Poliittinen vuoropuhelu maailman eri alueiden ja maiden kanssa

Korkeakoulutuspolitiikkaa koskevan keskustelun avulla EU vaihtaa parhaita käytäntöjä ja lisää yhteistyötä ja joissakin tapauksissa tukee kumppanimaata tai -aluetta sen korkeakoulutusuudistuksissa.

Taustaa

EU on perustanut useita korkeakoulutuspolitiikkaa käsitteleviä keskustelufoorumeita EU:n ulkopuolisten maiden ja alueiden kanssa.

Näihin keskusteluihin osallistuu EU:n ja kunkin maan tai alueen korkeita virkamiehiä sekä alan asiantuntijoita. Keskusteluihin liittyy eri aiheista järjestettäviä konferensseja, seminaareja ja selvityksiä.

Tavoitteet

Korkeakoulutuspolitiikkaa koskevan keskustelun avulla EU jakaa parhaita käytäntöjä ja lisää yhteistyötä ja joissakin tapauksissa tukee kumppanimaata tai -aluetta sen korkeakoulutusuudistuksissa.

Laajemmin tarkasteltuna keskustelu luo pohjaa yhteistyön ja liikkuvuuden lisäämiselle EU:n ja kumppaneiden välillä.

Kumppanialueet

Lue lisää Erasmus+ -ohjelmasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä: Maa- ja aluetiedoista ilmenee, miten Erasmus+ -ohjelmalla rahoitetaan liikkuvuutta ja yhteistyötä Euroopan ja muun maailman välillä.

Tausta

Itäinen kumppanuus on politiikkaa, jonka tavoitteena on syventää ja vahvistaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden suhteita kuuteen itäiseen kumppanimaahan. Nämä maat ovat Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä.

Eri politiikanaloista käydään keskustelua neljällä foorumilla, joilla ovat aiheina

 • instituutioiden ja hyvän hallintotavan lujittaminen;
 • talouskehitys ja markkinamahdollisuudet;
 • yhteydet, energiatehokkuus, ympäristö ja ilmastonmuutos;
 • liikkuvuus ja ihmisten väliset yhteydet.

Koulutuspoliittinen vuoropuhelu

Koulutusta, nuorisoa ja kulttuuria käsitellään neljännellä foorumilla, jolla keskustellaan myös muuttoliikkeestä, liikkuvuudesta, yhdennetystä rajaturvallisuudesta sekä tutkimuksesta ja innovoinnista.

Itäisen kumppanuuden huippukokouksessa vuonna 2017 perustettiin koulutus-, nuoriso- ja kulttuuripaneeli. Paneeli tarkastelee nuoriso- ja koulutuspaketin tavoitteiden 18 ja 19 täytäntöönpanoa ja johtaa keskustelua koulutuksesta, kulttuurista ja luovista aloista, nuorten osaamisesta, yrittäjyydestä ja työllistettävyydestä.

Paneeli edistää koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista, kansainvälistämistä ja digitalisointia (verkko-opiskelua). Lisäksi se pyrkii laajentamaan epävirallisen koulutuksen tunnustamista ja tukee kulttuurialan ja luovien alojen kehittämistä itäisissä kumppanimaissa.

Painopisteitä ovat:

 • nuorten tukeminen ja voimaannuttaminen edistämällä osallistavan ja näyttöön perustuvan nuorisopolitiikan luomista; sekä
 • nuorten koulutuksen ja työelämään pääsyn edistäminen käymällä vertaisoppimisvuoropuhelua politiikoista ja instituutioista.

Tausta

Euroopan komissio on sitoutunut vuosien 2011 ja 2016 uudelleentarkastelujen myötä vahvistetussa Euroopan naapuruuspolitiikassa tukemaan

 • korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamista;
 • Välimeren eteläpuolisten maiden opiskelijoiden, opettajien, yliopistohenkilökunnan ja nuorten liikkuvuutta.

EU:n yhteistyövälineet

Komissiolla on erilaisia kansainvälisen yhteistyön ohjelmia ja aloitteita korkeakoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja nuorisoon liittyvien tavoitteiden edistämiseksi, kuten:

Tausta

EU käynnisti vuonna 2012 koulutusalan yhteistyön Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Pohjois-Makedonian, Kosovon, Montenegron ja Serbian kanssa.

