Dialóg o politike s konkrétnymi regiónmi a krajinami z celého sveta

Prostredníctvom dialógu o politike sa v EÚ vymieňajú najlepšie postupy, zlepšuje sa spolupráca a v niektorých prípadoch sa poskytuje pomoc partnerskej krajine alebo regiónu pri ich úsilí o reformu vysokoškolského vzdelávania.

O čo ide?

EÚ zriadila viaceré fóra pre dialóg o politike vysokoškolského vzdelávania s krajinami a regiónmi mimo EÚ.

V rámci týchto diskusií sa stretávajú úradníci z EÚ a konkrétnej krajiny/regiónu, ako aj odborníci z dotknutej oblasti. Tieto diskusie sú často sprevádzané konferenciami, seminármi a štúdiami o konkrétnych témach.

Prečo je to potrebné?

Prostredníctvom dialógu o politike sa v EÚ vymieňajú najlepšie postupy, zlepšuje sa spolupráca a v niektorých prípadoch sa poskytuje pomoc partnerskej krajine alebo regiónu pri ich úsilí o reformu vysokoškolského vzdelávania.

V širšom zmysle by mal dialóg o politike vytvoriť podmienky na intenzívnejšiu spoluprácu a mobilitu medzi EÚ a partnerskými organizáciami/regiónmi.

Partnerské regióny

Prečítajte si ďalšie informácie o programe Erasmus+ a medzinárodnej spolupráci. V prehľadoch o krajinách a regiónoch sa nachádzajú informácie o tom, ako sa v rámci programu Erasmus+ financuje mobilita a spolupráca medzi Európou a inými časťami sveta.

Politický kontext

Východné partnerstvo je spoločnou politickou iniciatívou, ktorej cieľom je prehĺbiť a posilniť vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ), jej členskými štátmi a šiestimi krajinami Východného partnerstva: Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou.

O politických otázkach sa diskutuje v rámci štyroch tematických platforiem:

 • posilnenie inštitúcií a dobrá správa vecí verejných,
 • hospodársky rozvoj a trhové príležitosti,
 • konektivita, energetická efektívnosť, životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy,
 • mobilita a medziľudské kontakty.

Dialóg o politike

Vzdelávanie, mládež a kultúra sa riešia v rámci platformy 4, ktorá zahŕňa aj politické dialógy o migrácii, mobilite, integrovanom riadení hraníc a výskume a inováciách.

Na samite Východného partnerstva v roku 2017 bolo schválené vytvorenie panelu pre vzdelávanie, kultúru a mládež. Panel sa zameriava na vykonávanie cieľov č. 18 a 19 v rámci balíka opatrení v oblasti mládeže a vzdelávanie prostredníctvom diskusií o vzdelávacom, kultúrnom a kreatívnom odvetví, zručnostiach mladých ľudí, podnikavosti a zamestnateľnosti.

Panel podporuje modernizáciu, internacionalizáciu a digitalizáciu (elektronické učenie sa) systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Takisto sa zameriava na zvýšenie uznávania neformálneho vzdelávania a podporuje rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v krajinách Východného partnerstva.

Jednoznačná priorita sa kladie na:

 • podporu a posilnenie postavenia mladej generácie vytvorením inkluzívnej a na dôkazoch založenej politiky v oblasti mládeže a
 • dialóg v rámci partnerského vzdelávania o politikách a inštitúciách na podporu vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí a ich prechodu do zamestnania.

Politický kontext

V rámci posilňovania európskej susedskej politiky, ktoré je obsiahnuté v oznámení Komisie z roku 2011 a v preskúmaní európskej susedskej politiky v roku 2016, sa Európska komisia zaviazala:

 • podporovať modernizáciu vysokoškolských vzdelávacích systémov,
 • zvýšiť podporu mobility vyučovania a vzdelávacej mobility pre študentov, pedagógov, zamestnancov univerzít a mladých ľudí z krajín južného Stredozemia.

