Djalogu ta’ politika ma’ reġjuni u pajjiżi speċifiċi madwar id-dinja.

Permezz tad-djalogu ta' politika, l-UE taqsam l-aqwa prattika, iżżid il-kooperazzjoni u, f’xi każijiet, tappoġġja l-pajjiż jew ir-reġjun sieħeb fl-isforzi tiegħu biex jirriforma l-edukazzjoni għolja.

X'inhu?

L-UE stabbilixxiet numru ta’ fora ta’ djalogu dwar il-politika tal-edukazzjoni għolja ma’ pajjiżi u reġjuni barra l-UE.

Dawn it-taħditiet ilaqqgħu lil uffiċjali anzjani mill-UE u mill-pajjiż/reġjun speċifiku, u l-esperti fil-qasam ikkonċernat. It-taħditiet jikkomplementaw il-konferenzi, is-seminars, u l-istudji dwar is-suġġetti speċifiċi.

Għaliex hu meħtieġ?

Permezz tad-djalogu ta' politika, l-UE taqsam l-aqwa prattika, iżżid il-kooperazzjoni u, f’xi każijiet, tappoġġja l-pajjiż jew ir-reġjun sieħeb fl-isforzi tiegħu biex jirriforma l-edukazzjoni għolja.

F’termini usa', id-djalogu ta' politika għandu jwitti t-triq għal aktar kooperazzjoni u mobilità bejn l-UE u l-pajjiżi/ir-reġjuni sħab.

Reġjuni sħab

Skopri aktar dwar Erasmus+ u l-kooperazzjoni internazzjonali. Skedi ta’ informazzjoni dwar il-pajjiżi u r-reġjuni juru kif Erasmus+ qed jiffinanzja l-mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-Ewropa u partijiet oħra tad-dinja.

Kuntest ta’ politika

Is-Sħubija tal-Lvant hi inizjattiva konġunta ta’ politika li għandha l-għan li tkabbar u ssaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea (UE), l-Istati Membri tagħha u s-sitt pajjiżi sħab tal-Lvant: l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Georgia, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukrajna.

Il-kwistjonijiet ta’ politika jiġu diskussi f’erba’ pjattaformi tematiċi:

 • It-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u l-governanza tajba;
 • L-iżvilupp ekonomiku u l-opportunitajiet tas-suq;
 • Il-konnettività, l-effiċjenza enerġetika, l-ambjent u t-tibdil fil-klima;
 • Il-mobbiltà u l-kuntatti bejn il-persuni.

Djalogu ta’ Politika

L-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-kultura huma indirizzati fil-Pjattaforma 4, li tkopri wkoll id-djalogi ta’ politika dwar il-migrazzjoni, il-mobilità, il-ġestjoni tal-fruntieri integrata u r-riċerka u l-innovazzjoni.

Il-Panel dwar l-Edukazzjoni, il-Kultura u ż-Żgħażagħ ġie approvat mis-Summit tas-Sħubija tal-Lvant fl-2017. Il-Panel jiffoka fuq l-implimentazzjoni tar-riżultati tanġibbli 18 u 19 fil-qafas tal-Pakkett taż-Żgħażagħ u l-Edukazzjoni, u jwassal għal diskussjoni dwar l-edukazzjoni, il-kultura u s-setturi kreattivi, il-ħiliet taż-żgħażagħ, l-intraprenditorija u l-impjegabbiltà.

Il-Panel jippromwovi l-modernizzazzjoni, l-internazzjonalizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni (tagħlim elettroniku) tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ. Jaħdem ukoll fuq rikonoxximent usa' tal-edukazzjoni mhux formali, u jappoġġja l-iżvilupp tas-setturi kulturali u kreattivi fil-pajjiżi sħab tal-Lvant.

