Politika, kuras pamatā ir fakti

Eiropas Komisija nostiprina faktu bāzi valodu jomā, nodrošinot regulāru uzraudzību. Tas ir būtiski, lai palīdzētu dalībvalstīm novērtēt otrās valodas prasmes līmeni un veiktu pasākumus ar mērķi uzlabot valodu apguves rezultātus.

Kāda ir ES loma

Eiropas Komisija gādā par faktu bāzes izveidi, lai varētu izstrādāt atbilstošu politiku un efektīvas iniciatīvas.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, tā seko valodu mācīšanas un mācīšanās progresam.

Eiropas Komisija sadarbojas ar Eurostat, UNESCO un ESAO, lai sakopotu un analizētu datus par valodu mācīšanu visā Eiropā. Šī informācija tiek izmantota, lai Eiropas līmenī tiktu izstrādāti pienācīgi valodu kompetences rādītāji un standarti.

Eurydice tīklā publicētie galvenie dati par valodu mācīšanu skolā arī sniedz svarīgu informāciju par situācijas attīstību valstīs.

Kālab ir jārīkojas šajā jomā

Eiropas Komisija nostiprina faktu bāzi valodu jomā, nodrošinot regulāru uzraudzību. Tas ir būtiski, lai palīdzētu dalībvalstīm novērtēt otrās valodas prasmes līmeni un veiktu pasākumus ar mērķi uzlabot valodu apguves rezultātus.

Regulāra uzraudzība arī sniedz norādes par to, kā demogrāfiskie, sociālie, ekonomiskie un ar izglītību saistītie faktori ietekmē valodu prasmi dalībvalstīs un visā Eiropā.

Kas ir paveikts līdz šim

Katru gadu Eiropas Komisija publicē Izglītības un apmācības pārskatu, kas veicina un pamudina uz konkrētiem datiem balstītas politikas izstrādi. Šis gada ziņojums kodolīgā veidā atspoguļo izglītības un apmācības sistēmu attīstību visā Eiropā. Tajā ņemti vērā dažādi atsauces kritēriji un rādītāji, kā arī jaunākie pētījumi un politikas attīstība. Tas tostarp sniedz satvaru diskusijām, ko risina ar katru dalībvalsti atbilstīgi stratēģiskajam sadarbības satvaram izglītības un apmācības jomā (ET2020).

Pirmais nozīmīgais pasākums tādas faktu bāzes izveidē, kuras mērķis ir politikas izstrāde valodu jomā, bija Eiropas valodu kompetences rādītājs, kas ļauj dalībvalstīm attīstīt politiku valodu apguves jomā un uzlabot savus nacionālos standartus.