Politika višejezičnosti

Europska komisija promiče učenje jezika i jezičnu raznolikost diljem Europe.

Koja je uloga EU-a u promicanju jezika?

Europska komisija promiče učenje jezika i jezičnu raznolikost u cijeloj Europi.

Komisija s vladama država članica surađuje na ostvarenju ambicioznog cilja: omogućiti građanima da od malih nogu uče najmanje dva strana jezika. Taj su cilj šefovi država i vlada EU-a dogovorili još 2002., a ponovno je istaknut i u ciljevima iz prosinca 2017.: poboljšanje „učenja jezikâ kako bi više mladih govorilo barem dva europska jezika pored svojeg materinjeg jezika”.

Zašto je to potrebno?

Težnja Europske unije da bude ujedinjena u raznolikosti temelj je cijelog europskog projekta, a utjelovljena je u skladnom supostojanju mnogih jezika u Europi. Jezici mogu biti poveznica među narodima, dati nam pristup drugim zemljama i kulturama te omogućiti da se bolje razumijemo.

Poznavanje stranih jezika sve je važnije za mlade jer im pomaže pri zapošljavanju i omogućuje rad u drugim zemljama. Strani su jezici i važan faktor za konkurentnost. Naime, zbog nepoznavanja stranih jezika poduzeća mogu izgubiti poslovne prilike, a radnici teže pronaći posao izvan svoje zemlje.

Međutim, i dalje previše Europljana napušta školu bez praktičnog znanja stranog jezika, što je razlog više za povećanje učinkovitosti poučavanja i učenja jezika.

Što Komisija poduzima?

Europska komisija poduzima sljedeće mjere:

Te mjere podupire tako da:

Provodi i program Erasmus+ i tako mladima pruža priliku da usavrše znanje stranog jezika uz učenje i osposobljavanje u inozemstvu.