Εκμάθηση ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία

Πέρα από το γεγονός ότι θέτει τα θεμέλια για τη μελλοντική εκπαίδευση, η εκμάθηση ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία μπορεί να επηρεάσει τη στάση των παιδιών απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς. Αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος πίσω από τις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών από μικρή ηλικία και της έρευνας στον τομέα αυτό.

Περί τίνος πρόκειται;

Η επαφή των παιδιών με τις ξένες γλώσσες ήδη από πολύ μικρή ηλικία ευνοεί τη γρήγορη εκμάθησή τους, την καλύτερη γνώση της μητρικής γλώσσας και τη βελτίωση των επιδόσεων σε άλλους τομείς. Για τους λόγους αυτούς, οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ προωθούν τη διδασκαλία τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από πολύ μικρή ηλικία.

Γιατί χρειάζεται;

Πέρα από το γεγονός ότι θέτει τα θεμέλια για τη μελλοντική εκπαίδευση, η εκμάθηση ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία μπορεί να επηρεάσει τη στάση των παιδιών απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς. Αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος πίσω από τις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών από μικρή ηλικία και της έρευνας στον τομέα αυτό.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει μια ομάδα αποτελούμενη από εθνικούς εμπειρογνώμονες στον συγκεκριμένο τομέα, και ειδικότερα σε επίπεδο προσχολικής εκπαίδευσης. Η ομάδα αυτή ανταλλάσσει πληροφορίες για την κατάσταση στις διάφορες χώρες και εκπονεί συστάσεις πολιτικής και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών αυτών. Τα αποτελέσματα των εργασιών και των συζητήσεων της ομάδας δημοσιεύτηκαν στο σχετικό Εγχειρίδιο Πολιτικής το 2011.

Τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Αυτή η πρόταση βασίζεται σε προηγούμενες εργασίες στον τομέα αυτό, και ιδίως στις Βασικές Αρχές ενός Ποιοτικού Πλαισίου για την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα, όπως προτάθηκαν από ομάδα εργασίας εθνικών εμπειρογνωμόνων το 2014.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το πρόγραμμα Erasmus+ εισάγει νέες ευκαιρίες για τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία συζητείται επίσης στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα.