Mezinárodní spolupráce a politický dialog

Kromě významného mezinárodní zaměření programu Erasmus+ Komise aktivně spolupracuje se zeměmi mimo EU v oblasti politiky vzdělávání a odborné přípravy.

Priority EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání

K pěti hlavním prioritám Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání patří:

  • propagace EU jako centra excelence v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
  • podpora partnerských zemí mimo EU v jejich úsilí o modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy
  • propagace společných hodnot a hlubšího porozumění mezi různými národy a kulturami
  • podpora institucí vysokoškolského vzdělávání v členských státech i mimo ně v jejich úsilí o internacionalizaci vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy
  • zlepšování kvality služeb v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v EU i mimo ni pomocí projektů vzájemného učení, jakož i sdílení a porovnávání osvědčených postupů.

Jak může spolupráce zlepšit vzdělávání v celosvětovém měřítku?

Na základě spolupráce se zeměmi mimo EU se zvyšuje kvalita vzdělávání a odborné přípravy v Unii i mimo ni, a to především pomocí projektů vzájemného učení a komparativní analýzy vnitrostátních vzdělávacích systémů ve světě. Díky mobilitě pak dochází ke stimulaci inovací a tvorbě pracovních míst, vznikají nové příležitosti pro studenty i vyučující, a ti získávají na základě účasti na programech EU novou perspektivu.

Evropské univerzity si v oblasti internacionalizace vedou velmi dobře. Podílejí se na rozvoji mezinárodních studijních programů a společných titulů, podporují výzkumné a inovační projekty, jakož i sdílení poznatků a výměnné pobyty studentů a vyučujících.

To vše umožnil boloňský proces, v jehož rámci se evropské země dohodly na restrukturalizaci svých systémů vysokoškolského vzdělávání, aby se usnadnila a zefektivnila přeshraniční spolupráce.

Mezinárodní politický dialog mezi EU a zeměmi mimo Evropu proto často čerpá z těchto odborných znalostí a zkušeností, které zdůrazňují, že internacionalizace musí jít ruku v ruce s reformou politiky.