Politický dialog s konkrétními regiony a zeměmi mimo EU

Pomocí politického dialogu podporuje EU výměnu osvědčených postupů, posiluje spolupráci a v některých případech podporuje partnerskou zemi či region v jejich úsilí o reformu vysokoškolského vzdělávání.

O co se jedná?

Evropská unie zřídila řadu diskusních platforem věnovaných politice vysokoškolského vzdělávání, do nichž jsou zapojeny země a regiony mimo EU.

Těchto diskusí se účastní zástupci evropských institucí a jednotlivých zemí a regionů, jakož i odborníci na danou oblast. Zároveň s těmito dialogy zpravidla probíhají semináře, konference a jiné tematické akce.

Proč je to nezbytné?

Pomocí politického dialogu podporuje EU výměnu osvědčených postupů, posiluje spolupráci a v některých případech podporuje partnerskou zemi či region v jejich úsilí o reformu vysokoškolského vzdělávání.

Obecněji řečeno jde o to, aby byly vytvořeny podmínky pro intenzivnější spolupráci a mobilitu mezi EU a partnerskými zeměmi a regiony.

Partnerské regiony

Více informací o programu Erasmus+ a mezinárodní spolupráci. Infopřehledy o jednotlivých zemích a regionech ukazují způsob, jak se z programu Erasmus+ financuje mobilita a spolupráce mezi Evropou a ostatními částmi světa.

Politické souvislosti

Jde o společnou politickou iniciativu zacílenou na prohloubení a posílení vztahů mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a šesti zeměmi Východního partnerství: Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou.

Politické otázky jsou projednávány v rámci čtyř tematických platforem:

 • Posilování institucí a řádné správy věcí veřejných,
 • Hospodářský rozvoj a tržní příležitosti,
 • Konektivita, energetická účinnost, životní prostředí a změna klimatu,
 • Mobilita a mezilidské kontakty.

Politický dialog

Otázkám vzdělávání, mládeže a kultury se věnuje čtvrtá platforma, která zahrnuje rovněž politický dialog o migraci, mobilitě, integrované správě hranic a výzkumu a inovacích.

Tento panel byl vytvořen na summitu Východního partnerství v roce 2017. Zaměřuje se na provádění bodů 18 a 19 v rámci balíčku opatření Mládež a vzdělávání a v jeho rámci se vedou diskuse o vzdělávání, kultuře a tvůrčích odvětvích, dovedností mladých lidí, podnikání a zaměstnanosti.

Panel propaguje modernizaci, internacionalizaci a digitalizaci (e-learning) systémů vzdělávání a odborné přípravy. Kromě toho se věnuje otázce rozšířenějšího uznávání neformálního vzdělávání a podporuje rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví v zemích Východního partnerství.

Mezi priority patří:

 • podporovat mladou generaci a posílit její postavení vytvořením inkluzivní politiky mládeže, jež je založena na znalostech a důkazech a
 • vést dialog o politikách a institucích podporujících vzdělávání mládeže, odbornou přípravu a přechod ze školy na trh práce.

Politické souvislosti

Na základě rámce posílené evropské politiky sousedství, který je obsažen ve sdělení z roku 2011, a po přezkumu této politiky v roce 2016 se Evropská komise zavázala:

 • podporovat modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání,
 • zvýšit podporu výuky a mobility studentů, vyučujících, univerzitních pracovníků a mladých lidí ze zemí jižního Středomoří.

Nástroje spolupráce EU

Vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání, přípravu a otázky mládeže Komise podporuje prostřednictvím programů a iniciativ mezinárodní spolupráce, jako jsou například:

Politické souvislosti

Spolupráci v oblasti vzdělávání zahájila Evropská unie se zeměmi tohoto regionu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Kosovo, Černá Hora a Srbsko) v roce 2012.

Každoročně se pořádají ministerské schůzky, na nichž se stanovují společné priority, probírají aktuální reformy a politická opatření a rozhoduje se o tématech regionální spolupráce za pomoci EU.

Ačkoli se země regionu dobrovolně zavázaly k tomu, že sladí své standardy v této oblasti s evropskými a mezinárodními normami, samotná realizace nových politik a reforem neprobíhá zcela bez problémů. Každá země se nachází v jiné fázi sbližování s normami EU, a proto je nezbytné poskytovat jim pomoc.

Platforma pro vzdělávání a odbornou přípravu v zemích západního Balkánu podporuje regionální spolupráci a komunikaci, sdílení osvědčených postupů v rámci regionu i se státy EU a sdružování zdrojů. Kromě toho poskytuje informace o společných projektech, studiích a proběhlých akcích.

Dlouhodobějším cílem tohoto politického dialogu je pomoci zemím západního Balkánu při realizaci jejich reformního úsilí a připravit je na povinnosti vyplývající z členství v EU, a to včetně plné účasti na vzdělávacích programech Unie.

Politické souvislosti

Zastřešujícím tématem summitu Africké unie a EU, který proběhl ve dnech 29.–30. listopadu 2017 v Abidjanu, bylo „Investování do mládeže pro zrychlený růst podporující začlenění a udržitelný rozvoj“. K hlavním tématům diskusí během této vrcholné schůzky patřil demografický růst, migrace, mládež, zaměstnanost a dovednosti.

Vedoucí představitelé zemí obou kontinentů stvrdili svůj závazek investovat v příštím období do mladých lidí, jejich vzdělání a rozvoje dovedností. A Evropská unie tento závazek již plní: schválila totiž rozpočet Panafrického programu na období 2018-2020 ve výši 400 milionů EUR.

Příkladem vynikající spolupráce mezi EU a Africkou unií v oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou následující dvě vzájemně propojené iniciativy strategického partnerství Afrika-EU, do nichž je zapojeno 107 univerzit z 41 afrických zemí, spolu s místními orgány a studenty.

 • Iniciativa Tuning Africa představuje spolupráci v oblasti přezkumu kompetencí a dovedností, které jsou pro ten který obor nezbytné, a zároveň se v jejím rámci revidují studijní programy tak, aby studenti získali kompetence, které v současné době vyžaduje pracovní trh.
 • HAQAA podporuje panafrický rámec pro zajišťování kvality a akreditace, a to především rozvoj norem a pokynů pro zajišťování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vytváření kapacit v regionálních a vnitrostátních orgánech, které odpovídají za vysokoškolské vzdělávání, a zajišťování rozvoje odborných znalostí v oblasti hodnocení a kvality.

Obě iniciativy budou pokračovat i do budoucna, přičemž v roce 2019 se očekává vytvoření dvou nových vlajkových projektů. Evropská unie podporuje rovněž Asociaci afrických studentů a absolventů. Chce tak zajistit, aby se zkušenosti a poznatky mladých lidí odrazily na vzdělávacím procesu, politikách a inovativních postupech. Díky financování EU se mohou profesně rozvíjet vyučující a vedoucí pracovníci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Podporován je i rozvoj kompetencí studentů a kvalita výuky a studia. To vše prostřednictvím pilotní iniciativy mobility pro pracovníky a studenty odborného vzdělávání a přípravy, kteří mohou absolvovat výměnné pobyty ve vzdělávacích institucích v Africe a EU.

Africké země se rovněž aktivně účastní programu Erasmus+. Výzkumní pracovníci z tohoto kontinentu se mohou přihlásit do akce Marie Curie-Skłodowska. Africký program akademické mobility financuje mobilitu a spolupráci mezi univerzitami v rámci afrického kontinentu.

Politický dialog

V roce 2009 podepsala EU a Brazílie společné prohlášení o spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Od roku 2011 uskutečnila Evropská komise spolu s brazilskými orgány pro vzdělávání a odbornou přípravu dva politické dialogy na vládní úrovni a jedno sympozium.

Politické souvislosti

Během posledních 10 let spolupracuje Evropská unie s Čínou v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, kultury, mnohojazyčnosti a mládeže. Tato spolupráce spočívá v pravidelných politických dialozích na vládní úrovni, jakož i v realizaci konkrétních společných projektů a akcí.

Od roku 2012 byly veškeré tyto aktivity integrovány do evropsko-čínského mezilidského dialogu na vysoké úrovni (HPPD), který doplňuje další dva pilíře spolupráce – hospodářský a obchodní dialog na vysoké úrovni a strategický dialog na vysoké úrovni.

HPPD má zastřešující charakter a spadají do něj veškeré společné iniciativy EU a Číny v oblasti mezilidských vztahů, kulturních a vzdělávacích výměn. Tyto iniciativy vyplývají ze závěrů dialogů a schůzí vedoucích představitelů a zástupců, kde se stanovují dlouhodobé cíle, sdílejí osvědčené postupy a zkoumají oblasti budoucí spolupráce.

HPPD by měl pomoci vybudovat vzájemnou důvěru a upevnit mezikulturní porozumění mezi EU a Čínou.

Politické souvislosti

Evropská unie a Indie spolupracují v řadě vzdělávacích oblastí, jimiž jsou například:

 • modernizace vysokoškolského vzdělávání,
 • dosahování špičkové akademické úrovně,
 • mobilita studentů a univerzitních pracovníků
 • odborné vzdělávání a příprava,
 • celoživotní učení,
 • transparentnost,
 • kvalita a rovnost ve vzdělávání a
 • uznávání kvalifikace.

