Политически диалог с конкретни региони и страни по света

Чрез диалога за политиките ЕС обменя добри практики, засилва сътрудничеството и в някои случаи подпомага партньорската държава или регион в усилията им за реформа на висшето образование.

За какво става въпрос?

ЕС е създал редица форуми за диалог относно политиките за висше образование с държави и региони извън ЕС.

В тези разговори участват висши длъжностни лица от ЕС и от конкретната държава/регион, както и експерти в съответната област. Разговорите често са съпроводени от конференции, семинари и проучвания по конкретни теми.

Защо е необходимо това?

Чрез диалога за политиките ЕС обменя добри практики, засилва сътрудничеството и в някои случаи подпомага партньорската държава или регион в усилията им за реформа на висшето образование.

Погледнато по-общо, диалогът за политиките проправя пътя към засилено сътрудничество и мобилност между ЕС и партньорските държави/региони.

Региони партньори

Научете повече за програмата „Еразъм+“ и международното сътрудничество. Информационни документи по държави и региони показват как по „Еразъм+“ се финансират мобилността и сътрудничеството между Европа и други части на света.

Контекст на политиката

Източното партньорство е съвместна политическа инициатива, която има за цел да задълбочи и укрепи отношенията между Европейския съюз, неговите държави членки и шестте държави от Източното партньорство: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.

Въпросите на политиката се обсъждат в четири тематични платформи:

 • укрепване на институциите и добро управление;
 • икономическо развитие и пазарни възможности;
 • свързаност, енергийна ефективност, околна среда и действия в областта на климата;
 • мобилност и контакти между хората.

Диалог за политиките

Образованието, младежта и културата са разгледани в платформа 4, която обхваща също политическите диалози по въпросите на миграцията, мобилността, интегрираното управление на границите и научните изследвания и иновациите.

Дискусионната група по образованието, културата и младежта бе одобрена на срещата на високо равнище на Източното партньорство през 2017 г. Групата съсредоточава усилията си върху изпълнението на цели 18 и 19 в рамките на пакета за младежта и образованието, като води дискусиите по въпросите на образованието, културата и секторите на творчеството, уменията на младите хора, предприемачеството и пригодността за наемане на работа.

Дискусионната група насърчава модернизирането, интернационализацията и цифровизацията (предлагането на електронно обучение) на системите за образование и обучение. Работи се и за по-широко признаване на неформалното образование и за подпомагане на развитието на секторите на културата и творчеството в страните от Източното партньорство.

Основни приоритети са:

 • подкрепата и оправомощаването на младите хора чрез принос за създаване на приобщаваща и базирана на факти политика за младежта, както и
 • партньорският диалог относно политиките и институциите в подкрепа на образованието и обучението на младите хора и прехода към заетост.

Контекст на политиката

В рамките на засилената европейска политика за съседство и съгласно съобщението от 2011 г. и оценката на тази политика от 2016 г. Европейската комисия се ангажира да:

 • подкрепя модернизирането на системите за висше образование;
 • засили подкрепата за мобилността на студенти, преподаватели, университетски служители и млади хора от страните от Южното Средиземноморие.

Инструменти на ЕС за сътрудничество

От гледна точка на висшето образование, професионалното образование, обучението и младежта Комисията подкрепя тези цели чрез различни инициативи и програми за международно сътрудничество, включително:

Контекст на политиката

Тази инициатива на ЕС за сътрудничество в областта на образованието с Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Косово, Черна гора и Сърбия стартира през 2012 г.

Всяка година се организират срещи на равнище министри, на които се идентифицират общи приоритети, обсъждат се последните политически мерки и мерки за реформа и се вземат решения по въпроси, свързани с регионалното сътрудничество със съдействието на ЕС.

Въпреки че страните от региона са се ангажирали доброволно да въвеждат европейските и международните стандарти, изпълнението на нови политики и реформи е трудно. Всяка от държавите е на различен етап на сближаване със стандартите на ЕС и поради това се нуждае от помощ.

В рамките на платформата за Западните Балкани в областта на образованието и обучението се насърчава регионалното сътрудничество и комуникация, обменът на добри практики в региона и в ЕС и обединяването на ресурсите. Предвиждат се също последващи действия по отношение на съвместни проекти, проучвания и събития.

В дългосрочен план целта на политическия диалог е да се предоставя съдействие на Западните Балкани в техните усилия за провеждане на реформи и те да бъдат подготвени за отговорностите, произтичащи от членството в ЕС, включително за пълноценно участие в образователните програми на Съюза.