Tingħata prijorità akbar lil:

 • l-appoġġ u l-għoti ta’ setgħa lill-ġenerazzjoni żagħżugħa permezz tal-kontribuzzjoni lejn l-istabbiliment ta’ politika dwar iż-żgħażagħ inklużiva u bbażata fuq l-evidenza; u
 • permezz tad-djalogu ta’ tagħlim bejn il-pari dwar il-politiki u l-istituzzjoni bħala appoġġ liż-żgħażagħ fl-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tranżizzjoni lejn is-suq tax-xogħol.

Kuntest ta’ politika

Fil-qafas ta’ Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) imsaħħa mill-Komunikazzjoni tal-2011 u tar-rieżami tal-PEV tal-2016, il-Kummissjoni Ewropea hi impenjata li:

 • tappoġġja l-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni għolja
 • iżżid l-appoġġ għall-mobbiltà għat-tagħlim għall-istudenti, l-għalliema, il-persunal tal-università u ż-żgħażagħ minn pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran.

Għodod ta’ kooperazzjoni tal-UE

F'termini tal-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni vokazzjonali, it-taħriġ, u ż-żgħażagħ, il-Kummissjoni tappoġġja dawn l-objettivi permezz ta’ programmi u inizjattivi ta’ kooperazzjoni internazzjonali, inklużi:

Kuntest ta’ politika

Din l-inizjattiva tal-UE, li tnediet fl-2012, għandha fil-mira l-kooperazzjoni fl-edukazzjoni mal-Albanija, il-Bosnia u l-Herzegovina, il-Maċedonja ta’ Fuq , il-Kosovo, il-Montenegro u s-Serbja.

Huma organizzati laqgħat Ministerjali annwali li jidentifikaw prijoritajiet komuni, jiddiskutu l-aktar politika reċenti u l-miżuri ta’ riforma, u jiddeċiedu dwar suġġetti għall-kooperazzjoni reġjonali bl-assistenza tal-UE.

Għalkemm il-pajjiżi fir-reġjun huma impenjati biex jikkonverġu b'mod volontarju mal-istandards tal-UE u dawk internazzjonali, l-implimentazzjoni ta’ politiki u riformi ġodda hi diffiċli. Kull pajjiż jinsab fi stadju differenti ta’ konverġenza mal-istandards tal-UE u għalhekk, jeħtieġ l-assistenza.

Il-Pjattaforma tal-Balkani tal-Punent dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ tħeġġeġ il-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni reġjonali, il-qsim ta’ prattiki tajbin fir-reġjun u fl-UE u l-ġbir komuni ta' riżorsi. Tipprovdi wkoll segwitu f’termini ta’ proġetti, studji u avvenimenti konġunti.

Il-perspettiva fuq żmien itwal tad-djalogu ta' politika hu li jassisti l-Balkani tal-Punent bl-isforzi ta’ riforma tagħhom u jippreparahom għar-responsabbiltajiet tas-Sħubija mal-UE inkluża l-parteċipazzjoni sħiħa fil-programmi tal-edukazzjoni tal-UE.

Kuntest ta’ politika

It-tema li tħaddan kollox tas-Summit bejn l-Unjoni Afrikana u l-UE f’Abidjan bejn id-29 u t-30 ta’ Novembru 2017 kienet "Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development” (Ninvestu fiż-Żgħażagħ għal Tkabbir Inklużiv Aċċellerat u Żvilupp Sostenibbli), fejn it-tkabbir demografiku, il-migrazzjoni, iż-żgħażagħ, l-impjiegi u l-ħiliet kienu fiċ-ċentru tad-diskussjonijiet.

Il-Kapijiet ta’ Stat taż-żewġ kontinenti kkonfermaw l-impenn tagħhom lejn l-investiment fiż-żgħażagħ, l-edukazzjoni u l-ħiliet fil-perjodu li ġej. U l-Unjoni Ewropea diġà qed tipprovdi riżultati abbażi ta’ dan l-impenn bl-adozzjoni ta’ Programm Pan-Afrikan għall-2018-2020 bil-valur ta’ EUR 400 miljun.

