Чужди езици за растеж и работни места

Европейската комисия си сътрудничи със заинтересовани страни от областта на образованието и пазара на труда, за да подпомага развитието на подходящи за трудовия пазар умения.

За какво става въпрос?

Добрите езикови и комуникационни умения са важни както за отделните хора, така и за бизнеса.

Твърде много предприятия от ЕС пропускат възможности за сключване на договори поради слаби езикови умения и недостатъчно познаване на други култури. Ясно е, че е нужен по-стратегически подход към многоезичната комуникация.

Младите хора, които учат чужди езици, могат да се обучават в чужбина. Те не само се обучават по специфични дисциплини, но и подобряват своите езикови умения и уменията си за комуникация с представители на различни култури, което работодателите смятат за значително предимство.

Проучване за ефекта от програмата на Европейския съюз за студентски обмен „Еразъм“ показва, че завършилите висше образование, които имат международен опит, се справят по-успешно на трудовия пазар.

Какво прави Европейската комисия?

Европейската комисия си сътрудничи със заинтересовани страни от областта на образованието и пазара на труда, за да подпомага развитието на подходящи за трудовия пазар умения. Чрез Панорамата на уменията на Европейската комисия (платформа на ЕС за ясни, надеждни и актуални данни за пазара на труда) правителствата на ЕС, организациите на работодателите и профсъюзите дават своя принос към прогнозите за уменията, които ще бъдат нужни в различните сектори, включително предвиждания за необходимостта от езикови умения.

Друг важен проект е ESCO — Европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите. Тя е част от стратегията „Европа 2020“. С нея се предоставя ясна информация (на 24 езика) за уменията, способностите и квалификациите, които се изискват за различни професии в ЕС. Създадена през 2010 г., тя се подкрепя от Европейския център за развитие на професионалното обучение.

Комисията събира също данни от проучвания, проведени в ЕС за връзките между езиковите умения, конкурентоспособността и пригодността за заетост. Нараства търсенето на специалисти лингвисти в езиковите професии. Комисията се стреми да изгради връзки между университетите и потребителите на езикови услуги, напр. чрез Форума за превод в Европа.

Какво е направено досега?

Между 2011 и 2013 г. Комисията координира бизнес платформа, чиято работа допринесе към дейността на Мрежата за популяризиране на езиковите стратегии за конкурентоспособност и пригодност за заетост (CELAN). Нейната цел беше да се определят езиковите нужди на предприятията и служителите в ЕС и да се осигурят инструменти за тяхното посрещане.

През юли 2011 г. групата „Езици за работни места“ публикува доклад за осигуряването на умения за многоезична комуникация за пазара на труда.

Резултатите от двата последни подробни доклада относно езиците и пригодността за заетост — Изследване относно владеенето на чужди езици и пригодността за заетост и Езиците и пригодността за заетост от 2015 г. — показват, че съществува пряка връзка между езиковите умения и вероятността за намиране на работа. Установено бе, че познанията по чужди езици и доброто им владеене са важни фактори от значение за професионалното развитие на гражданите на ЕС. Докладите включват и анализ на търсенето на чуждоезикови умения на пазара на труда, както и препоръки относно начините за подпомагане на работодателите и работниците.

Програма „Еразъм+“ е друг начин, по който Комисията подкрепя езиците като двигател на растежа.