Zvyšovanie atraktívnosti EÚ pre zahraničných študentov

Európa v súčasnosti priťahuje 45 % medzinárodných študentov. So zvyšujúcim sa počtom študentov, ktorí sa zúčastňujú na programoch mobility, sa však zvyšujú aj možnosti pre štúdium a európske univerzity budú musieť urobiť viac, aby obstáli v konkurencii a prilákali talenty z celého sveta.

O čo ide?

Študenti a výskumní pracovníci z tretích krajín môžu prispievať k rastu a konkurencieschopnosti vedomosťami a zručnosťami, ktoré získali v Európe. Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus je príkladom opatrenia na zvýšenie atraktívnosti EÚ ako jednej z najlepších destinácií pre štúdium a výskum.

Prečo je to potrebné?

Európa v súčasnosti priťahuje 45 % všetkých medzinárodných študentov. So zvyšujúcim sa počtom študentov, ktorí sa zúčastňujú na programoch mobility, sa však zvyšujú aj možnosti pre štúdium a európske univerzity budú musieť urobiť viac, aby obstáli v konkurencii a prilákali talenty z celého sveta.

Čo sa doteraz podarilo dosiahnuť?

Štúdium v Európe

Mnohé členské štáty aktívne propagujú svoje vlastné systémy vysokoškolského vzdelávania. Projekt Komisie Štúdium v Európe poskytuje platformu na propagovanie všetkých týchto krajín a pomáha študentom informovane sa rozhodnúť, pokiaľ ide o výber destinácie na štúdium v krajinách v celej Európe.

Projekt Štúdium v Európe má svoj webový portál a činnosť vyvíja aj na sociálnych médiách. Delegácie EK a EÚ podporujú tento projekt aj účasťou na študijných veľtrhoch na celom svete. Komisia udržiava kontakty s vnútroštátnymi propagačnými agentúrami v celej Európe na účely výmeny informácií o podujatiach a zámeroch.

Absolventi

Organizácie združujúce absolventov sú aktívnymi ambasádormi európskeho vysokoškolského vzdelávania vo svojich domovských krajinách, zúčastňujú sa na študijných veľtrhoch a podujatiach a sú bohatým zdrojom informácií týkajúcich sa možností štúdia alebo výskumu v Európe.

Komisia podporuje Alianciu študentov a absolventov Erasmus+, ESAA, ktorá absolventom pomáha pri týchto činnostiach, ako aj pri rozvoji a výmene profesionálnych zručností a/alebo akademických poznatkov prostredníctvom nadväzovania kontaktov. Vytvárajú sa aj nové združenia pre absolventov v iných regiónoch (západný Balkán a Afrika).