Nástroje spolupráce EÚ

Pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež, Komisia tieto ciele podporuje prostredníctvom rozličných programov a iniciatív medzinárodnej spolupráce, ako napríklad:

Politický kontext

Táto iniciatíva EÚ, zameraná na spoluprácu vo vzdelávaní v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Severnou Macedónskom, Čiernej Hore, Kosove a Srbsku, bola spustená v roku 2012.

Každoročne sa organizujú ministerské stretnutia, na ktorých sa určujú spoločné priority, diskutuje sa o najnovších politických a reformných opatreniach a rozhoduje sa o témach regionálnej spolupráce s pomocou EÚ.

Hoci sú všetky krajiny v tomto regióne odhodlané dobrovoľne sa približovať normám EÚ, ako aj medzinárodným normám, vykonávanie nových politík a reforiem je zložité. Každá krajina sa nachádza v inom štádiu približovania sa normám EÚ, a preto potrebuje pomoc.

Západobalkánska platforma pre vzdelávanie a odbornú prípravu podporuje regionálnu spoluprácu a komunikáciu, výmenu osvedčených postupov v regióne i so štátmi EÚ a združovanie zdrojov. Takisto poskytuje následné opatrenia vo forme spoločných projektov, štúdií a podujatí.

Z dlhodobejšieho hľadiska je cieľom dialógu o politike pomáhať krajinám západného Balkánu v reformnom úsilí a pripraviť ich na zodpovednosti vyplývajúce z členstva v EÚ vrátane plnej účasti na vzdelávacích programoch EÚ.

Politický kontext

Všeobecnou témou samitu Africkej únie a EÚ, ktorý sa konal 29. až 30. novembra 2017 v Abidžane, bolo „Investovanie do mládeže s cieľom dosiahnuť zrýchlený inkluzívny rast a udržateľný rozvoj“. Ústredná pozornosť bola venovaná demografickému rastu, migrácii, mládeži, zamestnanosti a zručnostiam.

Hlavy štátov z oboch kontinentov potvrdili svoj záväzok investovať v budúcom období do mladých ľudí, vzdelávania a zručností. Európska únia svoj záväzok už plní, a to prijatím celoafrického programu na obdobie rokov 2018 – 2020 v objeme 400 mil. eur.

Príkladmi vynikajúcej spolupráce medzi EÚ a Africkou úniou v oblasti vysokoškolského vzdelávania sú dve prepojené iniciatívy v rámci strategického partnerstva Afriky a EÚ, do ktorých je zapojených 107 univerzít v 41 afrických krajinách, regionálne orgány a študenti:

 • Iniciatíva Tuning Africa je proces spolupráce zameraný na preskúmanie kompetencií a zručností, ktoré sú potrebné pre konkrétnu disciplínu, a revíziu študijných programov, aby študenti získali kompetencie, ktoré sú relevantnejšie pre pracovný trh.
 • Cieľom iniciatívy HAQAA je podporovať celoafrický rámec zabezpečovania kvality a akreditácie, a najmä rozvoj noriem a usmernení týkajúcich sa zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia na celom kontinente, budovanie kapacít regionálnych a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie, ako aj budovanie odborných znalostí v oblasti hodnotenia a kvality inštitúcií.

Tieto dve iniciatívy budú pokračovať a v roku 2019 budú spustené dve nové hlavné iniciatívy. EÚ bude podporovať Združenie afrických študentov a absolventov, a tak zabezpečovať, aby sa názory mladých ľudí zohľadňovali vo vzdelávacích procesoch, v politikách a inovačných postupoch. Financovanie EÚ takisto pomôže zlepšiť profesionálny rozvoj učiteľov a riadiacich pracovníkov odborného vzdelávania a prípravy (OVP), zručnosti študentov a kvalitu výučby a učenia sa prostredníctvom pilotnej iniciatívy v oblasti mobility pre zamestnancov a študentov OVP medzi africkými a európskymi poskytovateľmi a inštitúciami OVP.

