Rahvusvaheline koostöö ja poliitiline dialoog

Lisaks programmi Erasmus+ märkimisväärsele rahvusvahelisele mõõtmele teeb Euroopa Komisjon aktiivselt koostööd ELi-väliste riikidega hariduse (eelkõige kõrghariduse) ja koolituse valdkonnas.

Millega on tegemist?

Lisaks programmi Erasmus+ märkimisväärsele rahvusvahelisele mõõtmele teeb Euroopa Komisjon aktiivselt koostööd ELi-väliste riikidega hariduse (eelkõige kõrghariduse) ja koolituse valdkonnas. Selle viis peamist prioriteeti on järgmised:

  1. edendada ELi mainet hariduse ja koolituse tippkeskusena;
  2. toetada ELi-väliseid riike haridussüsteemide ajakohastamisel;
  3. edendada ühiseid väärtusi ning rahvaste ja kultuuride vahelist teineteisemõistmist;
  4. toetada liikmesriikide ning ELi ja selle väliste riikide kõrgharidusharidusasutuste rahvusvahelistumist;
  5. parandada ELi ja muude riikide teenuste kvaliteeti ja inimressursse vastastikuse õppimise, omavahelise võrdlemise ja heade tavade vahetamise kaudu.

Miks on see vajalik?

Koostöö ELi-väliste riikidega parandab hariduse ja koolituse kvaliteeti ELis ja mujal, soodustades vastastikust õppimist ja oma tulemuste võrdlemist kogu maailma haridussüsteemidega.

See toetab innovatsiooni ja töökohtade loomist liikuvuse kaudu ning pakub töötajatele ja üliõpilastele võimalust avardada oma maailmapilti ELi programmides osalemise kaudu. Euroopa ülikoolidel on rahvusvahelistumisest positiivne kogemus; nad on soodustanud rahvusvaheliste õppekavade ja ühiste teaduskraadide väljatöötamist, edendanud rahvusvahelisi teadus- ja innovatsiooniprojekte ning toetanud üliõpilaste, töötajate ja teadmiste vahetust.