Vuosittain järjestetään ministeritason kokouksia, joissa määritellään yhteiset painopisteet, keskustellaan uusimmista toimintalinjoista ja uudistustoimista ja päätetään, mitä aiheita EU:n tukemaan alueelliseen yhteistyöhön otetaan.

Vaikka alueen maat ovat sitoutuneet lähentymään vapaaehtoisesti EU:n ja kansainvälisiä standardeja, uusien politiikkojen ja uudistusten toteuttaminen on vaikeaa. Jokainen maa on tässä lähentymisessä eri vaiheessa ja tarvitsee apua.

Länsi-Balkanin koulutusfoorumi kannustaa alueelliseen yhteistyöhön ja viestintään, hyvien käytänteiden jakamiseen alueella ja EU:ssa sekä resurssien yhdistämiseen. Se myös järjestää yhteisiä hankkeita, selvityksiä ja tapahtumia.

Politiikkavuoropuhelun pitkän aikavälin tavoitteena on auttaa Länsi-Balkanin maita niiden uudistuspyrkimyksissä ja valmistella niitä EU-jäsenyyden velvoitteisiin ja esimerkiksi osallistumaan täysimääräisesti EU:n koulutusohjelmiin.

Tausta

Abidjanissa 29.–30. marraskuuta 2017 järjestetyssä Afrikan unionin ja EU:n huippukokouksessa oli pääaiheena investoiminen nuorisoon osallistavan kasvun ja kestävän kehityksen vauhdittamiseksi. Sen keskusteluissa käsiteltiin väestönkasvua, muuttoliikettä, nuorisoa, työllisyyttä ja osaamista.

Kummankin maanosan valtionpäämiehet vahvistivat sitoumuksensa investoida nuoriin, koulutukseen ja osaamiseen seuraavalla kaudella. Euroopan unioni jo toteuttaakin tätä sitoumusta hyväksyttyään 400 miljoonan euron rahoituksen yleisafrikkalaiselle ohjelmalle vuosiksi 2018–2020.

Esimerkkejä EU:n ja Afrikan erinomaisesta yhteistyöstä korkeakoulutuksen alalla ovat Afrikan ja EU:n strategiseen kumppanuuteen kuuluvat kaksi toisiinsa liittyvää aloitetta, joihin osallistuu yhteensä 107 yliopistoa 41 Afrikan maasta, alueellisia elimiä ja opiskelijoita:

 • Tuning Africa -aloite on yhteistyöprosessi, jossa tarkastellaan eri aloilla tarvittavaa osaamista ja tarkistetaan opinto-ohjelmia siten, että opiskelijat hankkisivat niitä taitoja, jotka ovat työmarkkinoilla tarpeellisimpia.
 • HAQAA-aloitteella tuetaan yleisafrikkalaista laadunvarmistus- ja akkreditointijärjestelmää ja erityisesti yhteisten standardien ja ohjeiden kehittämistä Afrikalle korkeakoulutuksen laadunvarmistusta varten. Lisäksi sillä tuetaan korkeakoulutuksesta vastaavien alueellisten ja kansallisten elinten valmiuksien kehittämistä sekä asiantuntemuksen hankkimista institutionaalisen arvioinnin ja laadun alalla.https://haqaa.aau.org/

Näiden kahden aloitteen lisäksi käynnistetään vuonna 2019 kaksi uutta aloitetta. EU aikoo tukea afrikkalaisten opiskelijoiden ja alumnien yhdistystä, jotta nuorten näkemykset otettaisiin huomioon koulutusprosesseissa ja -politiikoissa sekä innovatiivisissa käytännöissä. EU aikoo myös rahoittaa ammatillisen koulutuksen pilottihanketta, jolla edistetään ammatillisen koulutuksen opettajien ja johtajien ammatillista kehitystä, opiskelijoiden osaamista sekä opetuksen ja oppimisen laatua edistämällä alan opetushenkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuutta afrikkalaisten ja eurooppalaisten koulutuslaitosten välillä.

Afrikka osallistuu aktiivisesti myös Erasmus+ -ohjelmaan, ja afrikkalaisille tutkijoille annetaan tukea Marie Skłodowska-Curie -toimista. Afrikan sisäinen akateeminen liikkuvuusohjelma rahoittaa kumppanuuksia ja liikkuvuutta Afrikan yliopistojen välillä.