Контекст на политиката

Общата тема на срещата на върха между Африканския съюз и ЕС в Абиджан на 29 и 30 ноември 2017 г. бе „Инвестиране в младежта за ускорен приобщаващ растеж и устойчиво развитие“. Демографският растеж, миграцията, младежта, заетостта и уменията бяха в центъра на дискусиите.

Държавни ръководители от двата континента потвърдиха своя ангажимент за инвестиране в младите хора, образованието и уменията през следващия период. Европейският съюз вече изпълнява този ангажимент с приемането на Панафриканската програма за периода 2018—2020 г. с бюджет от 400 милиона евро.

Две взаимосвързани инициативи в рамките на стратегическото партньорство Африка-ЕС, с участието на 107 университета в 41 африкански държави, регионални органи и студенти, са пример за отличното сътрудничество на ЕС и Африканския съюз в областта на висшето образование:

 • Tuning Africa (Настройване на Африка) е процес на сътрудничество за преразглеждане на компетентностите и уменията, които се изискват за дадена дисциплина, и преразглеждане на учебните програми, за да може студентите да придобиват умения, които са по-добре адаптирани към нуждите на пазара на труда.
 • HAQAA подкрепя Панафриканската рамка за акредитация и осигуряване на качеството и по-конкретно разработването на стандарти и насоки за Африка за осигуряване на качество във висшето образование, изграждане на капацитет в регионалните и националните органи, отговарящи за висшето образование, и изграждане на експертен опит в областта на качеството и оценяването на институциите.

През 2019 г. се очаква тези две инициативи да продължат и да стартират две нови водещи инициативи. ЕС ще подкрепи Асоциацията на африканските студенти и бивши университетски възпитаници, като гарантира че идеите на младите хора се вземат предвид в образователните процеси, политики и новаторски практики. Финансирането от ЕС ще спомогне също така за подобряване на професионалното развитие на преподавателите и ръководителите в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), както и на уменията на студентите и качеството на преподаването и ученето чрез пилотна инициатива за мобилност на служители и учащи се в тази област между африкански и европейски институти и доставчици на ПОО.

Африка също участва активно в програмата „Еразъм+“, а африканските изследователи получават подкрепа по линия на действията „Мария Склодовска-Кюри“. По линия на Вътрешноафриканската програма за академична мобилност се финансират партньорства и мобилност между университетите в Африка.

Диалог за политиките

През 2009 г. ЕС и Бразилия подписаха съвместна декларация за сътрудничество в областта на образованието и обучението. От 2011 г. насам Европейската комисия и бразилските органи за образование и обучение са провели два политически диалога на правителствено равнище и един симпозиум.

Контекст на политиката

През последното десетилетие ЕС и Китай си сътрудничат тясно в областта на образованието и обучението, културата, многоезичието и младежта. Сътрудничеството се състои от редовни политически диалози на правителствено равнище, както и от конкретни резултати по отношение на съвместни проекти и събития.

От 2012 г. насам всички тези дейности са включени в междуличностния диалог на високо равнище между ЕС и Китай, третия стълб на отношенията между ЕС и Китай, допълващ другите два стълба — икономическия и търговски диалог на високо равнище и стратегическия диалог на високо равнище.

Междуличностният диалог е общият механизъм, в който са събрани всички съвместни инициативи между ЕС и Китай в областта на междуличностния обмен. Тези инициативи произтичат от заключенията от диалозите на лидерите и срещите на високопоставени служители, на които се определят дългосрочни цели, обменят се добри практики и се обсъждат области за бъдещо сътрудничество.

Диалогът би трябвало да помогне за изграждането на взаимно доверие и укрепване на междукултурното разбирателство между ЕС и Китай.

Контекст на политиката

ЕС и Индия си сътрудничат по редица образователни въпроси, включително:

 • модернизацията на висшето образование;
 • високите академични постижения;
 • мобилността на преподаватели и студенти;
 • професионалното образование и обучение;
 • ученето през целия живот,
 • прозрачността;
 • качеството и равнопоставеността в образованието; както и
 • признаването на квалификации.

По време на срещата на високо равнище между ЕС и Индия през 2008 г. двете страни обявиха намерението си да насърчават диалога и сътрудничеството в областта на образованието и културата. В сферата на образованието идентифицираните за тази цел области включват професионално обучение, техническото образование, признаването на квалификации, модернизацията на висшето образование с акцент върху качеството, прозрачността и партньорството и популяризирането на езиците.

