Eolas faoin gcomhar idirnáisiúnta agus idirphlé beartais

Sa bhreis ar an mbéim láidir idirnáisiúnta atá i gclár Erasmus+, tá beartas gníomhach ag an Aontas Eorpach maidir le comhar i réimse an oideachais (an t-ardoideachas go háirithe) agus na hoiliúna le tíortha nach bhfuil san Aontas.

Cad chuige é?

Sa bhreis ar an mbéim láidir idirnáisiúnta atá i gclár Erasmus+, tá beartas gníomhach ag an Aontas Eorpach maidir le comhar i réimse an oideachais (an t-ardoideachas go háirithe) agus na hoiliúna le tíortha nach bhfuil san Aontas. Tá cúig phríomhthosaíocht sa bheartas sin:

  1. An tAontas a chur chun cinn mar ionad barr feabhais san oideachas agus san oiliúint
  2. Tacú le tíortha comhpháirtíochta nach bhfuil san Aontas ina n-iarrachtaí ar nuachóiriú
  3. Luachanna coiteanna agus tuiscint níos fearr ar a chéile a chothú idir pobail agus cultúir éagsúla
  4. Tacú leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí ardoideachais san Aontas agus níos faide i gcéin ina n-iarrachtaí ar idirnáisiúnú
  5. Cáilíocht na seirbhísí agus na n-acmhainní daonna a fheabhsú san Aontas agus níos faide i gcéin tríd an bhfoghlaim fhrithpháirteach, tríd an gcomparáid agus trí mhalartú dea-chleachtas.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Nuair a théitear i gcomhar le tíortha nach bhfuil san Aontas cuirtear go mór le cáilíocht an oideachais agus na hoiliúna san Aontas agus níos faide i gcéin. Déantar sin tríd an bhfoghlaim idir piaraí, agus an chomparáid le córais oideachais ar fud an domhain, a chur chun cinn.

A bhuí leis an tsoghluaisteacht, cuireann an comhar sin borradh faoin nuálaíocht agus faoi chruthú post, agus tugann sé deiseanna do bhaill foirne agus do mhic léinn a n-aigne a leathnú trí pháirt a ghlacadh i gcláir an Aontais. Tá dea-theist ar ollscoileanna na hEorpa ó thaobh an idirnáisiúnaithe de; d’éascaigh na hollscoileanna curaclaim agus céimeanna nua comhpháirteacha idirnáisiúnta, chothaigh siad tionscadail taighde agus nuálaíochta idirnáisiúnta, agus thacaigh siad le mic léinn, baill foirne agus eolas a mhalartú ar an leibhéal idirnáisiúnta.