Zvýšenie atraktívnosti EÚ pre zahraničných študentov

Európa v súčasnosti priťahuje 45 % všetkých medzinárodných študentov na celom svete. Netreba však zabúdať na to, že úmerne zvyšovaniu počtu mobilných študentov sa rozširujú aj možnosti štúdia. Európske univerzity sa preto budú musieť stať viac konkurencieschopnými, aby prilákali najväčšie talenty z celého sveta.

Ako Komisia podporuje európske vysokoškolské vzdelávanie

Študenti a výskumní pracovníci z krajín mimo Európy môžu prispieť k rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ svojimi vedomosťami a zručnosťami získanými v Európe. V rámci spoločného magisterského študijného programu Erasmus Mundus sa využívajú štipendiá financované EÚ s cieľom prilákať najlepších študentov z celého sveta, aby absolvovali spoločný vysokokvalitný program zameraný na štúdium na dvoch alebo viacerých európskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania.

Štúdium v Európe 

Mnoho európskych krajín aktívne podporuje svoju vlastnú ponuku vysokoškolského vzdelávania. Iniciatíva Komisie Štúdium v Európe poskytuje platformu na propagáciu a informácie o systémoch a inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v európskych krajinách. Táto platforma – a jej aktivity na sociálnych médiách – pomáhajú študentom informovane sa rozhodnúť o tom, akú destináciu na štúdium a aký študijný program si v Európe zvolia, pričom ich upozornia aj na tie možnosti, ktoré sú na iných kontinentoch možno menej známe. 

Iniciatíva Štúdium v Európe okrem toho umožňuje EÚ a jednotlivým európskym krajinám zúčastniť sa na študijných veľtrhoch na celom svete a propagovať tam vysokoškolské vzdelávanie v Európe. Komisia takisto spolupracuje s vnútroštátnymi agentúrami v celej Európe na účely výmeny informácií o podujatiach a zámeroch s cieľom zvýšiť viditeľnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Absolventi 

Organizácie absolventov sú vo svojich domovských krajinách aktívnymi veľvyslancami európskych vysokých škôl. Zúčastňujú sa na študijných veľtrhoch a podujatiach a šíria informácie o možnostiach štúdia alebo výskumu v Európe, napríklad prostredníctvom programu Erasmus+

Komisia podporuje Alianciu študentov a absolventov Erasmus+ (ESAA), ktorá priznáva absolventom oveľa širšiu úlohu pri ďalšom rozvoji a zdieľaní profesionálnych zručností a akademických poznatkov prostredníctvom vytvárania sietí. Vytvárajú sa aj nové združenia pre absolventov v iných regiónoch (zatiaľ ide o západný Balkán a Afrika).