Διεθνής συνεργασία και διάλογος πολιτικής

Εκτός από την ισχυρή διεθνή προβολή του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια δραστήρια πολιτική όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης (ιδίως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και κατάρτισης με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Περί τίνος πρόκειται;

Εκτός από την ισχυρή διεθνή προβολή του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια δραστήρια πολιτική όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης (ιδίως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και κατάρτισης με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με πέντε βασικές προτεραιότητες:

  1. να αναδείξει την ΕΕ ως κέντρο αριστείας σε ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·
  2. να στηρίξει τις χώρες εταίρους εκτός ΕΕ στις εκσυγχρονιστικές τους προσπάθειες·
  3. να προωθήσει τις κοινές αξίες και την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των διαφόρων λαών και πολιτισμών·
  4. να στηρίξει τα κράτη μέλη και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός και εκτός ΕΕ στις προσπάθειές τους για διεθνοποίηση·
  5. να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού εντός και εκτός ΕΕ μέσω της αμοιβαίας μάθησης, της σύγκρισης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Γιατί χρειάζεται;

Η συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ΕΕ και πέραν αυτής, με την προώθηση της μάθησης μεταξύ ομοτίμων και της σύγκρισης με τα εκπαιδευτικά συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τονώνει την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της κινητικότητας, και προσφέρει στο προσωπικό και τους φοιτητές ευκαιρίες να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα της ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν θετικό ιστορικό διεθνοποίησης. Έχουν διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων σπουδών και κοινών πτυχίων, διεθνών έργων έρευνας και καινοτομίας, και έχουν στηρίξει την ανταλλαγή σπουδαστών, προσωπικού και γνώσεων.