Politika založená na dôkazoch

Európska komisia posilňuje dôkazovú základňu v oblasti jazykovej politiky, najmä formou pravidelného monitorovania. Tým zásadne pomáha vládam porozumieť existujúcej úrovni znalosti druhého jazyka a umožňuje im prijímať opatrenia na zlepšenie výsledkov v učení sa jazykov.

Tvorba jazykovej politiky založená na dôkazoch

Na zabezpečenie rozvoja príslušných politík a účinných iniciatív vytvára Komisia v oblasti jazykovej politiky spoľahlivú dôkazovú základňu. Pomocou dostupných informačných zdrojov monitoruje Komisia pokrok pri výučbe a štúdiu jazykov.

Na zhromažďovaní a analýze údajov o výučbe jazykov v Európe spolupracuje Komisia aj s Eurostatom, Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Na základe týchto údajov sa na európskej úrovni vytvárajú spoľahlivé ukazovatele a normy jazykových kompetencií.

Dôležité informácie o vývoji v jednotlivých štátoch prináša aj správa Kľúčové údaje o vyučovaní jazykov v školách, ktorú pravidelne vydáva sieť Eurydice.

Ako EÚ podporuje tvorby politiky založenej na dôkazoch?

Európska komisia posilňuje dôkazovú základňu v oblasti jazykovej politiky, najmä formou pravidelného monitorovania. Monitorovanie je dôležité pri zhromažďovaní údajov o úrovni ovládania druhého jazyka a na podporu opatrení na zlepšenie výsledkov politík a iniciatív na podporu jazykového vzdelávania.

Pravidelné monitorovanie takisto prináša informácie o vplyve demografických, sociálnych, hospodárskych a vzdelávacích premenných na jazykové znalosti v rámci členských štátov EÚ a medzi nimi.

Prvým dôležitým krokom pri vytváraní dôkazovej základne pre tvorbu politík v oblasti učenia sa cudzích jazykov bol európsky indikátor jazykovej kompetencie. Tento indikátor zhromaždil informácie o jazykových programoch a politikách na pomoc členským štátom pri zlepšovaní vnútroštátnych noriem.

Prieskum jazykových zručností 2011 – 2012, ktorý sa uskutočnil v 14 krajinách EÚ, ukázal, že:

  • 42 % testovaných 15-ročných žiakov dosahuje v prvom cudzom jazyku úroveň nezávislého používateľa (úroveň B1/B2 spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky),
  • 25 % z nich dosiahlo rovnakú úroveň v druhom cudzom jazyku,
  • 14 % žiakov chýbali čo i len základné vedomosti z jedného cudzieho jazyka.

Na základe súboru dohodnutých indikátorov a referenčných hodnôt teraz Komisia uverejňuje Monitor vzdelávania a odbornej prípravy, výročnú správu, ktorá sa zameriava na podporu tvorby politiky založenej na dôkazoch v oblasti učenia sa jazykov. Monitor sa snaží ilustrovať vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe a hodnotí a zohľadňujú sa v ňom rôzne referenčné hodnoty, indikátory, najnovšie štúdie a vývoj v rámci tejto politiky. 

Cieľom tejto správy je vytvoriť rámec pre diskusie medzi jednotlivými členskými štátmi a európskymi inštitúciami, ktorý bude súčasťou strategického rámca pre európsku politickú spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020).