Politični dialog s posameznimi regijami in državami po vsem svetu

Z dialogom o politiki EU izmenjuje najboljše prakse, krepi sodelovanje in v nekaterih primerih podpira partnerske države ali regije pri njihovih prizadevanjih za reformo visokega šolstva.

Za kaj gre

EU je uvedla več forumov za dialog o politiki visokošolskega izobraževanja z državami in regijami zunaj EU.

Na teh forumih se srečujejo visoki uradniki EU in posamezne države/regije ter strokovnjaki z zadevnega področja. Pogovore pogosto dopolnjujejo konference, seminarji in študije o posameznih temah.

Zakaj je potrebno

Z dialogom o politiki EU izmenjuje najboljše prakse, krepi sodelovanje in v nekaterih primerih podpira partnerske države ali regije pri reformah njihovega visokega šolstva.

V širšem smislu naj bi dialog o politiki utrl pot okrepljenemu sodelovanju in mobilnosti med EU in partnerskimi državami/regijami.

Partnerske regije

Več o programu Erasmus + in mednarodnem sodelovanju. Informativni pregledi držav in regij ponazarjajo, kako Erasmus + financira mobilnost in sodelovanje med Evropo in drugimi deli sveta.

Okvir politike

Vzhodno partnerstvo je skupna politična pobuda za poglobitev in okrepitev odnosov med Evropsko unijo (EU), njenimi državami članicami in šestimi vzhodnimi partnerskimi državami: Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Gruzijo, Republiko Moldavijo in Ukrajino.

O vprašanjih politike se razpravlja v okviru štirih tematskih platform:

 • krepitev institucij in dobrega upravljanja;
 • gospodarski razvoj in tržne priložnosti;
 • povezljivost, energijska učinkovitost, okolje in podnebne spremembe;
 • mobilnost in stiki med ljudmi.

Dialog o politiki

Izobraževanje, mladi in kultura so obravnavani v okviru platforme 4, ki zajema tudi dialog o politiki na področju migracij, mobilnosti, integriranega upravljanja meja ter raziskav in inovacij.

Na vrhu vzhodnega partnerstva leta 2017 je bila potrjena posebna skupina za izobraževanje, kulturo in mladino. Svet se v okviru svežnja za mlade in izobraževalnega svežnja osredotoča na izvajanje ciljev 18 in 19 ter vodi razpravo o izobraževanju, kulturi in ustvarjalnih sektorjih, znanjih in spretnostih mladih ter o podjetništvu in zaposljivosti.

Skupina spodbuja posodabljanje, internacionalizacijo in digitalizacijo (e-učenje) sistemov izobraževanja in usposabljanja. Prav tako se zavzema za priznanje neformalnega izobraževanja ter podpira razvoj kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v vzhodnih partnerskih državah.

Zlasti se ukvarja z naslednjim:

 • podpora in opolnomočenje mladih, tako da se prispeva k oblikovanju vključujoče mladinske politike, ki temelji na dejstvih; ter
 • podpora izobraževanju mladih, usposabljanju in prehodu na delo s pomočjo dialoga o politikah in institucija in vzajemnega učenja.

Okvir politike

Na podlagi okrepljene evropske sosedske politike (ESP), opredeljene v sporočilu iz leta 2011, in pregleda evropske sosedske politike iz leta 2016 je Evropska komisija zavezana, da:

 • podpira posodobitev sistemov visokošolskega izobraževanja
 • poveča podporo poučevanju in učni mobilnosti študentov, učiteljev, univerzitetnega osebja in mladih iz držav južnega Sredozemlja;

Orodja EU za sodelovanje

Na področju visokošolskega in poklicnega izobraževanja, usposabljanja in mladih Komisija te cilje podpira z različnimi programi in pobudami za mednarodno sodelovanje, med drugim:

Okvir politike

Leta 2012 se je začela izvajati pobuda EU za sodelovanje v izobraževanju z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Kosovom, Črno goro in Srbijo.

Na rednih ministrskih sestankih so opredeljujejo skupne prednostne naloge, razpravlja se o najnovejših ukrepih politik in reform ter odloča o temah za regionalno sodelovanje s pomočjo EU.

Čeprav so se države v regiji zavezale, da se bodo prostovoljno približale standardom EU in mednarodnim standardom, se je izvajanje novih politik in reform izkazalo za težavno. Države so v različnih fazah zbliževanja s standardi EU, zato potrebujejo prilagojeno pomoč.

Platforma za izobraževanje in usposabljanje Zahodnega Balkana spodbuja regionalno sodelovanje in komunikacijo, izmenjavo najboljših praks v regiji in EU ter združevanje virov. Zagotavlja tudi nadaljnje ukrepe v zvezi s skupnimi projekti, študijami in dogodki.

Dolgoročna perspektiva dialoga o politiki je državam Zahodnega Balkana pomagati pri prizadevanjih za reforme in jih pripraviti na odgovornosti članstva v EU, vključno s polno udeležbo v programih EU na področju izobraževanja.

