Основана на факти политика

Европейската комисия укрепва своята фактологична основа в областта на политиката за езиковото обучение, по-конкретно чрез редовен мониторинг. Това е от съществено значение, за да се помогне на правителствата да се информират за равнищата на владеене на втори език и да могат да вземат мерки за подобряване на резултатите от изучаването на езици.

Към изграждане на фактологична основа за езиковата политика

За да бъдат разработвани ефективни политики и инициативи, Европейската комисия изгражда стабилна база от факти в областта на езиковата политика. Като използва наличните източници на данни, Комисията следи напредъка в преподаването и изучаването на чужди езици.

Комисията работи заедно с Евростат, Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с цел събиране и анализ на данни за преподаването на езици в Европа. Въз основа на тези данни се разработват научно обосновани показатели и стандарти за езиковите умения на европейско равнище.

Периодично публикуваните от мрежата Евридика Ключови данни за преподаването на езици в училищата също допринасят с важна информация за промените в тази сфера в отделните страни.

Какво прави ЕС, за да насърчава основаното на факти разработване на политики?

Европейската комисия укрепва своята фактологична основа в областта на политиката за езиковото обучение, по-конкретно чрез редовен мониторинг. Мониторингът е от съществено значение за събирането на данни относно настоящите нива на владеене на чужд език и за подкрепата на мерки за подобряване на резултатите от политиките и инициативите за насърчаване на изучаването на езици.

Редовният мониторинг дава информация и за това как демографските, социалните, икономическите и образователните променливи се отразяват на овладяването на езици в отделните страни от ЕС и какви са различията между тях.

Европейският показател за езикова компетентност бе първата важна стъпка към изграждането на стабилна фактологична база в подкрепа на разработването на политики в областта на изучаването на езици. Чрез показателя бяха събрани факти относно езиковите програми и политики, за да се помогне на държавите членки да подобрят националните си стандарти.

Проучването на ЕС за езиковите умения, проведено през 2011—2012 г. в 14 страни от ЕС, показа, че:

  • 42% от 15-годишните ученици, взели участие в проучването, са постигнали ниво „самостоятелно използване“ (B1/B2 съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците) по първи чужд език
  • 25 % са постигнали това ниво по втори чужд език
  • 14 % от учениците не са имали дори основни познания по чужд език.

Въз основа на набор от съгласувани индикатори и целеви показатели, сега Комисията публикува Обзор на образованието и обучението — годишен доклад, който да има за цел да подпомага и насърчава основаното на факти създаване на политики в областта на изучаването на езици. В рамките на обзора се прави оценка на различни целеви показатели, индикатори, неотдавнашни проучвания и политически развития, като целта е да се илюстрира развитието на системите за образование и обучение в Европа. 

Това трябва да предостави рамка за дискусиите между държавите членки и европейските институции, като част от стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“)