Comhar idirnáisiúnta agus idirphlé maidir le beartas

Sa bhreis ar an mbéim láidir idirnáisiúnta atá i gclár Erasmus+, bíonn an Coimisiún ag comhoibriú go gníomhach le tíortha nach Ballstáit den Aontas iad i réimse an bheartais oideachais agus oiliúna.

Tosaíochtaí an Aontais i réimse an ardoideachais

Is iad seo na cúig phríomhthosaíocht atá ag an Aontas Eorpach i réimse an ardoideachais:

  • An tAontas a chur chun cinn mar ionad barr feabhais san oideachas agus san oiliúint
  • Tacú le tíortha comhpháirtíochta nach bhfuil san Aontas ina n-iarrachtaí ar nuachóiriú a dhéanamh ar a gcórais oideachais agus oiliúna
  • Luachanna coiteanna agus tuiscint níos fearr ar a chéile a chothú idir pobail agus cultúir éagsúla
  • Tacú leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí ardoideachais san Aontas agus níos faide i gcéin ina n-iarrachtaí ar idirnáisiúnú a dhéanamh ar a gcórais náisiúnta oideachais agus oiliúna
  • Cáilíocht na seirbhísí oideachais agus oiliúna a fheabhsú san Aontas agus níos faide i gcéin tríd an bhfoghlaim fhrithpháirteach, tríd an gcomparáid agus trí mhalartú dea-chleachtas

An chaoi a gcuireann an comhar feabhas ar an oideachas domhanda

Nuair a théitear i gcomhar le Stáit nach bhfuil san Aontas cuirtear go mór le cáilíocht an oideachais agus na hoiliúna san Aontas agus níos faide i gcéin. Déantar sin tríd an bpiarfhoghlaim, agus anailís chomparáideach le córais oideachais ar fud an domhain, a chur chun cinn. A bhuí leis an tsoghluaisteacht, cuireann an comhar sin borradh faoin nuálaíocht agus faoi chruthú post, agus tugann sé deiseanna do bhaill foirne agus do mhic léinn a n-aigne a leathnú trí pháirt a ghlacadh i gcláir an Aontais.

Tá cruthaithe go maith ag ollscoileanna na hEorpa ó thaobh an idirnáisiúnaithe de. D’éascaigh na hollscoileanna curaclaim agus céimeanna nua comhpháirteacha idirnáisiúnta, chothaigh siad tionscadail taighde agus nuálaíochta idirnáisiúnta, agus thacaigh siad le mic léinn, baill foirne agus eolas a mhalartú ar an leibhéal idirnáisiúnta.

Is a bhuí le Próiseas Bologna gurbh fhéidir an méid sin go léir a chur i gcrích ó tharla gur aontaigh tíortha Eorpacha athstruchtúrú a dhéanamh ar a gcóras ardoideachais faoin bPróiseas sin ionas gur fusa is féidir comhar trasteorann a dhéanamh agus gur éifeachtaí a bheidh sé.

Dá bhrí sin, an saineolas agus an taithí maidir leis an ngá le hidirnáisiúnú a dhéanamh in éineacht le hathchóiriú beartais, is minic a bhaintear leas as sin san idirphlé faoi bheartais idirnáisiúnta a dhéanann an tAontas le tíortha lasmuigh den Eoraip.