Politički dijalog sa određenim regijama i zemljama diljem svijeta

Kroz politički dijalog EU razmjenjuje primjere dobre prakse, povećava suradnju te u nekim slučajevima podupire partnersku zemlju ili regiju u reformama visokog obrazovanja.

O čemu je riječ?

EU je otvorio niz foruma za politički dijalog o visokom obrazovanju sa zemljama i regijama izvan EU-a.

U njima sudjeluju viši dužnosnici iz EU-a i određene zemlje/regije te stručnjaci za predmetno područje. Dijalozi su često popraćeni konferencijama, seminarima i studijama o konkretnim temama.

Zašto je to potrebno?

Kroz takav dijalog EU razmjenjuje primjere dobre prakse, povećava suradnju te u nekim slučajevima podupire partnersku zemlju ili regiju u reformama visokog obrazovanja.

U širem bi smislu politički dijalog trebao otvoriti put intenzivnijoj suradnji i mobilnosti između EU-a i partnerskih zemalja/regija.

Partnerske regije

Saznajte više o programu Erasmus+ i međunarodnoj suradnji. Informativni listići s podacima iz zemalja i regija pokazuju kako Erasmus+ financira mobilnost i suradnju između Europe i drugih dijelova svijeta.

Politički kontekst

Istočno partnerstvo zajednička je politička inicijativa čiji je cilj produbiti i ojačati odnose između Europske unije (EU), njezinih država članica i šest zemalja Istočnog partnerstva: Armenije, Azerbajdžana, Bjelarusa, Gruzije, Moldove i Ukrajine.

O političkim pitanjima raspravlja se na četiri tematske platforme:

 • Jačanje institucija i dobro upravljanje
 • Gospodarski razvoj i tržišne prilike
 • Povezivost, energetska učinkovitost, okoliš i klimatska politika
 • Mobilnost i međuljudski kontakti.

Politički dijalog

Četvrta platforma posvećena je obrazovanju, mladima i kulturi, a obuhvaća i političke dijaloge o migracijama, mobilnosti, integriranom upravljanju granicama te istraživanju i inovacijama.

Odbor za obrazovanje, kulturu i mlade osnovan je na sastanku na vrhu Istočnog partnerstva 2017. Primarno se bavi implementacijom 18. i 19. cilja iz paketa mjera za mlade i obrazovanje i vodi rasprave o obrazovanju, kulturi i kreativnim sektorima te vještinama, poduzetništvu i zapošljivosti mladih.

Odbor promiče modernizaciju, internacionalizaciju i digitalizaciju (e-učenje) u sustavima obrazovanja i osposobljavanja. Radi i na širem priznavanju neformalnog obrazovanja te podupire razvoj kulturnih i kreativnih sektora u zemljama Istočnog partnerstva.

Glavni su mu prioriteti:

 • podupirati mlade naraštaje i jačati njihovu ulogu uvođenjem uključive politike za mlade utemeljene na dokazima i
 • uzajamnim učenjem i dijalogom o politikama i institucijama podupirati obrazovanje i osposobljavanje mladih te njihov prelazak u svijet rada.

Politički kontekst

U okviru pojačane europske politike susjedstva (EPS) iz Komunikacije iz 2011. i revizije europske politike susjedstva iz 2016. Europska komisija zalaže se za:

 • potporu modernizaciji sustava visokog obrazovanja
 • veću potporu mobilnosti u svrhu poučavanja i učenja studenata, nastavnika, sveučilišnih djelatnika i mladih iz zemalja južnog Sredozemlja.

Alati EU-a za suradnju

Kad je riječ o visokom obrazovanju, strukovnom obrazovanju, osposobljavanju i mladima, Komisija podupire te ciljeve različitim programima i inicijativama međunarodne suradnje, uključujući:

Politički kontekst

Riječ je o inicijativi EU-a pokrenutoj 2012. za suradnju u području obrazovanja s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Sjevernom Makedonijom, Kosovom, Crnom Gorom i Srbijom.

Organiziraju se godišnji ministarski sastanci na kojima se određuju zajednički prioriteti, raspravlja o najnovijim političkim i reformskim mjerama te se odlučuje o područjima za regionalnu suradnju uz pomoć EU-a.

Iako zemlje u regiji rade na dobrovoljnom usklađivanju sa standardima EU-a i međunarodnim standardima, teško je provesti nove politike i reforme. Svaka je zemlja u drukčijoj fazi usklađivanja sa standardima EU-a i treba joj pomoć.

Platforma zapadnog Balkana za obrazovanje i osposobljavanje potiče regionalnu suradnju i komunikaciju, razmjenu dobre prakse u regiji i EU-u te udruživanje resursa, a omogućuje i praćenje zajedničkih projekata, studija i događanja.