Okvir politike

„Vlaganje v mlade za pospešeno vključujočo rast in trajnostni razvoj“ je bila osrednja tema vrha Afriške unije in EU, ki je potekal v Abidžanu od 29. do 30. novembra 2017 in na katerem so bili v središču razprave demografska rast, migracije, mladi, zaposlovanje ter spretnosti.

Voditelji držav obeh celin so potrdili svojo zavezo, da bodo v naslednjem obdobju vlagali v mlade, izobraževanje ter znanja in spretnosti. Evropska unija že uresničuje to zavezo s sprejetjem vseafriškega programa za obdobje 2018–2020 v višini 400 milijonov EUR.

Primer odličnega sodelovanja v visokošolskem izobraževanju med EU in Afriško unijo sta naslednji, med seboj povezani pobudi, ki se izvajata v okviru strateškega partnerstva med Afriko in EU in skupaj vključujeta 107 univerz iz 41 afriških držav, regionalne organe in študente:

 • raziskovanja pobuda Tuning Africa je proces sodelovanja, ki vključuje pregled kompetenc in spretnosti, potrebnih za posamezno disciplino, in spremembe študijskih programov, da bi študenti pridobili kompetence, ki čim bolj ustrezajo potrebam trgu dela.
 • HAQAA podpira vseafriški okvir za zagotavljanje kakovosti in akreditacijo ter zlasti razvoj evropskih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v visokošolskem izobraževanju, krepitev zmogljivosti v regionalnih in nacionalnih organih, pristojnih za visokošolsko izobraževanje, ter krepitev strokovnega znanja na področju ocenjevanja in kakovosti institucij.

Ti dve pobudi se bosta izvajali še naprej, leta 2019 pa se bosta začeli izvajati še dve novi vodilni pobudi. EU bo podpirala združenje afriških študentov in nekdanjih štipendistov, da se zagotovi upoštevanje pogledov mladih v izobraževalne procese, politike in inovativne prakse. Financiranje EU bo pomagalo tudi izboljšati poklicni razvoj učiteljev in vodstvenih delavcev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, spretnosti študentov ter kakovost poučevanja in učenja, in sicer v okviru pilotne pobude za mobilnost osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter študentov med afriškimi in evropskimi ponudniki ter ustanovami na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Afrika dejavno sodeluje tudi v programu Erasmus + , podporo afriškim raziskovalcem pa zagotavljajo ukrepi Marie Skłodowske-Curie. Program akademske mobilnosti znotraj Afrike financira partnerstva in mobilnost med afriškimi univerzami.

Dialog o politiki

Leta 2009 sta EU in Brazilija podpisali skupno izjavo o sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja. Od leta 2011 so se predstavniki Evropske komisije (EK) in brazilski organi za izobraževanje in usposabljanje sestali dvakrat na vladni ravni v okviru dialoga o politiki, organiziran pa je bil tudi simpozij.

Okvir politike

EU in Kitajska sta v zadnjem desetletju tesno sodelovali na področju izobraževanja in usposabljanja, kulture, večjezičnosti in mladine. Sodelovanje je vključevalo redne dialoge o politiki na vladni ravni ter konkretne ukrepe v obliki skupnih projektov in dogodkov.

Od leta 2012 so vse te dejavnosti vključene v dialog na visoki ravni za povezovanje ljudi med EU in Kitajsko (HPPD), tretji steber odnosov med EU in Kitajsko, ki dopolnjuje gospodarski in trgovinski dialog na visoki ravni (prvi steber) ter strateški dialog na visoki ravni (drugi steber).

HPPD je krovni mehanizem, ki zajema vse skupne pobude EU in Kitajske na področju izmenjave ljudi. Te pobude izhajajo iz sklepov dialogov in srečanj visokih uradnikov, na katerih so določeni dolgoročni cilji, izmenjane najboljše prakse in proučena področja za prihodnje sodelovanje.

HPPD naj bi pomagala graditi medsebojno zaupanje in utrjevati medkulturno razumevanje med EU in Kitajsko.

Okvir politike

EU in Indija sodelujeta na različnih področjih izobraževanja, kot so:

 • posodobitev visokega šolstva;
 • akademska odličnost;
 • mobilnost profesorjev in študentov;
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • vseživljenjsko učenje,
 • preglednost;
 • kakovost in pravičnost v izobraževanju; ter
 • priznavanje kvalifikacij.

Na vrhu med EU in Indijo leta 2008 sta se EU in Indija zavezali, da bosta spodbujali dialog in sodelovanje v izobraževanju in kulturi. V ta namen so bila na področju izobraževanja opredeljena področja, kot so poklicno usposabljanje, tehnično izobraževanje, priznavanje kvalifikacij, posodobitev visokošolskega izobraževanja s poudarkom na kakovosti, preglednosti in partnerstvu ter spodbujanje jezikov.

