Международно сътрудничество и диалог по политиките

Освен развитието на силно международно измерение на програмата „Еразъм+“ Комисията си сътрудничи активно с държави извън ЕС в областта на политиките за образование и обучение.

Приоритети на ЕС за висшето образование

Петте основни приоритета на Европейския съюз (ЕС) в областта на висшето образование са:

  • популяризиране на ЕС като център за високи постижения в областта на образованието и обучението
  • подкрепа на държавите партньори извън ЕС в усилията им да модернизират своите системи за образование и обучение
  • утвърждаване на общи ценности и по-добро разбирателство между различите народи и култури
  • подпомагане на висшите учебни заведения в държавите от ЕС и извън него в усилията им за интернационализация на националните системи за образование и обучение
  • подобряване на качеството на услугите в областта на образованието и обучението в ЕС и извън него чрез взаимно учене, сравняване и обмен на добри практики.

Как сътрудничеството допринася за подобряване на образованието в световен мащаб

Сътрудничеството с държави извън ЕС води до повишаване на качеството на образованието и обучението в Съюза и извън него чрез насърчаване на обучението между партньори и сравнителния анализ между национални образователни системи от цял свят. То подпомага иновациите и създаването на работни места чрез мобилност и предоставя на персонала и учащите възможности да разширят кръгозора си, като участват в програми на ЕС.

Европейските университети постигат добри резултати в областта на интернационализацията. Те подпомагат разработването на международни учебни програми и съвместни образователни степени и подкрепят международни проекти в областта на научните изследвания и иновациите, както и обмена на студенти, преподаватели и знания.

Всичко това стана възможно благодарение на процеса от Болоня, съгласно който европейските държави се договориха да преструктурират своите системи за висше образование с цел да улеснят трансграничното сътрудничество и да подобрят неговата ефективност.

В тази връзка международните диалози между ЕС и държави извън него относно политиките често се основават на този опит и на необходимостта интернационализацията да върви ръка за ръка с реформите на политиката.