Контекст на политиката

От 2010 г. насам Европейската комисия и мексиканските органи за образование и обучение са провели два политически диалога на правителствено равнище.

Целта на тези диалози е да се обсъдят въпроси от общ интерес на високо равнище, с цел обмен на добри практики и идентифициране на конкретни области за бъдещо сътрудничество. В по-дългосрочен план диалогът има за цел да насърчи по-задълбочено сътрудничество в областта на висшето образование и по-голяма мобилност между ЕС и Мексико.

Контекст на политиката

В съвместната си декларация от май 2012 г. Европейският съюз и Република Южна Африка признават решаващия принос на образованието и обучението за изграждане на базирани на знанието общества и икономики и ключовата роля, която те играят за стимулиране на растежа и заетостта. Четирите срещи на високопоставени служители от ЕС и Южна Африка, проведени оттогава, бяха съсредоточени върху обмена на практики по теми, простиращи се от интернационализацията на висшето образование до модернизацията и иновациите в преподавателската професия.

Стратегическият диалог бе повод за обсъждане на теми от общ интерес, обмен на добри практики, преглед на сътрудничеството по програми и идентифициране на конкретни области от общ интерес за следващия период.

Контекст на политиката

Европейският съюз и Република Корея си сътрудничат, особено в областта на висшето образование, тъй като и двете страни признават решаващия му принос за изграждане на конкурентоспособна в световен мащаб, основана на знанието икономика и съответно за стимулиране на растежа и заетостта.

Досега програмите за сътрудничество и обмен на студенти и служители са успешни, но са набелязани и допълнителни области за взаимодействие. На срещата на върха между ЕС и Република Корея през 2013 г. бе обявено намерението за засилване на сътрудничеството чрез насърчаване на политическия диалог и съвместните проекти за сътрудничество в областта на висшето образование.

Първият политически диалог се проведе в Брюксел на 15 март 2016 г. и бяха обсъдени практически начини за засилване на сътрудничеството в сферата на висшето образование и за обмен на добри практики, преразглеждане на политиките и изграждане и обмен на знания. Вторият диалог ще се проведе в Южна Корея през последното тримесечие на 2018 г.

Сътрудничеството със Съединените американски щати се подкрепя чрез програми на ЕС за академично сътрудничество, отворени за участници от целия свят, както и чрез други допълнителни инициативи, включително двустранен клон на програма „Фулбрайт“ за сътрудничество с ЕС.

 

Програма Фулбрайт-Шуман

Програмата Фулбрайт-Шуман, управлявана от Комисията за образователен обмен между Съединените щати и Белгия, се финансира съвместно от Държавния департамент на САЩ и Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия. От 1991 г. насам съвместната програма финансира следване по магистърски и докторски програми, научни изследвания, както и предложения за лекции в областта на отношенията между САЩ и ЕС, политиките или институциите на ЕС за заинтересовани американски граждани и граждани на ЕС.

Семинар за млади лидери ЕС — САЩ

Семинарът за млади лидери ЕС — САЩ е платформа за насърчаване на междуличностните контакти между ЕС и САЩ в резултат на сътрудничеството между Европейската комисия и Държавния департамент на САЩ. На първото издание на този семинар, проведено от 2 до 5 април 2017 г. в Брюксел, се събраха петдесет млади лидери от САЩ и Европа. То бе посветено на предизвикателствата и възможностите, свързани с икономическата, образователната и културната интеграция на мигрантите и бежанците. Във втория семинар, проведен от 15 до 17 април 2018 г. в Брюксел, участва подобна група млади лидери, която обсъди бъдещето на труда, като се съсредоточи върху ролята на технологиите, уменията на бъдещата работна сила и социалните последици от променящата се работна среда.

Модернизация на висшето образование: сравнително проучване на сближаването между ЕС и САЩ

Като част от процеса от Болоня за реформа на висшето образование, през 2003 г. европейските министри постигнаха съгласие висшите учебни заведения да дадат нови определения на своите програми от гледна точка на резултатите и да ориентират в по-голяма степен тези програми към студентите, за да ги подготвят възможно най-добре за бъдещата им роля в обществото. Бе създаден проектът „Сближаване на образователните структури в Европа“ за разработване на инструменти за постигането на тази цел. Същата методология се използва все по-често и в световен мащаб. Вижте проучването за САЩ, обхващащо периода от юли 2013 г. до януари 2016 г. или обобщение на проучването.