Beartas atá bunaithe ar fhianaise

Tá an Coimisiún Eorpach ag neartú a bhoinn fianaise i réimse na mbeartas teanga, go háirithe le monatóireacht rialta. Tá sé sin ríthábhachtach chun cuidiú le rialtais léargas a fháil ar na leibhéil chumais atá ann sa dara teanga, agus cuireann sé ar a gcumas dóibh bearta a dhéanamh chun feabhas a chur ar thorthaí na foghlama teanga.

I dtreo bonn fianaise do bheartas teanga

Tá an Coimisiún Eorpach ag forbairt bonn fianaise fónta i réimse na mbeartas teanga le go bhféadfar beartais ábhartha agus tionscnaimh éifeachtacha a chur chun cinn. Tá an Coimisiún ag baint leas as na foinsí sonraí atá ar fáil le monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le múineadh agus foghlaim teangacha.

Bíonn an Coimisiún ag obair i gcomhar le Eurostat, le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO), agus leis an an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) le sonraí faoi mhúineadh teangacha ar fud na hEorpa a bhailiú agus a anailísiú. Is ar an mbonn sin atáthar ag forbairt táscairí fónta agus caighdeáin fhónta i leith inniúlacht teanga san Eoraip.

Tugtar eolas tábhachtach eile faoin dul chun cinn sna Ballstáit sa tréimhseachán Key Data on Teaching Languages at School, a fhoilsíonn an líonra Eurydice.

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas chun ceapadh beartas ar bhonn fianaise a chur chun cinn?

Tá an Coimisiún ag neartú a bhoinn fianaise i réimse na mbeartas teanga, go háirithe le monatóireacht rialta. Tá gá le monatóireacht chun sonraí a bhailiú i ndáil leis na leibhéil inniúlachta atá ann sa dara teanga agus chun tacú le bearta chun feabhas a chur ar thorthaí na mbeartas agus na dtionscnamh a chuireann foghlaim teangacha chun cinn.

Tugann an mhonatóireacht rialta eolas freisin faoin tionchar a bhíonn ag cúinsí déimeagrafacha, sóisialta, eacnamaíocha agus oideachais ar inniúlachtaí teanga laistigh de na Ballstáit agus ar fud na hEorpa.

Ba é an Táscaire Eorpach maidir le hInniúlacht Teanga an chéad chéim sa dul chun cinn maidir le bonn fianaise fónta a bhunú chun tacú le ceapadh beartais i réimse na foghlama teanga. Bailíodh fianaise leis an táscaire i ndáil le cláir agus beartais teanga chun cabhrú leis na Ballstáit na caighdeáin náisiúnta a fheabhsú.

Léiríodh an méid seo i suirbhé an Aontais ar scileanna teanga 2011-12 (i 14 thír den Aontas a rinneadh é):

  • bhí leibhéal an "úsáideora neamhspleách" ina gcéad teanga iasachta bainte amach ag 42% de dhaltaí a bhí 15 mbliana d'aois (is é sin B1 nó B2 i gComhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha)
  • bhí an leibhéal sin bainte amach ag 25% in dhá theanga iasachta
  • bhí 14% de dhaltaí gan fiú an t-eolas is bunúsaí ar theanga iasachta

Foilsíonn an Coimisiún anois an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint, ag tógáil ar shraith táscairí agus tagarmharcanna comhaontaithe. Is tuarascáil bhliantúil atá ann a bhfuil sé mar aidhm aige beartais atá bunaithe ar fhianaise a chothú agus a spreagadh i réimse na foghlama teanga. Féachann an Faireachán sin le dul chun cinn na gcóras oideachais agus oiliúna ar fud na hEorpa a léiriú, agus déantar measúnú leis ar thagarmharcanna agus táscairí éagsúla, ar staidéir a rinneadh le déanaí agus ar fhorbairtí beartais. 

Is é is cuspóir don tuarascáil creat a chur ar fáil le haghaidh plé idir na Ballstáit agus na hinstitiúidí Eorpacha mar chuid den Chreat Straitéiseach do Chomhar Eorpach maidir le beartas oideachais agus oiliúna (ET2020).