Euroopa keeleõppe tunnuskiri

Euroopa keeleõppe tunnuskiri on auhind, millega innustatakse töötama välja uusi algatusi keelte õpetamise ja õppimise valdkonnas, tunnustatakse uusi keelte õpetamise meetodeid ning suurendatakse teadlikkust keelelisest mitmekesisusest ja edendatakse häid tavasid.

Mis see on?

Euroopa keeleõppe tunnuskiri on auhind, millega innustatakse töötama välja uusi algatusi keelte õpetamise ja õppimise valdkonnas, tunnustatakse uusi keelte õpetamise meetodeid ning suurendatakse teadlikkust keelelisest mitmekesisusest ja edendatakse häid tavasid.

Tunnuskirja antakse osalevates riikides üks või kaks korda aastas kõige uuenduslikumale keeleõppeprojektile igas kavas osalevas riigis. Selliseid kohalikke ja piirkondlikke projekte toetades parandab tunnuskiri keelte õpetamise standardeid kogu Euroopas. Tunnuskirja võib anda ka inimesele, kes on võõrkeelte õppimises kõige suuremaid edusamme teinud, ja parimale keeleõpetajale.

Mida see hõlmab?

Euroopa keeleõppe tunnuskiri hõlmab kõiki hariduse ja koolituse aspekte, olenemata õppijate vanusest või kasutatavatest meetoditest. Kuigi riigid võivad konkreetsed nõuded ise kindlaks määrata, peab projekt võistluse üldkriteeriumide kohaselt:

  • olema terviklik, st tuleb kindlaks määrata õpilase vajadused ja neile vastata;
  • andma riigi haridussüsteemile lisaväärtust, st tooma kaasa keelte õpetamise ja õppimise selge kvalitatiivse ning kvantitatiivse paranemise;
  • motiveerima õpilasi ja õpetajaid oma keeleoskust parandama;
  • olema originaalne ja loov, st aitama keeleõppes kasutusele võtta uusi lähenemisviise;
  • olema euroopaliku rõhuasetusega, st parandama kultuuridevahelist mõistmist ja edendama keeleoskust;
  • olema ülekantav, st need võiksid inspireerida uute keeleõppe algatuste väljatöötamist ka muudes riikides.

Mida on seni saavutatud?

Alljärgnevalt mõned näited keeleprojektide kohta, millele on hiljuti tunnuskiri antud.

Rootsis Enköpingis asuv St Iliani kool sai žürii eriauhinna osalemise eest Erasmus+ projektis Europia: Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahren / Kool, töö ja eraelu 100 aasta jooksul YouTube’i videost saate rohkem infot kooli tegemiste kohta ning blogist eurokids100 muude projekti panustajate kohta.

Malmédys asuv kool ning selle seitse partnerkooli Prantsusmaal, Saksamaal, Luksemburgis ja Belgias on loonud veebiplatvormi võõrkeelte õppimiseks ja õpetamiseks mängulises ja originaalses keskkonnas kas ühe- või mitmekeelsetes või eriõppetundides.

Khaled Ksibe projekt taani keele õppimiseks. Khaled põgenes Süüriast Taani neli aastat tagasi. Ta õppis taani keele kiiresti ära ning soovis aidata teistel Taanis elavatel ja araabia keelt kõnelevatel isikutel taani keelt õppida. Selleks et jõuda võimalikult paljudeni, otsustas Khaled kasutada sotsiaalmeediat. Jälgige Khaledi YouTube’i kanalit Taani keele tunnid araabia keeles koos Khalediga või tema Facebooki lehekülge, millel on üle 13 000 meeldimise.