Koulutuspoliittinen vuoropuhelu

EU ja Brasilia antoivat vuonna 2009 koulutusalan yhteistyötä koskevan yhteisen julistuksen. Euroopan komissio ja Brasilian opetusviranomaiset ovat käyneet vuodesta 2011 kaksi koulutuspoliittista keskustelua hallinnon tasolla ja järjestäneet asiaa käsittelevän symposiumin.

Tausta

EU ja Kiina ovat tehneet kymmenen viime vuoden aikana tiivistä koulutukseen, kulttuuriin, monikielisyyteen ja nuorisoon liittyvää yhteistyötä . Yhteistyö on sisältänyt hallinnon tasolla säännöllisiä alan politiikkaa käsitteleviä keskusteluja sekä konkreettisella tasolla yhteisiä hankkeita ja tapahtumia.

Kaikki nämä toimet ovat olleet vuodesta 2012 lähtien osa EU:n ja Kiinan kansalaisten välistä korkean tason vuoropuhelua, joka muodostaa EU:n ja Kiinan suhteiden kolmannen pilarin. Se täydentää kahta muuta pilaria, jotka ovat taloutta ja kauppaa koskeva korkean tason vuoropuhelu ja korkean tason strateginen vuoropuhelu.

Kansalaisten välinen korkean tason vuoropuhelu muodostaa puitteet kaikenlaisille ihmisten välistä vuorovaikutusta koskeville EU:n ja Kiinan yhteisille aloitteille. Nämä aloitteet perustuvat johtotason keskustelujen tuloksiin ja johtavien virkamiesten kokouksiin, joissa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteita, jaetaan parhaita käytäntöjä ja kartoitetaan mahdollisia tulevaisuuden yhteistyöaloja.

Kansalaisten välisellä korkean tason vuoropuhelulla pyritään rakentamaan keskinäistä luottamusta ja lujittamaan kulttuurien välistä yhteisymmärrystä EU:n ja Kiinan välillä.

Tausta

EU:n ja Intian yhteistyö koulutuksen alalla kattaa muun muassa seuraavia aiheita:

 • korkeakoulutuksen nykyaikaistaminen;
 • akateeminen huippuosaaminen;
 • opiskelijoiden liikkuvuus ja tiedekuntien väliset vaihdot;
 • ammatillinen koulutus;
 • elinikäinen oppiminen;
 • avoimuus;
 • koulutuksen laatu ja tasa-arvoisuus; ja
 • pätevyyden tunnustaminen.

EU ja Intia ilmoittivat huippukokouksessaan vuonna 2008 aikovansa edistää koulutus- ja kulttuurialan vuoropuhelua ja yhteistyötä. Koulutuksen alalla tähän valittuja aiheita ovat ammatillinen ja tekninen koulutus, tutkintojen tunnustaminen, korkeakoulutuksen nykyaikaistaminen laatua painottaen, avoimuus ja kumppanuus sekä kielitaidon edistäminen.

Tausta

Euroopan komissio ja Meksikon opetusviranomaiset ovat käyneet vuodesta 2010 kaksi koulutuspoliittista keskustelua hallinnon tasolla.

Näissä keskusteluissa käsitellään korkealla virkamiestasolla molemmille tärkeitä aiheita parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja tulevan yhteistyön alojen määrittämiseksi konkreettisella tasolla. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on lisätä korkeakoulutusalan yhteistyötä ja liikkuvuutta EU:n ja Meksikon välillä.

Tausta

Toukokuussa 2012 antamassaan yhteisessä julkilausumassa Euroopan unioni ja Etelä-Afrikan tasavalta tunnustivat koulutuksen ratkaisevan merkityksen osaamisyhteiskuntien ja -talouksien kehityksessä sekä kasvun ja työllisyyden edistämisessä. Sittemmin on järjestetty neljä EU:n ja Etelä-Afrikan johtavien virkamiesten kokousta, joissa on jaettu muun muassa korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen, opettajien ja luennoitsijoiden ammatin nykyaikaistamiseen ja näitä ammatteja koskevaan innovointiin liittyviä käytäntöjä.