Dugoročnija perspektiva političkog dijaloga jest pomoći zemljama zapadnog Balkana u provođenju reformi te ih pripremiti za odgovornosti članstva u EU-u, uključujući potpuno sudjelovanje u obrazovnim programima EU-a.

Politički kontekst

„Ulaganje u mlade za ubrzan uključivi rast i održivi razvoj” bila je glavna tema sastanka na vrhu Afričke unije i EU-a u Abidjanu 29. i 30. studenoga 2017., na kojem su u središtu rasprava bili demografski rast, migracije, mladi, zapošljavanje i vještine.

Čelnici država obaju kontinenata potvrdili su da će se u sljedećem razdoblju posvetiti ulaganju u mlade, obrazovanje i vještine. Europska unija već ispunjava tu obvezu te je donijela Panafrički program za razdoblje 2018. – 2020. u vrijednosti od 400 milijuna eura.

Dvije međusobno povezane inicijative u okviru strateškog partnerstva Afrike i EU-a, koje zajedno uključuju 107 sveučilišta iz 41 afričke zemlje, regionalna tijela i studente, primjeri su izvrsne suradnje EU-a i Afričke unije u području visokog obrazovanja:

 • Tuning Africa je kolaborativan proces u kojem se preispituje koje su kompetencije i vještine potrebne za određenu disciplinu te revidiraju studijski programi tako da studenti steknu kompetencije koje su relevantnije na tržištu rada.
 • HAQAA podržava Panafrički okvir za osiguravanje kvalitete i akreditaciju, a posebno razvoj standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja, izgradnju kapaciteta u regionalnim i nacionalnim tijelima zaduženima za visoko obrazovanje te povećanje stručnosti u području ocjenjivanja i kvalitete institucija.

Te dvije inicijative trebale bi se nastaviti, a 2019. počinju i dvije nove. EU će poduprijeti Udruženje afričkih studenata i bivših studenata te osigurati da se saznanja mladih ljudi uključe u obrazovne procese, politike i inovativnu praksu. Sredstva EU-a pridonijet će poboljšanju stručnog usavršavanja nastavnika i upravitelja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO), vještina studenata i kvalitete poučavanja i učenja u okviru pilot-inicijative za mobilnost studenata i osoblja u SOO-u između afričkih i europskih pružatelja SOO-a i ustanova za SOO.

Afrika aktivno sudjeluje i u programu Erasmus+, a afrički istraživači primaju potporu u okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie. Program akademske mobilnosti Intra-Africa financira partnerstva i mobilnost među afričkim sveučilištima.

Politički dijalog

EU i Brazil sklopili su 2009. Zajedničku izjavu o suradnji u obrazovanju i osposobljavanju. Od 2011. Europska komisija i brazilska tijela za obrazovanje i osposobljavanje održali su dva politička dijaloga na razini vlade i simpozij.

Politički kontekst

U zadnjih deset godina EU i Kina blisko surađuju u području obrazovanja i osposobljavanja, kulture, višejezičnosti i mladih. Suradnja se sastojala od redovitih dijaloga o politikama na razini vlade, a urodila je i zajedničkim projektima i događanjima.

Od 2012. sve te aktivnosti uključene su u dijalog na visokoj razini između naroda EU-a i Kine, treći stup odnosa EU-a i Kine koji nadopunjuje druga dva stupa – gospodarski i trgovinski dijalog na visokoj razini i strateški dijalog na visokoj razini.

Dijalog između naroda glavni je mehanizam koji obuhvaća sve zajedničke inicijative EU-a i Kine koje se odnose na međuljudsku razmjenu. Te inicijative proizlaze iz zaključaka dijaloga čelnika i sastanaka visokih dužnosnika na kojima se utvrđuju dugoročni ciljevi, razmjenjuju primjeri najbolje prakse i istražuju područja za buduću suradnju.

Dijalog između naroda trebao bi pridonijeti izgradnji međusobnog povjerenja i konsolidaciji međukulturnog razumijevanja između EU-a i Kine.

Politički kontekst

EU i Indija surađuju na nizu obrazovnih pitanja, uključujući:

 • modernizaciju visokog obrazovanja
 • akademsku izvrsnost
 • mobilnost studenata i nastavnog osoblja
 • strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 • cjeloživotno učenje
 • transparentnost
 • kvalitetu i jednakost u obrazovanju te
 • priznavanje kvalifikacija.

EU i Indija su na svom sastanku na vrhu 2008. najavili da žele promicati dijalog i suradnju u području obrazovanja i kulture. Kad je riječ o obrazovanju, ta se namjera među ostalim odnosi na strukovno osposobljavanje, tehničko obrazovanje, priznavanje kvalifikacija, modernizaciju visokog obrazovanja s naglaskom na kvaliteti, transparentnosti i partnerstvu te na promicanje jezika.

