Polityka oparta na dowodach

Komisja Europejska wzmacnia bazę dowodową w dziedzinie języków przede wszystkim poprzez regularne monitorowanie. Baza ta zapewni rządom krajowym informacje na temat aktualnego poziomu znajomości drugiego języka i umożliwi im podjęcie działań w celu poprawy wyników nauczania języków obcych.

Jaką rolę pełni UE?

Aby móc kształtować odpowiednią politykę i podejmować skuteczne inicjatywy, Komisja Europejska przygotowuje bazę rzetelnych danych.

Korzysta z dostępnych źródeł danych, aby obserwować postępy w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Komisja Europejska współpracuje z Eurostatem, Unesco i OECD w celu gromadzenia i analizowania danych na temat nauczania języków obcych w całej Europie. Na tej podstawie opracowywane są na poziomie europejskim miarodajne wskaźniki kompetencji językowych oraz normy.

Udostępniane regularnie przez sieć Eurydice kluczowe dane na temat nauczania języków w szkole dostarczają ważnych informacji na temat zmian na poziomie krajowym.

Dlaczego jest to potrzebne?

Komisja Europejska wzmacnia bazę dowodową w dziedzinie języków przede wszystkim poprzez regularne monitorowanie. Baza ta zapewni rządom krajowym informacje na temat aktualnego poziomu znajomości drugiego języka i umożliwi im podjęcie działań w celu poprawy wyników nauczania języków obcych.

Regularne monitorowanie sytuacji dostarcza informacji na temat zmiennych demograficznych, społecznych, gospodarczych i edukacyjnych, które mają wpływ na biegłą znajomość języków w państwach członkowskich i całej UE.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

Każdego roku Komisja publikuje Monitor Kształcenia i Szkolenia, który jest sposobem na kształtowanie polityki edukacyjnej w oparciu o zgromadzone dane. Jest to sprawozdanie roczne opisujące w zwięzły sposób rozwój systemów kształcenia i szkolenia w całej Europie. Uwzględnia ono szereg punktów odniesienia i wskaźników, najnowsze badania, a także zmiany w polityce edukacyjnej. Poza tym stanowi punkt odniesienia dla dyskusji z poszczególnymi państwami członkowskimi prowadzonych w strategicznych ramach współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”).

Pierwszym ważnym etapem tworzenia bazy wiarygodnych danych na potrzeby kształtowania polityki w dziedzinie języków było wprowadzenie europejskiego wskaźnika kompetencji językowych, który umożliwił państwom członkowskim dalszy rozwój krajowej polityki oświatowej i podniesienie poziomu nauczania.