и пригодността за заетост. Освен това Комисията се стреми да изгради връзки между университетите и потребителите на езикови услуги, например в рамките на Форума за превод в Европа.
  • Неотдавна Комисията координира бизнес платформа, чиято работа допринесе към дейността на Мрежата за популяризиране на езиковите стратегии за конкурентоспособност и пригодност за заетост (CELAN). Нейната цел беше да се определят езиковите нужди на предприятията и служителите в ЕС и да се осигурят инструментите, необходими за тяхното посрещане.
  • Групата „Езици за работни места“ също публикува доклад за осигуряването на умения за многоезична комуникация за пазара на труда.
  • Резултатите от последните два всеобхватни доклада на ЕС относно езиците и пригодността за заетост — Проучване относно владеенето на чужди езици и пригодността за заетост и Езиците и пригодността за заетост — показват, че е налице пряка връзка между езиковите умения и пригодността за заетост. Установено бе, че познанията по чужд език са важен фактор за професионалното развитие на гражданите на ЕС. Докладите съдържат също така анализ на търсенето на чуждоезикови умения на пазара на труда и препоръки относно начините за подпомагане на работодателите и работещите в това отношение.
  • Програма „Еразъм+“ е друг начин, по който Комисията подкрепя езиците като двигател на растежа.