An tAontas Eorpach a dhéanamh níos tarraingtí do mhic léinn eachtracha

Chun na hEorpa a thagann 45% de mhic léinn idirnáisiúnta an domhain faoi láthair. Ach leis an méadú sin ar líon na mac léinn a bhíonn ag staidéar lasmuigh dá dtír féin, tá méadú ag teacht freisin ar na roghanna don staidéar, agus beidh ar na hollscoileanna Eorpacha dul san iomaíocht chun daoine éirimiúla a mhealladh as gach cearn den domhan.

Cad é an rud é?

Is féidir le mic léinn agus taighdeoirí as tíortha nach Ballstáit den Aontas iad rannchuidiú leis an bhfás agus leis an iomaíochas trí eolas agus scileanna a shaothraíonn siad san Eoraip. Is sampla iad máistreachtaí comhpháirteacha Erasmus Mundus de bheart a rinneadh chun go mbeadh an tAontas Eorpach níos tarraingtí i measc na n-áiteanna is fearr le dul ag staidéar nó chun taighde a dhéanamh.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Chun na hEorpa a thagann 45% de mhic léinn idirnáisiúnta an domhain faoi láthair. Ach leis an méadú sin ar líon na mac léinn a bhíonn ag staidéar lasmuigh dá dtír féin, tá méadú ag teacht freisin ar na roghanna don staidéar, agus beidh ar na hollscoileanna Eorpacha dul san iomaíocht chun daoine éirimiúla a mhealladh as gach cearn den domhan.

Cad atá déanta go dtí seo?

Staidéar a dhéanamh san Eoraip

Cuireann go leor de na Ballstáit a gcórais ardoideachais féin chun cinn go gníomhach. Cuireann an tionscadal Study in Europe atá ag an gCoimisiún ardán ar fáil chun na tíortha sin go léir a chur chun cinn, agus le cabhrú le mic léinn rogha eolasach a dhéanamh faoin áit a rachaidh siad ag staidéar i dtíortha ar fud na hEorpa.

Tá tairseach ghréasáin agus gníomhaíocht ar na meáin shóisialta i gceist leis an tionscadal. Faoin mana seo, glacann Toscaireachtaí an Choimisiúin agus an Aontais páirt in aontaí staidéir ar fud an domhain. Bíonn gníomhaíochtaí líonraithe ar siúl ag an gCoimisiún leis na gníomhaireachtaí náisiúnta cur chun cinn ar fud na hEorpa chun féilirí agus smaointe a roinnt.

Alumni

Is ambasadóirí gníomhacha iad eagraíochtaí alumni don ardoideachas Eorpach ina dtíortha féin, glacann siad páirt in aontaí staidéir agus in imeachtaí, agus cabhraíonn siad chun eolas a scaipeadh faoi na deiseanna atá ann staidéar nó taighde a dhéanamh san Eoraip.

Tacaíonn an Coimisiún le Comhghuaillíocht Mac Léinn agus Alumni Erasmus+, ESAA, a chabhraíonn leis an bpobal alumni an méid thuasluaite go léir a dhéanamh, agus chun a scileanna gairmiúla agus/nó a n-eolas acadúil a fhorbairt agus a roinnt trí bheith ag líonrú. Tá cumainn nua á gcur ar bun le haghaidh alumni i réigiúin eile (na Balcáin Thiar agus an Afraic).