Politički kontekst

Od 2010. Europska komisija i meksička tijela za obrazovanje i osposobljavanje održali su dva dijaloga o politikama na razini vlade.

Svrha je tih dijaloga raspravljati o temama od zajedničkog interesa na višoj razini kako bi se razmijenila najbolja praksa i odredila konkretna područja za buduću suradnju. Dugoročno gledano, cilj je dijaloga potaknuti suradnju i mobilnost u području visokog obrazovanja između EU-a i Meksika.

Politički kontekst

U svojoj Zajedničkoj izjavi iz svibnja 2012. Europska unija i Republika Južna Afrika potvrđuju ključni doprinos obrazovanja i osposobljavanja razvoju društava i gospodarstava utemeljenih na znanju te njihovu važnu ulogu u poticanju rasta i zapošljavanja. Na četiri otad održana sastanka viših dužnosnika EU-a i Južne Afrike fokus je bio na razmjeni prakse o raznim temama, od internacionalizacije visokog obrazovanja do modernizacije i inovacija u struci nastavnika i predavača.

Strateški je dijalog bio prilika za raspravu o temama od zajedničkog interesa, razmjenu primjera dobre prakse, reviziju suradnje u programima i utvrđivanje konkretnih područja od zajedničkog interesa za sljedeće razdoblje.

Politički kontekst

Europska unija i Republika Koreja posebno surađuju u području visokog obrazovanja jer obje uviđaju koliko ono doprinosi razvoju globalno konkurentnog gospodarstva utemeljenog na znanju i time potiče rast i zapošljavanje.

Dosad su programi suradnje i razmjene studenata i osoblja bili uspješni, ali se pokazalo da bi interakcija mogla biti i intenzivnija. Stoga je na sastanku na vrhu EU-a i Južne Koreje 2013. iznesena namjera da se suradnja poveća promicanjem političkog dijaloga i zajedničkih projekata suradnje u visokom obrazovanju.

Prvi dijalog o politikama održan je u Bruxellesu 15. ožujka 2016. kako bi se raspravilo o praktičnim načinima jačanja suradnje u području visokog obrazovanja i potaknuli razmjena primjera dobre prakse, preispitivanje politika te prikupljanje i dijeljenje znanja. Drugi će se dijalog održati u Južnoj Koreji u zadnjem tromjesečju 2018.

Suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama podupiru programi EU-a za akademsku suradnju na svjetskoj razini i druge komplementarne inicijative, uključujući bilateralni dio programa Fulbright za suradnju s EU-om.

 

Program Fulbright-Schuman

Program Fulbright-Schuman, kojim upravlja Povjerenstvo za razmjenu u području obrazovanja između SAD-a i Belgije, zajednički financiraju Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a i Glavna uprava Europske komisije za obrazovanje i kulturu. Od 1991. se iz tog zajedničkog programa financiraju diplomski i poslijediplomski studiji, istraživanja i predavanja u području odnosa SAD-a i EU-a, politika EU-a ili institucija EU-a za zainteresirane američke građane i građane EU-a.

Seminar za mlade vođe EU-a i SAD-a

Seminar za mlade vođe EU-a i SAD-a platforma je za promicanje međuljudskih kontakata između EU-a i SAD-a koji proizlaze iz suradnje Europske komisije i američkog Ministarstva vanjskih poslova. Prvi takav seminar održao se od 2. do 5. travnja 2017. u Bruxellesu, gdje se okupilo pedeset mladih vođa iz SAD-a i Europe. Glavna su tema bili izazovi i mogućnosti koje predstavlja ekonomska, obrazovna i kulturna integracija migranata i izbjeglica. Na drugom seminaru, održanom od 15. do 17. travnja 2018. u Bruxellesu, slična je skupina raspravljala o budućnosti rada, posebno o ulozi tehnologije u budućnosti rada, vještinama buduće radne snage i socijalnim implikacijama promjena u radnom okruženju.

Modernizacija visokog obrazovanja: usporedna studija za EU i SAD

U okviru Bolonjskog procesa za reformu visokog obrazovanja europski su se ministri 2003. složili da bi visoka učilišta trebala redefinirati svoje programe u odnosu na rezultate. Programi bi se više orijentirali prema studentima kako bi, kad diplomiraju, bili što bolje pripremljeni za svoju buduću ulogu u društvu. Pokrenut je projekt pod imenom Prilagodba obrazovnih struktura u Europi kako bi se priredili instrumenti potrebni da se to ostvari. Ista se metodologija sve više primjenjuje u svijetu. Za SAD postoji studija koja obuhvaća razdoblje od srpnja 2013. do siječnja 2016. Dostupan je i sažetak te studije.