Eżempji tal-kollaborazzjoni eċċellenti bejn l-UE u l-Unjoni Afrikana fil-qasam tal-edukazzjoni għolja huma żewġ inizjattivi marbuta ma’ xulxin taħt is-Sħubija strateġika UE-Afrika, li flimkien jinvolvu 107 università f’41 pajjiż Afrikan, korpi reġjonali u studenti:

 • Tuning Africa hu proċess kollaborattiv li jeżamina mill-ġdid l-kompetenzi u l-ħiliet meħtieġa għal dixxiplina partikolari u jirrevedi l-programmi ta’ studji biex l-istudenti jiksbu l-kompetenzi l-aktar rilevanti għas-suq tax-xogħol.
 • HAQAA qed jappoġġja l-Qafas tal-Assikurazzjoni tal-Kwalità u tal-Akkreditazzjoni Pan Afrikani u b’mod partikolari l-iżvilupp ta’ standards u linji gwida għall-kontinent għall-assigurazzjoni tal-kwalità fl-edukazzjoni għolja, il-bini ta' kapaċità fil-korpi reġjonali u nazzjonali inkarigati mill-edukazzjoni għolja u l-bini tal-għarfien espert fil-qasam tal-evalwazzjoni istituzzjonali u l-kwalità.

Dawn iż-żewġ inizjattivi se jkomplu u fl-2019 se jibdew ukoll żewġ inizjattivi ewlenin. L-UE se tappoġġja “Assoċjazzjoni tal-Istudenti u tal-Alumni Afrikani”, biex tiżgura li l-opinjonijiet taż-żgħażagħ jidħlu fil-proċessi, il-politiki u l-prattiki innovattivi fil-qasam tal-edukazzjoni. Il-finanzjament mill-UE se jgħin ukoll fit-titjib tal-iżvilupp professjonali tal-għalliema u l-maniġers fil-qasam tal-ETV, il-ħiliet tal-istudenti u l-kwalità tat-tagħlim permezz ta’ inizjattiva pilota dwar il-mobilità għall-persunal u l-istudenti tal-ETV bejn il-provvedituri u l-istituti Afrikani u Ewropej tal-ETV.

L-Afrika qed tipparteċipa ukoll b’mod attiv fil-programm Erasmus+ u qed jingħata appoġġ lir-riċerkaturi Afrikani permezz tal-azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie. Il-Programm ta’ Mobilità Akkademika Intra-Afrika jiffinanzja s-sħubijiet u l-mobilità bejn l-universitajiet fl-Afrika.

Djalogu ta’ Politika

Fl-2009 l-UE u l-Brażil ikkonkludew Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-Kooperazzjoni fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ. Mill-2011 il-Kummissjoni Ewropea (KE) u l-awtoritajiet Brażiljani għall-edukazzjoni u t-taħriġ kellhom żewġ djalogi ta’ politika fil-livell ta’ gvern u simpożju.

Kuntest ta’ politika

Matul l-aħħar għaxar snin l-UE u ċ-Ċina kkooperaw mill-qrib fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-kultura, il-multilingwiżmu u ż-żgħażagħ. Il-kooperazzjoni tikkonsisti fi djalogi ta’ politika regolari fil-livell ta’ gvern, kif ukoll f’eżiti konkreti f’termini ta’ proġetti u avvenimenti konġunti.

Mill-2012 dawn l-attivitajiet kollha ġew integrati fid-Djalogu Interpersonali ta' Livell Għoli bejn l-UE u ċ-Ċina (HPPD), it-tielet pilastru tar-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċina, li jikkomplementa ż-żewġ pilastri l-oħrajn – id-Djalogu Ekonomiku u Kummerċjali ta’ Livell Għoli u d-Djalogu Strateġiku ta’ Livell Għoli.

