Tionscnaimh teangacha Eorpacha

Lá Eorpach na dTeangacha agus an Séala Eorpach Teanga, is dhá thionscnamh fhadbhunaithe iad a chabhraíonn chun an teagasc teangacha agus an fhoghlaim teangacha a chur chun cinn, agus a chothaíonn an éagsúlacht shaibhir teangacha atá ag an Eoraip.

Lá Eorpach na dTeangacha

Ócáid bhliantúil is ea Lá Eorpach na dTeangacha a bhíonn ar siúl an 26 Meán Fómhair. Deis is ea é:

Ba iad an Coimisiún Eorpach agus Comhairle na hEorpa – a labhraíonn ar son 800 milliún Eorpach i 47 dtír – a chuir tús le Lá Eorpach na dTeangacha. Glacann lear mór institiúidí teanga agus cultúrtha, cumann, ollscoileanna agus scoileanna, go háirithe, páirt ann. In 2001 a reáchtáladh Lá Eorpach na dTeangacha den chéad uair, le linn Bhliain Eorpach na dTeangacha, agus tá sé á cheiliúradh gach bliain ó shin.

Ranganna teanga, cluichí, cainteanna, comhdhálacha agus seónna raidió, beidh sin ar fad agus tuilleadh ar siúl ar fud na hEorpa i dtrátha an 26 Meán Fómhair.

Tá tuilleadh eolais faoi na himeachtaí is déanaí le fáil ar shuíomh gréasáin Lá Eorpach na dTeangacha, atá faoi stiúir Chomhairle na hEorpa. Eagraíonn oifigí ionadaíochta an Choimisiúin Eorpaigh raon leathan imeachtaí i gcomhar lena gcomhpháirtithe i mBallstáit uile an Aontais.

An Séala Eorpach Teanga

Gradam is ea an Séala Eorpach Teanga a spreagann forbairt teicnící agus tionscnamh nua i réimse an teagaisc teangacha agus na foghlama teangacha, agus a fheabhsaíonn an fheasacht idirchultúrtha ar fud na hEorpa. 

Bronntar an Séala uair amháin nó faoi dhó sa bhliain ar an tionscnamh foghlama teangacha is nuálaí i ngach tír atá páirteach sa Chlár Erasmus+ agus sa scéim féin. Baineann an Séala le gach earnáil i réimse an oideachais agus na hoiliúna. 

Is é is cuspóir don Séala caighdeáin an teagaisc teangacha go háirithe a ardú ar fud na hEorpa, trí thacú le tionscnaimh den chineál sin go háitiúil agus go náisiúnta. De ghnáth is iad gníomhaireachtaí náisiúnta Erasmus+ a bhronnann an Séala Eorpach Teanga.

Seo roinnt samplaí de thionscnaimh teanga ar ar bronnadh an Séala Eorpach Teanga:

Léiríonn taighde a rinneadh le déanaí go bhfuil an t-ilteangachas ar cheann de na bealaí is fearr chun an inchinn a choinneáil meabhrach. Is gnách le daoine ilteangacha a bheith níos fearr ag an iltascáil, cuimhne níos fearr a bheith acu agus a bheith níos cruinne maidir le húsáid teanga. Is é sin is bunús le ‘Wise words’ (an Danmhairg), tionscnamh arb é is aidhm dó daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí a chur ar an eolas faoi bhuntáistí an ilteangachais agus ardscileanna teanga a aithint. Mar chuid den fheachtas, tugann daltaí cuntas ar an taithí atá acu mar dhaoine ilteangacha agus ar na dúshláin agus ar na deiseanna a bhaineann leis an ilteangachas i gcomhthéacs na scoile agus an oideachais.

Is tionscnamh é ‘Happy together’ (Málta) a fhéachann le cabhrú le daltaí de gach cumas feabhas a chur ar an tuiscint atá acu ar an Máltais. Tá 1,100 dalta agus 170 ball foirne sa scoil. I measc na ndaltaí tá 55 náisiúntacht éagsúla as gach cearn den domhan. Os cionn 70% de dhaltaí na scoile, níor rugadh i Málta iad. Is mar sin a bhí ó bunaíodh an scoil agus, dá bhrí sin, tá idir atmaisféar agus bheartais forbartha acu a chuireann gach duine ar a chompord, agus is ábhar inspreagtha iad ag scoileanna eile. 

Is tionscnamh é ‘Limba nostra’ (an Iodáil) atá faoi stiúir cuibhreannas scoileanna a bhfuil curaclaim nua cruthaithe acu le haghaidh na Sairdínise agus na Gallúiréise, agus tá na curaclaim sin á gcur i bhfeidhm le linn céimeanna leantacha oideachais, ón réamhscolaíocht go dtí an mheánscolaíocht. Cur chuige ildisciplíneach atá ag an tionscadal, rud a thugann deis do dhaltaí ábhar tíreolaíochta, comhshaoil, staire agus antraipeolaíochta a fhoghlaim i gcomhthéacs na foghlama teangacha.

Chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán a bhaineann leis an inimirce, rud atá ag méadú, agus chun comhtháthú níos doimhne a bhaint amach, tá líonra fadbhunaithe sa réigiún Umbria d’ollscoileanna, de scoileanna do dhaoine fásta agus d’eagraíochtaí neamhbhrabúsacha a bhfuil na haidhmeanna céanna acu agus a roinneann uirlisí agus maoiniú chun cláir teangacha a fhorbairt le haghaidh na n-imirceach agus na saoránach eachtrach: ‘Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!