Współpraca międzynarodowa i dialog polityczny

Nie tylko program Erasmus+ ma silny wymiar międzynarodowy – Komisja Europejska prowadzi także z krajami spoza Unii Europejskiej (UE) aktywną politykę współpracy w dziedzinie kształcenia (zwłaszcza szkolnictwa wyższego) i szkolenia.

Informacje podstawowe

Nie tylko program Erasmus+ ma silny wymiar międzynarodowy – Komisja Europejska prowadzi także z krajami spoza Unii Europejskiej (UE) aktywną politykę współpracy w dziedzinie kształcenia (zwłaszcza szkolnictwa wyższego) i szkolenia. Pięć głównych priorytetów tej współpracy to:

  1. wzmocnienie roli UE jako centrum doskonałości w kształceniu i szkoleniu
  2. wspieranie krajów partnerskich spoza UE w staraniach na rzecz modernizacji
  3. promowanie wspólnych wartości i większego porozumienia pomiędzy różnymi narodami i kulturami
  4. wspieranie państw członkowskich i instytucji szkolnictwa wyższego w UE i poza nią w dążeniu do umiędzynarodowienia edukacji
  5. poprawa jakości usług i zasobów ludzkich w UE i poza nią poprzez wzajemne uczenie się, porównywanie i wymianę dobrych praktyk.

Dlaczego jest to potrzebne?

Współpraca z krajami spoza UE przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i szkolenia w UE i poza nią poprzez promowanie partnerskiego uczenia się i dokonywanie porównania z systemami edukacji na całym świecie.

Przyczynia się to do wzrostu innowacji i liczby miejsc pracy poprzez mobilność, a także skutkuje zaoferowaniem pracownikom i studentom możliwości poszerzania horyzontów poprzez uczestnictwo w programach UE. Europejskie uniwersytety mogą wykazać się dobrymi wynikami w zakresie umiędzynarodowienia. Były przychylne opracowywaniu programów nauczania o charakterze międzynarodowym i studiów wspólnych, promowały międzynarodowe projekty w zakresie badań naukowych i innowacji, a także wspierały wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz wiedzy.