Faktais grindžiama politika

Europos Komisija stiprina kalbų srities faktų pagrindą, visų pirma vykdydama reguliarią stebėseną. Tai ypač svarbu norint padėti vyriausybėms suvokti, koks yra antrosios kalbos mokėjimo lygis, ir suteikti joms galimybę imtis priemonių, kad užsienių kalbų mokymosi rezultatai gerėtų.

Koks vaidmuo tenka ES?

Siekdama užtikrinti, kad būtų rengiamos tinkamos politikos priemonės ir veiksmingos iniciatyvos, Europos Komisija rengia patikimą mokslinių faktų bazę.

Naudodamasi turimais duomenų šaltiniais, ji stebi kalbų mokymo ir mokymosi pažangą.

Europos Komisija, bendradarbiaudama su Eurostatu, UNESCO ir EBPO, renka ir analizuoja kalbų mokymo visoje Europoje duomenis. Remiantis šiuo pagrindu, Europos lygmeniu rengiami patikimi užsienio kalbų kompetencijos rodikliai ir standartai.

Informacijos apie pokyčius šalyse taip pat pateikiama tinklo „Eurydice“ periodiškai skelbiamoje ataskaitoje „Pagrindiniai kalbų mokymo Europos mokyklose duomenys“.

Kodėl reikia imtis veiksmų?

Europos Komisija stiprina kalbų srities faktų pagrindą, visų pirma vykdydama reguliarią stebėseną. Tai ypač svarbu norint padėti vyriausybėms suvokti, koks yra antrosios kalbos mokėjimo lygis, ir suteikti joms galimybę imtis priemonių, kad užsienių kalbų mokymosi rezultatai gerėtų.

Reguliari stebėsena taip pat suteikia informacijos apie tai, kaip demografiniai, socialiniai, ekonominiai ir švietimo veiksniai veikia kalbų mokėjimą atskirose valstybėse narėse ir bendrai jose visose.

Kas padaryta iki šiol?

Kasmet Komisija skelbia Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį, kuris yra faktais grindžiamos politikos formavimo ir skatinimo priemonė. Tai yra metinė ataskaita – glaustas dokumentas, rodantis Europos švietimo ir mokymo sistemų raidą. Joje atsižvelgiama į įvairius lyginamuosius standartus ir rodiklius, naujausius tyrimus ir politikos pokyčius, taip pat pateikiamas pagrindas diskusijoms su atskiromis valstybėmis narėmis pagal bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą (ET2020).

Pirmas didelis žingsnis kuriant patikimą faktų bazę kalbų srities politikos formavimo tikslais buvo Europos kalbinės kompetencijos rodiklis, suteikęs valstybėms narėms galimybę rengti savo kalbų mokymosi politiką ir tobulinti nacionalinius standartus.