Dialogul politic cu țări și regiuni din lumea întreagă

Prin dialogul politic, UE face schimb de bune practici, consolidează cooperarea și, în unele cazuri, sprijină țara sau regiunea parteneră în eforturile sale de reformare a învățământului superior.

Despre ce este vorba?

UE a instituit o serie de forumuri privind politica în domeniul învățământului superior pentru a menține un dialog cu țări și regiuni din restul lumii.

Discuțiile reunesc înalți funcționari din UE și din țările/regiunile în cauză, precum și experți din domeniul vizat. Pe lângă discuții, se organizează, de asemenea, conferințe și seminarii și se elaborează studii pe teme specifice.

De ce este nevoie de acest lucru?

Prin dialogul politic, UE face schimb de bune practici, consolidează cooperarea și, în unele cazuri, sprijină țara sau regiunea parteneră în eforturile sale de reformare a învățământului superior.

Într-o perspectivă mai largă, dialogul ar urma să traseze calea către îmbunătățirea cooperării și a mobilității între UE și țările/regiunile partenere.

Regiunile partenere

Aflați mai multe despre Erasmus+ și despre cooperarea internațională. Fișele informative cu privire la țări și regiuni arată cum finanțează programul Erasmus+ mobilitatea și cooperarea între Europa și alte zone ale lumii.

Contextul politicilor

Parteneriatul estic este o inițiativă politică comună menită să aprofundeze și să consolideze relațiile dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și șase țări din vecinătatea estică: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Aspectele legate de politici sunt discutate în cadrul a patru platforme:

 • Consolidarea instituțiilor și buna guvernanță
 • Dezvoltare economică și oportunități de piață
 • Conectivitate, eficiență energetică, mediu și politici climatice
 • Mobilitatea și contactele interpersonale

Dialogul politic

Platforma 4 se ocupă de educație, tineret și cultură, acoperind, în același timp, dialogurile pe marginea politicilor privind migrația, mobilitatea, gestionarea integrată a frontierelor și cercetarea și inovarea.

Grupul de experți pentru educație, cultură și tineret a fost aprobat de summitul Parteneriatului estic din 2017. Grupul pune accent pe implementarea obiectivelor 18 și 19 în cadrul pachetului de măsuri privind tineretul și educația și organizează discuții pe teme precum educația, cultura și sectoarele creative, competențele tinerilor, spiritul antreprenorial și capacitatea de inserție profesională.

Grupul promovează modernizarea, internaționalizarea și digitalizarea (e-învățarea) sistemelor de educație și formare. De asemenea, face eforturi pentru o mai amplă recunoaștere a educației non-formale și sprijină dezvoltarea sectoarelor culturale și creative în țările partenere din est.

Sunt considerate prioritare:

 • sprijinirea și capacitarea tinerelor generații prin instituirea unei politici pentru tineret inclusive, elaborate plecând de la date concrete; și
 • sprijinirea educației, formării și tranziției tinerilor către piața muncii prin intermediul dialogului inter pares cu privire la politici și instituții.

Contextul politicilor

În cadrul politicii europene de vecinătate (PEV), consolidate prin comunicarea din 2011 și revizuirea din 2016, Comisia Europeană s-a angajat:

 • să sprijine modernizarea sistemelor de învățământ superior
 • să acorde un sprijin mai mare mobilității în scop de predare și învățare pentru studenții, profesorii, personalul universitar și tinerii din țările din sudul Mediteranei

Instrumentele de cooperare ale UE

În materie de învățământ superior, formare tehnică și profesională și tineret, Comisia sprijină aceste obiective prin diverse programe și inițiative de cooperare internațională, inclusiv:

Contextul politicilor

Lansată în 2012, aceasta este inițiativa UE pentru cooperarea în domeniul educației cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Kosovo, Muntenegru și Serbia.

Anual sunt organizate reuniuni ministeriale care identifică prioritățile comune, pun în discuție cele mai recente măsuri de politică și reformă și iau decizii cu privire la cooperarea regională cu asistență din partea UE.

Deși țările din regiune s-au angajat în mod voluntar să atingă în timp standardele europene și internaționale, implementarea noilor reforme și politici se realizează cu greu. Fiecare țară se află într-un stadiu diferit de convergență cu standardele UE și, prin urmare, are nevoie de sprijin.

Platforma pentru educația și formarea din Balcanii de Vest încurajează cooperarea și comunicarea la nivel regional, schimbul de bune practici în regiune și în UE și punerea în comun a resurselor. De asemenea, propune acțiuni ulterioare cu privire la proiectele, studiile și evenimentele comune.

