Internationale samenwerking en beleidsdialoog

Het Erasmus+-programma heeft een sterke internationale focus, en bovendien werkt de Commissie actief samen met niet-EU-landen op het gebied van het onderwijs- en opleidingsbeleid.

EU-prioriteiten voor het hoger onderwijs

De vijf prioriteiten van de Europese Unie op het gebied van hoger onderwijs zijn:

  • de EU promoten als expertisecentrum voor onderwijs en opleiding
  • partnerlanden buiten de EU ondersteunen bij hun inspanningen om hun onderwijs- en opleidingsstelsels te moderniseren
  • gemeenschappelijke waarden en een beter begrip tussen verschillende volkeren en culturen bevorderen
  • instellingen voor hoger onderwijs in de lidstaten en daarbuiten ondersteunen bij hun inspanningen om nationale onderwijs- en opleidingsstelsels te internationaliseren
  • de kwaliteit van onderwijs en opleidingen in de EU verbeteren door wederzijds leren, vergelijking en uitwisseling van beproefde praktijken

Hoe samenwerking onderwijs overal ter wereld beter maakt

Samenwerking met landen buiten de EU verhoogt de kwaliteit van onderwijs en opleidingen in de EU en daarbuiten door peer learning en vergelijkende analyses van nationale onderwijsstelsels overal in de wereld. Dit stimuleert innovatie, zorgt voor nieuwe werkgelegenheid door mobiliteit en geeft lesgevers en studenten de kans om mee te doen aan EU-programma’s en hun horizon te verruimen.

De Europese universiteiten hebben een sterke reputatie op het gebied van internationalisering. Ze hebben aan de ontwikkeling van internationale curricula en gezamenlijke diploma’s bijgedragen, internationaal onderzoek en innovatieprojecten gestimuleerd, en de uitwisseling van studenten, lesgevers en kennis aangemoedigd.

Dit is allemaal mogelijk gemaakt door het Bolognaproces, waarbij Europese landen zijn overeengekomen hun hoger onderwijs te herstructureren om grensoverschrijdende samenwerking haalbaarder en doeltreffender te maken.

De internationale beleidsdialogen van de EU met landen buiten Europa zijn daarom vaak gebaseerd op deze deskundigheid en de ervaring dat internationalisering hand in hand moet gaan met beleidshervormingen.