Afrika sa takisto aktívne zúčastňuje na programe Erasmus+ a africkým výskumníkom sa poskytuje podpora v rámci akcie programu Marie Skłodowskej-Curie Program akademickej mobility v rámci Afriky je zameraný na financovanie partnerstiev medzi univerzitami v rámci Afriky.

Dialóg o politike

V roku 2009 EÚ a Brazília uzavreli Spoločné vyhlásenie o spolupráci vo vzdelávaní a odbornej príprave. Od roku 2011 sa uskutočnili dva dialógy o politike na úrovni vlád a jedno sympózium medzi Európskou komisiou (EK) a brazílskymi orgánmi v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Politický kontext

EÚ a Čína v poslednom desaťročí úzko spolupracujú v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, kultúry, viacjazyčnosti a mládeže. Spolupráca pozostáva z pravidelných dialógov o politike na úrovni vlád, ako aj konkrétnych výsledkov vo forme spoločných projektov a podujatí.

Od roku 2012 sú všetky tieto aktivity začlenené do dialógu na vysokej úrovni medzi národmi EÚ a Číny, ktorý je tretím pilierom vzťahov medzi EÚ a Čínou a dopĺňa druhé dva piliere – hospodársky a obchodný dialóg na vysokej úrovni a strategický dialóg na vysokej úrovni.

Dialóg na vysokej úrovni medzi národmi je všeobecným mechanizmom, ktorý zastrešuje všetky spoločné iniciatívy EÚ a Číny v oblasti medziľudských výmen. Tieto iniciatívy sú výsledkom záverov dialógov a stretnutí vedúcich predstaviteľov a vysokých úradníkov, na ktorých sa stanovujú dlhodobé ciele, vymieňajú sa najlepšie postupy a skúmajú oblasti budúcej spolupráce.

Dialóg na vysokej úrovni medzi národmi by mal pomôcť vybudovať vzájomnú dôveru a konsolidovať medzikultúrne porozumenie medzi EÚ a Čínou

Politický kontext

EÚ a India spolupracujú v rozličných otázkach vzdelávania, ako sú:

 • modernizácia vysokoškolského vzdelávania,
 • špičková akademická úroveň,
 • mobilita pedagógov a študentov,
 • odborné vzdelávanie a príprava,
 • celoživotné vzdelávanie,
 • transparentnosť,
 • kvalita vzdelávania a rovnosť vo vzdelávaní a
 • uznávanie kvalifikácií.

Na samite EÚ – India v roku 2008 EÚ a India oznámili svoj zámer podporovať dialóg a spoluprácu v oblasti vzdelávania a kultúry. V oblasti vzdelávania boli na tento účel identifikované tieto oblasti: odborné vzdelávanie, technické vzdelávanie, uznávanie kvalifikácii, modernizácia vysokoškolského vzdelávania, s dôrazom na kvalitu, transparentnosť a partnerstvo, a podpora jazykov.

Politický kontext

Od roku 2010 sa medzi Európskou komisiou a mexickými orgánmi v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy uskutočnili dva dialógy o politike na úrovni vlád.

Účelom týchto dialógov je diskusia o témach spoločného záujmu na vysokej úrovni s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a identifikovať konkrétne ciele budúcej spolupráce. Z dlhodobejšieho hľadiska je cieľom dialógu podnietiť zintenzívnenie spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mobility medzi EÚ a Mexikom.

Politický kontext

Európska únia a Juhoafrická republika vo svojom spoločnom vyhlásení z mája 2012 uznali zásadný význam vzdelávania a odbornej prípravy pri rozvoji vedomostnej spoločnosti a hospodárstva, aj kľúčovú úlohu, ktorú vzdelávanie a odborná príprava zohrávajú pri podpore rastu a vzniku pracovných miest. Štyri zasadnutia vysokých úradníkov z EÚ a Južnej Afriky, ktoré sa odvtedy konali, boli zamerané na výmenu postupov v témach siahajúcich od internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania, modernizácie a inovácie profesie pedagógov a vysokoškolských učiteľov.

