Rahvusvaheline koostöö ja poliitiline dialoog

Lisaks programmi Erasmus+ märkimisväärsele rahvusvahelisele mõõtmele teeb Euroopa Komisjon hariduse ja koolituse valdkonnas aktiivselt koostööd ELi-väliste riikidega.

ELi prioriteedid kõrghariduse valdkonnas

Euroopa Liidu (EL) viis peamist prioriteeti kõrghariduse valdkonnas on järgmised:

  • edendada ELi mainet hariduse ja koolituse tippkeskusena;
  • toetada partnerriike väljaspool ELi haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamisel;
  • edendada ühiseid väärtusi ning rahvaste ja kultuuride vahelist teineteisemõistmist;
  • toetada liikmesriikide ning ELi väliste riikide kõrgharidusasutuste jõupingutusi oma riiklike haridus- ja koolitussüsteemide rahvusvahelistumisel;
  • parandada ELi ja muude riikide haridus- ja koolitusteenuste kvaliteeti vastastikuse õppimise, omavahelise võrdlemise ja heade tavade vahetamise kaudu.

Kuidas aitab koostöö kaasa paremale haridusele kogu maailmas?

Koostöö ELi-väliste riikidega parandab hariduse ja koolituse kvaliteeti ELis ja mujal, soodustades vastastikust õppimist ja tulemuste võrdlemist riiklike haridussüsteemide vahel üle kogu maailma. See toetab liikuvuse kaudu innovatsiooni ja töökohtade loomist ning pakub töötajatele ja üliõpilastele võimalust avardada oma maailmapilti ELi programmides osalemise kaudu.

Euroopa ülikoolidel on rahvusvahelistumise valdkonnas suur kogemus. Nad on soodustanud rahvusvaheliste õppekavade ja ühiste teaduskraadide väljatöötamist, edendanud rahvusvahelisi teadus- ja innovatsiooniprojekte ning toetanud üliõpilaste, töötajate ja teadmiste vahetust.

Kõik see on võimalik tänu Bologna protsessile, mille raames on Euroopa riigid kokku leppinud oma haridussüsteemide restruktureerimises, et muuta piiriülene koostöö teostatavamaks ja tõhusamaks.

ELi rahvusvahelised poliitikadialoogid Euroopa väliste riikidega toetuvad seega sageli nendele eksperditeadmistele ja kogemustele, mis on seotud vajadusega, et rahvusvahelistumine peab toimuma käsikäes poliitikareformiga.