Evidensbaserede politikker

Kommissionen styrker dokumentationsgrundlaget på sprogområdet, navnlig gennem løbende overvågning. Dette er afgørende for at hjælpe regeringerne til at få overblik over befolkningens færdigheder i andetsproget, og det sætter dem i stand til at tage initiativer til at forbedre sprogindlæringen.

Hvilken rolle spiller EU i indsamling af evidens?

For at kunne udvikle relevante politikker og virkningsfulde initiativer er Europa-Kommissionen nødt til at opbygge et solidt evidensgrundlag.

Ved hjælp af forskellige datakilder overvåger den fremskridtet med sprogundervisning og -indlæring.

Kommissionen arbejder sammen med Eurostat, Unesco og OECD om at indsamle og analysere data om sprogundervisning i Europa. På bagrund af dette samarbejde udvikler EU solide europæiske indikatorer og standarder for sprogfærdigheder.

Eurydices kortfattede rapport Key Data on Teaching Languages at School om fremmedsprogsindlæring i skolerne giver også vigtige oplysninger om udviklingen i de enkelte lande.https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en

Hvorfor er der behov for evidens?

Kommissionen styrker dokumentationsgrundlaget på sprogområdet, navnlig gennem løbende overvågning. Dette er afgørende for at hjælpe regeringerne til at få overblik over befolkningens færdigheder i andetsproget, og det sætter dem i stand til at tage initiativer til at forbedre sprogindlæringen.

Overvågningen giver desuden information om, hvordan demografiske, sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige faktorer spiller ind på sprogfærdigheder i de enkelte lande og generelt i EU.

Hvad er der gjort indtil videre?

Hvert år offentliggør Kommissionen rapporten om uddannelsesovervågning, som skal fremme og tilskynde til evidensbaseret beslutningstagning. Rapporten er et kortfattet dokument, der illustrerer udviklingen inden for uddannelsessystemerne i hele Europa. Den tager udgangspunkt i en række forskellige benchmarks og indikatorer og gennemgår nye undersøgelser og udviklingen på forskellige politikområder. Den danner desuden grundlag for drøftelser med de enkelte medlemslande inden for strategirammen for samarbejde på uddannelsesområdet (ET2020).

De første store skridt mod etableringen af et solidt evidensgrundlag for beslutninger på sprogområdet er den europæiske indikator for sprogkundskaber, som gør det lettere for EU-landene at udvikle deres politik for sprogindlæring og forbedre deres nationale standarder.