Strategický dialóg je príležitosťou diskutovať o témach spoločného záujmu, vymieňať si najlepšie postupy, preskúmať spoluprácu v rámci programov, ako aj identifikovať konkrétne oblasti vzájomného záujmu pre ďalšie obdobie.

Politický kontext

Európska únia (EÚ) a Kórejská republika rozvíjajú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania, pretože si obe uvedomujú, ako významne vysokoškolské vzdelávanie prispieva k rozvoju globálnej konkurencieschopnej a vedomostnej ekonomiky, a tým aj k podpore rastu a vzniku pracovných miest.

Spolupráca a výmenné programy študentov a zamestnancov sa v súčasnosti úspešne rozvíjajú, ale existuje priestor na intenzívnejšiu interakciu. Na samite EÚ – Kórejská republika v roku 2013 bol preto oznámený zámer posilniť spoluprácu prostredníctvom podpory dialógu o politike a projektov spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Prvý dialóg o politike sa uskutočnil v Bruseli 15. marca 2016, ktorý sa sústredil na praktické spôsoby posilnenia spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výmenu najlepších postupov, prieskum existujúcich politických opatrení a budovanie a spoločné využívanie vedomostí. Druhý dialóg sa uskutočnil v Južnej Kórei v poslednom štvrťroku 2018.

Spolupráca so Spojenými štátmi americkými sa podporuje prostredníctvom programov akademickej spolupráce EÚ po celom svete, ako aj doplnkovými iniciatívami vrátane bilaterálnej časti Fulbrightovho programu pre spoluprácu s EÚ.

 

Program Fulbright-Schuman

Program Fulbright-Schuman, ktorý spravuje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi Spojenými štátmi a Belgickom, spolufinancuje ministerstvo finančných vecí USA a generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru. Od roku 1991 sa prostredníctvom tohto spoločného programu financuje vysokoškolské a postgraduálne štúdium, výskum a návrhy prednášok v oblasti vzťahov medzi EÚ a USA, politiky EÚ alebo inštitúcií EÚ pre záujemcov z radov amerických občanov a občanov EÚ.

Seminár mladých lídrov z EÚ a USA

Seminár mladých lídrov z EÚ a USA je platformou na podporu medziľudských kontaktov medzi EÚ a Spojenými štátmi a je výsledkom spolupráce medzi Európskou komisiou a ministerstvom zahraničných vecí USA. Na prvom ročníku tohto seminára v roku 2017 (2. – 5. apríla v Bruseli) sa stretlo 50 mladých lídrov zo Spojených štátov a Európy. Seminár bol zameraný na výzvy a príležitosti súvisiace s ekonomickou, vzdelávacou a kultúrnou integráciou migrantov a utečencov. Na druhom seminári v roku 2018 (15. – 17. apríla v Bruseli) sa zúčastnila podobná skupina a diskutovala o budúcnosti pracovného trhu so zameraním na úlohu technológie v práci v budúcnosti, zručnosti budúcej pracovnej sily a sociálne vplyvy meniaceho sa pracovného prostredia.

Modernizácia vysokoškolského vzdelávania: porovnávacia zlaďovacia štúdia pre EÚ a USA

V rámci bolonského procesu zameraného na reformu vysokoškolského vzdelávania sa európski ministri v roku 2003 dohodli, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by mali predefinovať orientáciu svojich študijných programov a zamerať ich viac na študentov, aby boli absolventi čo najlepšie pripravení na svoju budúcu úlohu v spoločnosti. Na tieto účely sa zrealizoval projekt Zlaďovanie vzdelávacích štruktúr v Európe (Tuning Educational Structures in Europe). Rovnaká metodika sa čoraz viac používa na celom svete. Pre USA už podobná štúdia existuje – týka sa obdobia od júla 2013 do januára 2016. K dispozícii je aj zhrnutie tejto štúdie.