L-HPPD hu l-mekkaniżmu ġenerali li jakkomoda l-inizjattivi konġunti kollha bejn l-UE u ċ-Ċina fil-qasam tal-iskambji interpersonali. Dawn l-inizjattivi joħorġu mill-konklużjonijiet tad-djalogi tal-mexxeja u l-laqgħat tal-uffiċjali għolja fejn jiġu stabbiliti l-objettivi fuq żmien twil, isir skambju tal-aħjar prattika u jiġu esplorati l-oqsma għal kooperazzjoni futura.

L-HPPD għandu jgħin fil-bini ta’ fiduċja reċiproka u jikkonsolida l-fehim interkulturali bejn l-UE u ċ-Ċina.

Kuntest ta’ politika

L-UE u l-Indja jikkooperaw fuq medda ta’ kwistjonijiet fil-qasam tal-edukazzjoni, inklużi:

 • il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja;
 • l-eċċellenza akkademika;
 • il-mobilità tal-fakultà u l-istudenti;
 • l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali;
 • it-tagħlim tul il-ħajja;
 • it-trasparenza;
 • il-kwalità u l-ekwità fl-edukazzjoni; u
 • ir-rikonoxximent tal-kwalifiki.

Fis-summit bejn l-UE u l-Indja tal-2008 l-UE u l-Indja ħabbru l-intenzjoni tagħhom li jippromwovu d-djalogu u l-kooperazzjoni fl-edukazzjoni u l-kultura. Fil-qasam tal-edukazzjoni, l-oqsma identifikati għal dan il-għan jinkludu t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni teknika, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki, il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja b'enfasi fuq il-kwalità, it-trasparenza u s-sħubija, u l-promozzjoni tal-lingwi.

Kuntest ta’ politika

Mill-2010 il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet Messikani għall-edukazzjoni u t-taħriġ kellhom żewġ djalogi ta’ politika fil-livell ta’ gvern.

L-għan ta’ dawn id-djalogi hu li jiġu diskussi suġġetti ta’ interess komuni f'livell għoli, biex ikun hemm skambju tal-aqwa prattiki u jiġu identifikati oqsma konkreti għal kooperazzjoni futura. F’perspettiva ta’ żmien twil, id-djalogu għandu l-għan li jħeġġeġ aktar kooperazzjoni u mobilità fl-edukazzjoni għolja bejn l-UE u l-Messiku.

Kuntest ta’ politika

Fid-Dikjarazzjoni Konġunta ta’ Mejju 2012, l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Afrika t'Isfel jirrikonoxxu l-kontribuzzjoni kruċjali tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-iżvilupp ta’ soċjetajiet u ekonomiji msejsa fuq l-għarfien u r-rwol kruċjali li għandhom fl-ixprunar tat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. L-erba’ laqgħat tal-Uffiċjali Għolja tal-UE u l-Afrika t'Isfel li saru minn dak iż-żmien iffukaw fuq prattiki maqsumin f’medda ta’ suġġetti mill-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja, il-modernizzazzjoni u l-innovazzjoni tal-professjoni tal-għalliema u tal-lecturers.

Id-djalogu strateġiku kien l-okkażjoni biex jiġu diskussi suġġetti ta’ interess komuni, jiġu skambjati l-aqwa prattiki, tiġi analizzata l-kooperazzjoni fil-programmi u jiġu identifikati oqsma konkreti ta’ interess reċiproku għall-perjodu li jmiss.

Kuntest ta’ politika

L-Unjoni Ewropea (UE) u r-Repubblika tal-Korea (ROK) jikkooperaw, b’mod partikolari fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, għax it-tnejn jirrikonoxxu l-kontribuzzjoni kruċjali tal-edukazzjoni għolja għall-iżvilupp ta’ ekonomija kompetittiva globalment u msejsa fuq l-għarfien u b’hekk tixpruna t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi.