Pe termen mai lung, dialogul pe marginea politicilor își propune să ajute țările din Balcanii de Vest să realizeze reforme și să se pregătească pentru a-și asuma responsabilitățile care decurg din apartenența la UE, inclusiv participarea deplină la programele educaționale ale UE.

Contextul politicilor

„Investiții în tineret pentru o creștere accelerată favorabilă incluziunii și pentru dezvoltare durabilă” a fost tema generală a summitului Uniunea Africană-UE desfășurat la Abidjan în perioada 29-30 noiembrie 2017. Pe agenda întâlnirii s-au aflat creșterea demografică, migrația, tineretul, ocuparea forței de muncă și competențele.

Șefi de stat de pe ambele continente și-au reafirmat angajamentul în favoarea investițiilor în tineri, educație și competențe în perioada următoare. Uniunea Europeană își îndeplinește deja angajamentul prin adoptarea unui program panafrican pentru perioada 2018-2020, în valoarea de 400 de milioane EUR.

Două inițiative interconectate din cadrul Parteneriatului strategic Africa-UE, care implică în total 107 universități din 41 de țări africane, organisme regionale și studenți, reprezintă exemple ale excelentei colaborări dintre UE și Uniunea Africană în domeniul învățământului superior.

 • Tuning Africa este un proces de colaborare care analizează competențele și abilitățile necesare pentru o anumită disciplină și revizuiește programele de studiu pentru ca acestea să le permită cursanților să obțină competențele cele mai relevante pentru piața muncii.
 • Inițiativa HAQAA sprijină Cadrul panafrican privind asigurarea calității și acreditarea, în special dezvoltarea de standarde și orientări continentale pentru asigurarea calității în învățământul superior, dezvoltarea capacităților la nivelul organismelor regionale și naționale competente și consolidarea expertizei în domeniul evaluării și calității instituționale.

Aceste două inițiative vor continua, alături de altele noi care vor fi lansate în 2019. UE va sprijini Asociația africană a studenților și foștilor studenți, asigurându-se că opiniile tinerilor sunt integrate în procesele, politicile și practicile inovatoare din domeniul educației. De asemenea, UE va urmări să îmbunătățească dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a directorilor din sectorul educației și formării profesionale (EFP), competențele cursanților și învățarea prin intermediul unei inițiative-pilot de mobilitate pentru personalul și cursanții EFP la care vor participa instituții și furnizori de EFP din Africa și Europa.

În plus, Africa participă activ la programul Erasmus+, iar cercetătorii africani sunt sprijiniți în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie. Programul de mobilitate academică intra-africană finanțează parteneriatele și mobilitatea între universități din Africa.

Dialogul politic

În 2009, UE și Brazilia au încheiat o declarație comună privind cooperarea în domeniul educației și formării. Din 2011, Comisia Europeană și autoritățile braziliene competente au participat la două dialoguri politice la nivel guvernamental și la un simpozion.

Contextul politicilor

În ultimul deceniu, UE și China au colaborat îndeaproape în domeniile educației și formării, culturii, multilingvismului și tineretului. Cooperarea a constat în dialoguri la nivel guvernamental, dar s-a materializat și sub formă de proiecte și evenimente comune.

Începând din 2012, toate aceste activități au fost integrate în Dialogul interpersonal la nivel înalt UE-China, al treilea pilon al relațiilor dintre cele două părți, care vine în sprijinul celorlalți doi piloni – Dialogul economic și comercial la nivel înalt și Dialogul strategic la nivel înalt.

Dialogul interpersonal este un mecanism global care cuprinde toate inițiativele comune UE-China din domeniul schimburilor interpersonale. Aceste inițiative au ca punct de plecare concluziile dialogurilor dintre lideri și ale reuniunilor la nivel de înalți funcționari în cadrul căror se stabilesc obiective pe termen lung, se face schimb de bune practici și se analizează noi posibilități de cooperare în alte domenii.

Dialogul interpersonal ar urma să consolideze încrederea reciprocă și înțelegerea interculturală între UE și China.

Contextul politicilor

UE și India cooperează cu privire la mai multe aspecte legate de educație, printre care se numără:

 • modernizarea învățământului superior
 • excelența academică
 • mobilitatea studenților și cadrelor didactice
 • educația și formarea profesională
 • învățarea pe tot parcursul vieții
 • transparența
 • calitatea și echitatea în educație și
 • recunoașterea calificărilor

La summitul UE-India din 2008, cele două părți și-au anunțat intenția de a promova dialogul și cooperarea în domeniul educației și culturii. În ceea ce privește educația, printre domeniile identificate în scopul cooperării se numără formarea profesională și tehnică, recunoașterea calificărilor, modernizarea învățământului superior cu accent pe calitate, transparență și parteneriat și promovarea învățării limbilor străine.