Strateginen vuoropuhelu on tarjonnut tilaisuuden keskustella molemmille tärkeistä aiheista, jakaa parhaita käytäntöjä, tarkastella yhteistyöohjelmia ja kartoittaa molemmille tärkeitä konkreettisia aloja jatkoa ajatellen.

Tausta

EU ja Etelä-Korea tekevät yhteistyötä erityisesti korkeakoulutuksen alalla, koska molemmat tunnustavat sen olennaisen vaikutuksen maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen osaamistalouden kehittämiseen ja kasvun ja työpaikkojen lisäämiseen.

Tähänastinen yhteistyö sekä opiskelija- ja henkilöstövaihto-ohjelmat ovat olleet onnistuneita, mutta vuorovaikutusta tarvittaisiin lisää. EU ja Etelä-Korea ilmoittivatkin vuoden 2013 huippukokouksessaan aikomuksestaan lujittaa yhteistyötä edistämällä politiikkakeskustelua ja yhteistyöhankkeita korkeakoulutuksen alalla.

Ensimmäinen keskustelu järjestettiin Brysselissä 15. maaliskuuta 2016. Siinä käsiteltiin käytännön tapoja lujittaa korkeakoulutusta koskevaa yhteistyötä, jakaa parhaita käytäntöjä, tarkastella politiikkaa ja lisätä ja jakaa tietämystä. Toinen keskustelu käydään Etelä-Koreassa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä.

Yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa tuetaan akateemiselle yhteistyölle kaikkialla maailmassa tarkoitetuilla EU:n ohjelmilla sekä niitä täydentävillä aloitteilla, mukaan lukien Fulbright-ohjelman kahdenvälinen osa EU:n kanssa tehtävää yhteistyötä varten.

 

Fulbright-Schuman -ohjelma

Yhdysvaltojen ulkoministeriö ja Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto rahoittavat yhdessä Fulbright-Schuman -ohjelmaa, jota hallinnoi Yhdysvaltojen ja Belgian välisen koulutusvaihdon komitea. Tästä ohjelmasta on annettu vuodesta 1991 lähtien rahoitusta Yhdysvaltojen ja EU:n kansalaisille Yhdysvaltojen ja EU:n suhteita, EU:n politiikkaa tai EU:n toimielimiä koskevia perustutkinto- ja jatko-opintoja, tutkimusta ja luentoehdotuksia varten.

EU:n ja Yhdysvaltojen Young Leaders Seminar

EU:n ja Yhdysvaltojen Young Leaders Seminar on foorumi, jolla edistetään ihmisten välisiä yhteyksiä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Se on syntynyt Euroopan komission ja Yhdysvaltojen ulkoministeriön yhteistyön tuloksena. Ensimmäiseen seminaariin 2.–5. huhtikuuta 2017 Brysselissä osallistui yhteensä 50 nuorta johtajaa Yhdysvalloista ja Euroopasta. Siinä käsiteltiin maahanmuuttajien ja pakolaisten taloudellisen, koulutuksellisen ja kulttuurisen integraation mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Vuonna 2018 (15.–17. huhtikuuta Brysselissä) järjestetty toinen seminaari kokosi yhteen samankaltaisen joukon keskustelemaan työn tulevaisuudesta aiheina teknologian asema tulevaisuuden työelämässä, tulevan työvoiman osaaminen ja muuttuvan työympäristön sosiaaliset vaikutukset.

Korkeakoulutuksen nykyaikaistaminen: EU:n ja Yhdysvaltojen vertaileva Tuning-selvitys

Osana Bolognan prosessia korkeakoulutuksen uudistamiseksi EU:n ministerit sopivat vuonna 2003, että korkea-asteen oppilaitosten olisi määriteltävä tutkinto-ohjelmansa tuotosperusteisesti ja lisättävä ohjelmien opiskelijakeskeisyyttä, jotta ne valmistaisivat opiskelijoita parhaiten tulevaan rooliinsa yhteiskunnassa. Tähän tarvittavien välineiden kehittämistä varten käynnistettiin Tuning Educational Structures in Europe -hanke. Saman menetelmän maailmanlaajuinen käyttö kasvaa. Yhdysvalloista on tehty selvitys, joka kattaa heinäkuun 2013 ja tammikuun 2016 välisen ajanjakson. Selvityksestä on julkaistu tiivistelmä.