S’issa, il-kooperazzjoni u l-programmi ta’ skambju tal-istudenti u tal-persunal irnexxew iżda ġie identifikat ambitu għal aktar interazzjoni. Għalhekk, fis-Summit tal-2013 bejn l-UE u r-ROK, tħabbret l-intenzjoni li tissaħħaħ il-kooperazzjoni permezz tal-promozzjoni ta’ djalogu ta' politika u proġetti ta’ kooperazzjoni konġunti fl-edukazzjoni għolja.

L-ewwel djalogu ta' politika sar fi Brussell fil-15 ta’ Marzu 2016 fejn ġew diskussi modi prattiċi għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja u sar impenn għal skambju tal-aqwa prattika, l-analiżi tal-politika u l-bini u l-qsim tal-għarfien. It-tieni djalogu se jsir fil-Korea t’Isfel fl-aħħar tliet xhur tal-2018.

Il-kooperazzjoni mal-Istati Uniti tal-Amerka hi appoġġjata permezz tal-programmi tal-UE għall-kooperazzjoni akkademika miftuħa mad-dinja kollha, u hi appoġġjata minn inizjattivi oħra kumplementari, inkluża fergħa bilaterali tal-programm Fulbright għall-kooperazzjoni mal-UE.

 

Programm Fulbright-Schuman

Il-Programm Fulbright-Schuman amministrat mill-Kummissjoni għall-Iskambju Edukattiv bejn l-Istati Uniti u l-Belġju, hu ffinanzjat b’mod konġunt mid-Dipartiment tal-Istat tal-Amerka u d-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni u l-Kultura tal-Kummissjoni Ewropea Mill-1992, il-programm konġunt jiffinanzja l-istudji gradwatorji u postgradwatorji, ir-riċerka, u l-proposti tal-lectures fil-qasam tar-relazzjonijiet Amerikani-UE, il-politika tal-UE, jew l-istituzzjonijiet tal-UE għaċ-ċittadini Amerika u tal-UE interessati.

Seminar tal-Mexxejja Żgħażagħ UE-US

Is-Seminar tal-Mexxejja Żgħażagħ UE-US hu pjattaforma li jippromwovi l-kuntatti interpersonali bejn l-UE u l-Istati Uniti li jirriżultaw mill-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti. L-ewwel edizzjoni ta’ dan is-seminar ġabar flimkien ħamsin mexxej żagħżugħ mill-Istati Uniti u l-Ewropa u sar fl-2017 (2 sal-5 ta’ April, Brussell). Dan iffoka fuq l-isfidi u l-opportunitajiet ippreżentati mill-integrazzjoni ekonomika, edukattiva u kulturali tal-migranti u r-rifuġjati. It-tieni seminar fl-2018 (15-17 ta’ April, Brussell) ġabar flimkien grupp simili biex jiddiskuti l-futur tax-xogħol u ffoka fuq ir-rwol tat-teknoloġija fil-futur tax-xogħol, il-ħiliet tal-forza tax-xogħol tal-futur, u l-implikazzjonijiet soċjali tal-ambjent tax-xogħol li jinbidel.

Modernizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja: studju komparattiv tat-Tuning għall-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka

Bħala parti mill-Proċess ta' Bolonja għar-riforma tal-edukazzjoni għolja, il-Ministri Ewropej fl-2003 qablu li l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja għandhom jiddefinixxu mill-ġdid il-programmi tal-lawrja tagħhom fuq termini bbażati fuq l-eżiti, u jaraw li dawn il-programmi huma aktar ċentrati madwar l-istudent biex jippreparaw lill-gradwati bl-aħjar mod għar-rwol futur tagħhom fis-soċjetà. Ġie stabbilit proġett - Tuning Educational Structures in Europe - biex jiżviluppa l-istrumenti biex dan iseħħ. L-istess metodoloġija ġiet użata dejjem aktar mad-dinja kollha Hemm studju disponibbli għall-Istati Uniti, li jkopri l-perjodu bejn Lulju 2013 u Jannar 2016. Hu disponibbli sommarju eżekuttiv tal-istudju.