Politika viacjazyčnosti

Európska komisia podporuje jazykové vzdelávanie a jazykovú rozmanitosť v celej Európe.

Akú má EÚ úlohu v oblasti podpory jazykov?

Európska komisia podporuje jazykové vzdelávanie a jazykovú rozmanitosť v celej Európe.

Spolupracuje s vládami členských štátov v snahe dosiahnuť ambiciózny cieľ: umožniť, aby sa občania mohli učiť aspoň dva cudzie jazyky od útleho veku. Na tomto cieli sa dohodli hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ už v roku 2002. Tento cieľ bol opätovne potvrdený v decembri 2017 v záveroch Rady, v ktorých si členské štáty dali za cieľ: „zlepšovať štúdium jazykov, aby viac mladých ľudí hovorilo okrem svojho materinského jazyka aspoň dvoma ďalšími európskymi jazykmi.“

Na čo je to potrebné?

Snaha Európskej únie byť zjednotenou v rozmanitosti je základom celého európskeho projektu. Súčasťou tohto je aj harmonické spolunažívanie mnohých jazykov v Európe. Jazyky môžu ľudí spájať, sprístupňujú im iné krajiny a kultúry a umožňujú navzájom si lepšie porozumieť.

Ovládanie cudzích jazykov má čoraz významnejšiu úlohu pri zvyšovaní zamestnateľnosti mladých ľudí a ich pripravenosti na prácu v zahraničí. Má to takisto vplyv na konkurencieschopnosť. Nedostatočné jazykové znalosti znamenajú pre mnohé spoločnosti stratu obchodných príležitostí a sú prekážkou pre pracovníkov, ktorí by si chceli nájsť prácu mimo svojej krajiny.

Napriek tomu mnoho Európanov aj naďalej ukončuje školskú dochádzku bez praktických znalostí druhého jazyka – a to je dôvodom na zefektívnenie výučby a štúdia jazykov.

Súčasné iniciatívy

Európska komisia na tieto potreby reaguje tým, že:

Tieto aktivity podporuje prostredníctvom:

  • spolupráce s Radou Európy a jej Európskym centrom moderných jazykov, ktorého hlavným zameraním je inovácia výučby jazykov,
  • spolupráce s poskytovateľmi jazykových služieb v európskych inštitúciách, najmä s oddeleniami Komisie pre preklad a tlmočenie, s cieľom podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu lingvistov,
  • udeľovania Európskej jazykovej značky s cieľom podporiť nové metódy výučby jazykov.

Príležitosti pre mladých ľudí na zlepšenie ich jazykových znalostí prostredníctvom štúdia a odbornej prípravy v zahraničí ponúka aj program Erasmus+.