Na summitu EU-Indie v roce 2008 oznámila Unie spolu s Indií záměr rozvíjet vzájemný dialog a spolupráci v oblasti vzdělávání a kultury. V oblasti vzdělávání se jedná o spolupráci v odborné přípravě, technickém vzdělávání, uznávání kvalifikace, modernizaci vysokoškolského vzdělávání s důrazem na kvalitu, transparentnost a partnerství a podporu výuky cizích jazyků.

Politické souvislosti

Od roku 2010 uskutečnily Evropská komise a mexické orgány pro vzdělávání a odbornou přípravu dva politické dialogy na vládní úrovni.

Cílem těchto dialogů je projednat témata společného zájmu na nejvyšší úrovni, sdílet osvědčené postupy a stanovit konkrétní oblasti budoucí spolupráce. Z dlouhodobého hlediska se má docílit prohloubené spolupráce mezi EU a Mexikem v oblasti vzdělávání a mobility.

Politické souvislosti

Ve společném prohlášení z května 2012 uznávají Evropská unie a Jihoafrická republika zásadní přínos vzdělávání a odborné přípravy pro rozvoj společností a hospodářství založeném na znalostech, jakož i jejich klíčovou úlohu při podpoře růstu a zaměstnanosti. Dosud mezi EU a Jihoafrickou republikou proběhly čtyři schůzky na vysoké úrovni, které se zaměřily na sdílení osvědčených postupů v oblasti internacionalizace vysokoškolského vzdělávání, modernizace a inovace učitelské profese.

Byly příležitostí k diskusi o tématech společného zájmu, výměně zkušeností, přezkumu spolupráce v rámci stávajících programů a stanovení konkrétních oblastí společného zájmu pro budoucí spolupráci.

Politické souvislosti

Evropská unie (EU) a Korejská republika rozvíjejí spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jelikož si uvědomují jeho zásadní roli při vytváření globálně konkurenceschopného hospodářství založeného na znalostech, jakož i při stimulaci růstu a tvorbě pracovních míst.

Spolupráce byla doposud velmi plodná, a to především výměnné programy pro studenty a pracovníky univerzit, nicméně ji lze dále rozvíjet. Na vrcholné schůzce EU-Korea v roce 2013 byl proto oznámen záměr posílit spolupráci upevněním politického dialogu. Kromě toho byly představeny společné projekty spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

První politický dialog proběhl v Bruselu dne 15. března 2016, který se soustředil na praktické způsoby posílení spolupráce v této oblasti, na výměnu osvědčených postupů, přezkum stávajících opatření a sdílení znalostí. Druhý dialog se uskutečnil v Jižní Koreji na konci roku 2018.

Spolupráce se Spojenými státy americkými je podporována z programů EU pro celosvětovou akademickou spolupráci a dalších doplňkových iniciativ, například bilaterální části Fulbrightova programu.

 

Program Fulbright-Schuman

Program Fulbright-Schuman spravuje Komise pro vzdělávací výměnu mezi Spojenými státy a Belgií a je společně financován Ministerstvem zahraničních věcí USA a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro vzdělávání a kulturu. Byl zřízen v roce 1991 a poskytuje granty americkým či evropským studentům vysokoškolského a postgraduálního studia na výzkumné a studijní pobyty v oblasti vztahů USA-EU, politiky EU nebo institucí EU.

EU-US Young Leaders Seminar

Platforma EU-US Young Leaders Seminar má za cíl rozvíjet vztahy mezi EU a USA na základě setkání mladých lídrů a v konečném důsledku posílit spolupráci mezi Evropskou komisí a Ministerstvem zahraničí Spojených států. První ročník tohoto semináře se konal v 2.-5. dubna 2017 v Bruselu a zúčastnilo se ho 50 mladých lidí z USA a celé EU. Tématem byly výzvy a příležitosti, které nabízí hospodářská, vzdělávací a kulturní integrace migrantů a uprchlíků. Druhý seminář proběhl 15.-17. dubna 2018 rovněž v Bruselu a zaměřil se na budoucnost pracovního trhu, roli technologií v zaměstnání, dovednosti požadované v budoucnosti a společenské dopady měnícího se pracovního prostředí.

Modernizace vysokoškolského vzdělávání: Komparativní studie EU-USA

V rámci tzv. boloňského procesu pro reformu vysokoškolského vzdělávání se ministři školství evropských zemí v roce 2003 dohodli na tom, že je třeba instituce vysokoškolského vzdělávání by měly znovu definovat své programy tak, aby braly více v úvahy potřeby studentů, aby mohli lépe plnit svou budoucí úlohu ve společnosti. Za tímto účelem byl vytvořen projekt „Tuning Educational Structures in Europe“, který má za cíl vytvořit nezbytné nástroje k optimalizaci vzdělávacích struktur v Evropě. Stejná metodika se stále častěji používá na celém světě. Například pro Spojené státy již podobná studie existuje - věnuje se období od července 2013 do ledna 2016. K dispozici je i shrnutí této studie.