Mitmekeelsuspoliitika tutvustus

Euroopa Komisjon edendab keeleõpet ja keelelist mitmekesisust kogu Euroopas.

Milline on ELi roll keelte edendamisel?

Euroopa Komisjon edendab keeleõpet ja keelelist mitmekesisust kogu Euroopas.

Ta teeb koostööd riikide valitsustega, et saavutada ambitsioonikas eesmärk: anda oma kodanikele juba varases eas võimalus õppida vähemalt kahte võõrkeelt. ELi riigipead ja valitsusjuhid leppisid selles eesmärgis kokku juba 2002. aastal. Sama eesmärki rõhutati ka detsembris 2017: „edendada keeleõpet, nii et rohkem noori räägiks lisaks oma emakeelele veel vähemalt kahte Euroopa keelt“.

Miks on see vajalik?

Euroopa projekti aluseks on ELi püüe olla ühendatud mitmekesisuses. Selle hulka kuulub ka Euroopa paljude keelte harmooniline kooseksisteerimine. Keeled suudavad luua inimestevahelisi sildu, pakkudes meile juurdepääsu teistele riikidele ja kultuuridele ning võimaldades üksteist paremini mõista.

Võõrkeeleoskus on järjest olulisem, suurendades noorte võimalusi töö leidmisel ja andes neile vajaliku vahendi välismaal töötamiseks. Keeleoskus mõjutab ka konkurentsivõimet; puuduliku keeleoskuse tõttu ei saa paljud ettevõtjad lepinguid sõlmida ning see takistab töötajatel otsida tööd välismaal.

Liiga paljud eurooplased lõpetavad kooli ilma teise keele oskuseta, mis on piisav põhjus, et tõhustada keeleõpetamist ja -õpet.

Milliseid meetmeid võetakse?

Euroopa Komisjon reageerib asjaomastele vajadustele järgmiselt:

Asjaomaseid tegevusi toetatakse järgmiselt:

  • tehakse koostööd Euroopa Nõukogu ja selle Euroopa Nüüdiskeelte Keskusega, mis keskendub peamiselt innovatsioonile keeleõppes;
  • tehakse koostööd Euroopa institutsioonide keeleteenuste pakkujatega, eelkõige komisjoni kirjaliku ja suulise tõlke talitustega, eesmärgiga edendada keeleekspertide koolitamist;
  • antakse välja Euroopa keelemärki, et edendada uusi keeleõpetamise meetodeid.

Ka programm Erasmus+ pakub noortele võimalusi oma keeleoskuse täiendamiseks, osaledes keeleõppes ja -koolituses välismaal.