Contextul politicilor

Începând din 2010, Comisia Europeană și autoritățile mexicane din domeniul educației și formării au avut două dialoguri politice la nivel guvernamental.

Scopul lor a fost să aducă în discuție aspecte de interes comun la nivel de conducere, pentru a facilita schimbul de bune practici și identificarea de domenii concrete pentru cooperarea viitoare. Pe termen lung, dialogul își propune să încurajeze colaborarea și mobilitatea în învățământul superior între UE și Mexic.

Contextul politicilor

Într-o declarație comună din mai 2012, Uniunea Europeană și Republica Africa de Sud au recunoscut contribuția crucială a educației și formării la dezvoltarea unor societăți și economii bazate pe cunoaștere și rolul-cheie pe care acestea îl joacă în stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă. De atunci, au avut loc patru reuniuni UE-Africa de Sud la nivel de înalți funcționari, care au pus accent pe schimbul de bune practici pe teme cum ar fi internaționalizarea învățământului superior și modernizarea și inovarea profesiilor didactice.

Dialogul strategic a oferit ocazia de a aborda aspecte de interes comun, de a face schimb de bune practici, de a revizui cooperarea în cadrul programelor și de a identifica domenii concrete de interes reciproc pentru perioada următoare.

Contextul politicilor

Uniunea Europeană (UE) și Republica Coreea (ROK) cooperează, în special în domeniul învățământului superior, deoarece ambele părți recunosc contribuția crucială a acestuia la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și competitive la nivel global și la impulsionarea creșterii și a creării de locuri de muncă.

Până acum, programele de cooperare și de schimburi de studenți și personal s-au bucurat de succes, dar s-au identificat posibilități de interacțiune sporită. Prin urmare, la summitul UE-ROK din 2013, s-a anunțat intenția de a consolida cooperarea prin promovarea dialogului politic și a proiectelor comune de cooperare în domeniul învățământului superior.

Primul dialog politic a avut loc la Bruxelles, la data de 15 martie 2016 și a abordat modalitățile practice de a consolida cooperarea în domeniul învățământului superior și de a participa la schimburi de bune practici, la revizuirea politicilor și la elaborarea și partajarea de cunoștințe. Al doilea dialog a avut loc în Coreea de Sud în ultimul trimestru al anului 2018.

Colaborarea cu Statele Unite ale Americii este sprijinită prin programele UE pentru cooperare academică deschise la nivel mondial și prin alte inițiative complementare, inclusiv o componentă bilaterală a programului Fulbright de cooperare cu UE.

 

Programul Fulbright-Schuman

Programul Fulbright-Schuman, gestionat de Comisie pentru schimburile educaționale între Statele Unite și Belgia, este finanțat în comun de Departamentul de Stat al SUA și de Direcția Generală Educație și Cultură a Comisiei Europene. Începând din 1991, programul comun finanțează studii postuniversitare, cercetări și conferințe în domeniul relațiilor SUA-UE, al politicilor și instituțiilor UE pentru cetățenii americani și europeni interesați.

Seminarul UE-SUA pentru tinerii lideri

Seminarul UE-SUA pentru tinerii lideri este o platformă de promovare a contactelor interpersonale care se stabilesc în contextul cooperării dintre Comisia Europeană și Departamentul de Stat al SUA. Prima ediție a seminarului a reunit 50 de lideri tineri din SUA și Europa și a avut loc în perioada 2-5 aprilie 2017, la Bruxelles. Evenimentul a pus accent pe provocările și oportunitățile pe care le prezintă integrarea economică, educațională și culturală a migranților și refugiaților. Al doilea seminar, derulat între 15 și 17 aprilie 2018, la Bruxelles, a reunit un grup similar care a discutat despre viitorul pieței muncii, punând accent pe rolul tehnologiei, competențele profesionale necesare în viitor și implicațiile sociale ale unui mediu de lucru în schimbare.

Modernizarea învățământului superior: studiu comparativ realizat de proiectul Tuning pentru UE și SUA

În cadrul procesului de la Bologna pentru reformarea învățământului superior, miniștrii europeni au convenit în 2003 asupra faptului că instituțiile de învățământ superior ar trebui să își redefinească programele de studii orientându-le către rezultate și axându-le pe studenți, pentru a-i pregăti pe aceștia cât mai bine pentru rolul pe care îl vor avea în societate. Pentru a elabora instrumentele necesare în acest sens, a fost lansat un proiect intitulat „Tuning Educational Structures in Europe”. Această metodologie este tot mai utilizată în lumea întreagă. Există un studiu disponibil pentru SUA, care acoperă perioada iulie 2013 - ianuarie 2016. De asemenea, puteți consulta un rezumat al acestui studiu.