Polityka wielojęzyczności

Komisja Europejska promuje naukę języków i różnorodność językową w całej Europie.

Jaką rolę odgrywa UE w promowaniu nauki języków obcych?

Komisja Europejska promuje naukę języków i różnorodność językową w całej Europie.

Komisja współpracuje z rządami krajowymi, aby zrealizować ambitny cel, jakim jest zapewnienie obywatelom możliwości uczenia się od najmłodszych lat co najmniej dwóch języków obcych. Cel ten został uzgodniony przez szefów państw i rządów UE już w 2002 r. Ten sam cel został potwierdzony w grudniu 2017 r.: chodzi o to, aby „zwiększyć uczenie się języków, tak by więcej młodych ludzi mówiło przynajmniej dwoma europejskimi językami poza swoim językiem ojczystym”.

Dlaczego jest to potrzebne?

Dążenie Unii Europejskiej do zjednoczenia w różnorodności leży u podstaw całego projektu integracji europejskiej. Harmonijne współistnienie wielu języków w Europie jest urzeczywistnieniem tych aspiracji. Języki łączą ludzi, sprzyjają poznawaniu innych krajów i kultur oraz ułatwiają wzajemne zrozumienie.

Znajomość języków obcych ma coraz większe znaczenie dla zwiększenia szans zatrudnienia młodych ludzi i przygotowania ich do pracy za granicą. Jest to także jeden z czynników wpływających na konkurencyjność; z powodu słabej znajomości języków wiele przedsiębiorstw ponosi straty, a pracownicy, którzy mogą być zainteresowani poszukiwaniem pracy poza swoim krajem, nie mogą wykorzystać tej szansy.

Jednak wciąż jeszcze zbyt wielu Europejczyków kończących szkoły nie zna żadnego drugiego języka obcego w stopniu, który umożliwiałby im wykorzystanie go w pracy. Tym ważniejsze jest więc podejmowanie kroków, aby zwiększyć skuteczność nauczania i uczenia się języków.

Jakie działania są podejmowane?

Komisja Europejska dąży do poprawy sytuacji poprzez:

Działania te są wspierane poprzez:

Dodatkowo program Erasmus+ oferuje młodym ludziom możliwości doskonalenia swojej znajomości języków obcych dzięki nauce i szkoleniom za granicą.