Współpraca międzynarodowa i dialog polityczny

Program Erasmus+ ma silny wymiar międzynarodowy, a Komisja aktywnie współpracuje z krajami spoza UE w obszarze polityki dotyczącej kształcenia i szkolenia.

Priorytety UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Pięć głównych priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego to:

W jaki sposób współpraca buduje lepszą globalną edukację

Współpraca z krajami spoza UE przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i szkolenia w UE i poza nią. Promuje bowiem uczenie się od siebie nawzajem i umożliwia porównywanie krajowych systemów edukacji na całym świecie. Współpraca przyczynia się również do rozwoju innowacji i tworzenia miejsc pracy poprzez wspieranie mobilności. Dzięki niej studenci i pracownicy sektora oświaty mają więcej możliwości poszerzania horyzontów poprzez uczestnictwo w programach UE.

Europejskie uczelnie mogą wykazać się dobrymi wynikami w zakresie umiędzynarodowienia. Świadczy o tym rozwój programów nauczania o charakterze międzynarodowym i wspólnych dyplomów, promowanie międzynarodowych projektów w zakresie badań naukowych i innowacji, a także wspieranie wymiany studentów i pracowników dydaktycznych oraz rozpowszechniania wiedzy.

Stało się to możliwe dzięki procesowi bolońskiemu, w ramach którego kraje europejskie zawarły między sobą porozumienie w sprawie restrukturyzacji swoich systemów szkolnictwa wyższego w celu usprawnienia wymiany międzynarodowej.

Międzynarodowy dialog polityczny UE z krajami spoza Europy często opiera się na tej specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, z których wynika, że umiędzynarodowienie powinno iść w parze z reformami politycznymi.