Eolas faoin mbeartas ilteangachais

Cuireann an Coimisiún Eorpach foghlaim teangacha agus éagsúlacht teangacha chun cinn ar fud na hEorpa.

Cén ról atá ag an Aontas Eorpach maidir le teangacha a chur chun cinn?

Cuireann an Coimisiún Eorpach foghlaim teangacha agus éagsúlacht teangacha chun cinn ar fud na hEorpa.

Tá sé i mbun oibre i gcomhar leis na rialtais náisiúnta chun sprioc uaillmhianach a bhaint amach: an deis a thabhairt do shaoránaigh dhá theanga iasachta ar a laghad a fhoghlaim ó aois luath. Ba in 2002 a tháinig Ceannairí Stáit agus Rialtais an Aontais ar chomhaontú faoin sprioc sin. Agus cuireadh béim ar an gcuspóir céanna i mí na Nollag 2017: “feabhas a chur ar fhoghlaim na dteangacha ionas go mbeidh dhá theanga Eorpacha, ar a laghad, ag níos mó daoine óga, chomh maith lena dteanga dhúchais.”

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Is é ardmhian an Aontais Eorpaigh a bheith aontaithe san éagsúlacht bunchloch thionscadal na hEorpa ina iomláine. Is é an chaoi a n-éiríonn le líon mór teangacha maireachtáil le chéile san Eoraip an sampla is suntasaí den ardmhian sin. Dúnann teangacha na bearnaí idir daoine, osclaíonn siad slí chuig tíortha agus cultúir eile, agus fágann siad go dtuigimid a chéile níos fearr.

Tá an ról atá ag scileanna teanga iasachta ag éirí níos tábhachtaí le gur féidir le daoine óga poist a aimsiú agus le hiad a ullmhú do phoist i dtíortha eile. Is gné thábhachtach den acmhainn iomaíochta na scileanna sin freisin; fágann drochscileanna teanga nach n-éiríonn le gnólachtaí conarthaí a fháil agus cuirtear bac ar oibrithe a bheadh ag iarraidh dul ag obair i dtír eile.

Ina ainneoin sin, fágann i bhfad an iomarca daoine óga san Eoraip an scoil gan eolas praiticiúil acu ar an dara teanga. Is leor an chúis sin amháin le go ndéanfaí teangacha a mhúineadh agus a fhoghlaim ar shlí níos éifeachtaí.

Céard atá á dhéanamh?

Tugann an Coimisiún Eorpach aghaidh ar na riachtanais sin trí na nithe seo a leanas:

Seo mar a thugann sé tacaíocht do na bearta sin:

  • oibríonn sé i gcomhar le Comhairle na hEorpa agus le Lárionad Eorpach na Nuatheangacha, ionad atá dírithe, go sonrach, ar an nuálaíocht i múineadh teangacha
  • oibríonn sé i gcomhar le soláthraithe seirbhísí teanga na n-institiúidí Eorpacha, go háirithe seirbhísí Aistriúcháin agus Ateangaireachta an Choimisiúin, chun an t-oideachas agus an oiliúint a chur chun cinn i measc teangeolaithe
  • bronnann sé an Séala Eorpach Teanga ar mhaithe le teicnící nua sa teagasc teangacha a chur chun cinn

Anuas air sin cuireann an clár Erasmus+ deiseanna ar fáil do dhaoine óga le gur féidir leo barr feabhais a chur ar a scileanna teanga agus iad i mbun foghlama nó oiliúna i dtír eile.