Okvir politike

Od leta 2010 so se predstavniki Evropske komisije in mehiški organi za izobraževanje in usposabljanje dvakrat sestali na vladni ravni v okviru dialoga o politiki.

Namen teh dialogov je razpravljati o temah skupnega interesa na visoki ravni, da se izmenjajo najboljše prakse in opredelijo konkretna področja za prihodnje sodelovanje. Dolgoročni cilj dialoga je okrepiti sodelovanje in mobilnost med EU in Mehiko na področju izobraževanja.

Okvir politike

Evropska unija in Republika Južna Afrika sta v skupni izjavi iz maja 2012 priznali ključni prispevek izobraževanja in usposabljanja k razvoju na znanju temelječih družb in gospodarstev ter ključno vlogo, ki jo imata ti dve področji pri spodbujanju rasti in ustvarjanja delovnih mest. Doslej so se visoki uradniki EU in Južne Afrike sestali štirikrat. Na srečanjih so razpravljali predvsem o izmenjavi praks z različnih področij, od internacionalizacije visokošolskega izobraževanja do posodobitve in inovativnosti učiteljskega poklica.

Strateški dialog je priložnost za razpravo o temah skupnega interesa, izmenjavo najboljših praks, pregled sodelovanja v programih in opredelitev konkretnih področij skupnega interesa za naslednje obdobje.

Okvir politike

Evropska unija (EU) in Republika Koreja sodelujeta zlasti na področju visokošolskega izobraževanja, saj se obe zavedata bistvene vloge, ki jo to ima za razvoj svetovno konkurenčnega in na znanju temelječega gospodarstva, ki spodbuja rast in ustvarjanje delovnih mest.

Programi za sodelovanje ter izmenjavo študentov in osebja so se doslej izkazali za uspešne, bile pa so opredeljene možnosti za nadaljnjo okrepitev sodelovanja. Na vrhu EU-Južna Koreja leta 2013 sta se strani zavezali, da bosta okrepili sodelovanje, in sicer tako, da bosta spodbujali dialog o politiki in razvoj skupnih projektov v visokošolskem izobraževanju

Na prvem dialogu o politiki, ki je potekal 15. marca 2016 v Bruslju, sta razpravljali o konkretnih ukrepih za okrepitev sodelovanja v visokošolskem izobraževanju ter o izmenjavi najboljših praks, pregledu politike ter pridobivanju in izmenjavi znanja. Drugi dialog je potekal v Južni Koreji v zadnjem četrtletju leta 2018.

Sodelovanje z Združenimi državami Amerike podpirajo programi EU za akademsko sodelovanje, na voljo po vsem svetu. Te programe dopolnjujejo različne pobude, kot je na primer bilateralna pobuda v okviru programa Fulbright za sodelovanje z EU.

 

Program Fulbright-Schuman

Program Fulbright-Schuman, ki ga upravlja Komisija za izmenjavo izobraževalnih programov med Združenimi državami in Belgijo, skupaj financirata ministrstvo ZDA in Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo. Od leta 1991 skupni program zainteresiranim državljanom ZDA in EU financira dodiplomski in podiplomski študij, raziskave ter predloge za predavanja na področju odnosov med ZDA in EU, politike ali institucij EU.

Seminar mladih voditeljev EU in ZDA

Seminar mladih voditeljev EU in ZDA je platforma za spodbujanje medosebnih stikov med EU in Združenimi državami, ki temelji na sodelovanju med Evropsko komisijo in ministrstvom ZDA za zunanje zadeve. Prvi seminar je potekal od 2. do 5. aprila 2017 v Bruslju. Udeležilo se ga je petdeset mladih voditeljev iz Združenih držav Amerike in Evrope, ki so se osredotočili so se na izzive in priložnosti, ki jih ponuja gospodarska, izobraževalna in kulturna integracija migrantov in beguncev. Drugega seminarja, ki je potekal leta 2018 (15-17. april), se je udeležila podobna skupina, ki je razpravljala o prihodnosti dela, pri čemer se je osredotočila na vlogo, ki bo jo pri delu v prihodnosti imela tehnologija, in spretnosti prihodnje delovne sile ter socialne posledice spreminjajočega se delovnega okolja.

Posodobitev visokega šolstva: primerjalna študija Tuning za EU in ZDA

V okviru bolonjskega procesa za reformo visokega šolstva so se evropski ministri leta 2003 dogovorili, da bi morale visokošolske ustanove ponovno opredeliti svoje študijske programe na podlagi pogojev, ki temeljijo na učinku, in te programe bolj usmeriti v študente, da bi bili čim bolje pripravljeni na svojo prihodnjo vlogo v družbi. Razvili so projekt z naslovom Prilagoditev izobraževalnih struktur v Evropi, da bi oblikovali instrumente za izvedbo tega dogovora. Ista metodologija se vedno bolj uporablja po vsem svetu. Na voljo je študija za ZDA obdobje od julija 2013 do januarja 2016. Na voljo je tudi povzetek študije.