Λίγα λόγια για την πολιτική πολυγλωσσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία σε όλη την Ευρώπη.

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ στην προώθηση των γλωσσών;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία σε όλη την Ευρώπη.

Συνεργάζεται μάλιστα με τις εθνικές κυβερνήσεις για την επίτευξη ενός φιλόδοξου στόχου: να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να μαθαίνουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία. Ο στόχος αυτός είχε συμφωνηθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ήδη το 2002. Ο ίδιος στόχος επισημάνθηκε και τον Δεκέμβριο του 2017: «Ενίσχυση της εκμάθησης γλωσσών, ώστε περισσότεροι νέοι να μιλούν τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές γλώσσες επιπλέον της μητρικής τους.»

Γιατί χρειάζεται;

Ολόκληρο το ευρωπαϊκό εγχείρημα στηρίζεται στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενότητα με πολυμορφία. Αυτό ακριβώς εκφράζει η αρμονική συνύπαρξη πολλών γλωσσών στην Ευρώπη. Οι γλώσσες χτίζουν γέφυρες μεταξύ των ατόμων, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε άλλες χώρες και πολιτισμούς και δημιουργώντας δυνατότητες για μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση.

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι όλο και σημαντικότερη για τους νέους, καθώς βελτιώνει τις προοπτικές τους για απασχόληση και τους παρέχει εφόδια για να εργαστούν στο εξωτερικό. Αποτελεί επίσης παράγοντα ανταγωνιστικότητας: η έλλειψη γλωσσικών γνώσεων προκαλεί σε πολλές επιχειρήσεις απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών και αποτελεί φραγμό για τους εργαζομένους που θέλουν να εργαστούν σε χώρα άλλη από τη δική τους.

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα πάρα πολλοί Ευρωπαίοι τελειώνουν το σχολείο χωρίς να κατέχουν ικανοποιητικά μια δεύτερη γλώσσα, και γι΄ αυτό θα πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία και η εκμάθηση γλωσσών.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται σ' αυτές τις ανάγκες:

Στηρίζει τις δραστηριότητες αυτές:

  • συνεργαζόμενη με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του εν λόγω οργανισμού, κύριος στόχος του οποίου είναι η καινοτομία στη διδασκαλία γλωσσών
  • συνεργαζόμενη με τις γλωσσικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών οργάνων, ιδίως με τις γενικές διευθύνσεις Μετάφρασης και Διερμηνείας της Επιτροπής, για την προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης γλωσσομαθών
  • απονέμοντας το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών με το οποίο επιβραβεύει και ενθαρρύνει την καινοτομία στον τομέα της διδασκαλίας γλωσσών.

Τέλος, το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει στους νέους δυνατότητες για να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους γνώσεις, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα σπουδών και κατάρτισης στο εξωτερικό.