Medzinárodná spolupráca a politický dialóg

Popri programe Erasmus+ s výrazným medzinárodným zameraním Komisia aktívne spolupracuje s tretími krajinami v oblasti politiky vzdelávania a odbornej prípravy.

Priority EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Toto je päť hlavných priorít Európskej únie (EÚ) v oblasti vysokoškolského vzdelávania:

  • podporovať EÚ ako centrum excelentnosti vo vzdelávaní a odbornej príprave,
  • podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v ich úsilí o modernizáciu systému vzdelávania a odbornej prípravy,
  • presadzovať spoločné hodnoty a lepšie porozumenie medzi rôznymi národmi a kultúrami,
  • podporovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch aj za ich hranicami v snahách o internacionalizáciu vnútroštátneho systému vzdelávania a odbornej prípravy,
  • zlepšovať kvalitu služieb v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ aj mimo nej prostredníctvom vzájomného učenia sa, porovnávania a výmeny najlepších postupov.

Ako sa spoluprácou buduje kvalitnejšie globálne vzdelávanie

Spolupráca s krajinami mimo EÚ zvyšuje kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ aj mimo nej, pretože umožňuje partnerské učenie a porovnávaciu analýzu národných vzdelávacích systémov na celom svete. Podnecujú sa tak inovácie a vytváranie pracovných miest prostredníctvom mobility a zamestnancom a študentom sa ponúka možnosť zúčastniť sa na programoch EÚ a rozšíriť si tak obzory.

Európske univerzity dosahujú v oblasti internacionalizácie výborné výsledky. Podieľajú sa na vytváraní medzinárodných a spoločných študijných a ďalších vzdelávacích programov, podporujú medzinárodné projekty zamerané na výskum a inovácie a podnecujú vzájomnú výmenu študentov, pracovníkov a poznatkov.

To všetko je možné vďaka bolonskému procesu, v rámci ktorého sa európske krajiny dohodli na reštrukturalizácii svojich vysokoškolských vzdelávacích systémov s cieľom zjednodušiť a zefektívniť cezhraničnú spoluprácu.

Medzinárodné politické dialógy EÚ s krajinami mimo Európy preto často čerpajú z týchto odborných poznatkov a skúseností, ktoré dokazujú, že internacionalizácia má ísť ruka v ruke s politickými reformami.