Europeisk högre utbildning i världen

Den högre utbildningen blir allt mer internationell. Programmet Erasmus+ främjar därför utbyten och samarbete mellan lärosäten både i och utanför EU.

Vad handlar det om?

Den högre utbildningen blir allt mer internationell. Programmet Erasmus+ främjar därför utbyten och samarbete mellan lärosäten både i och utanför EU.

Vad går det ut på?

Internationellt samarbete är bra för alla parter. I Europa bidrar samarbetet till att

  • höja kvaliteten på utbildningen överlag genom att underlätta lärande av varandra, samarbete och jämförelser med andra utbildningsanordnare i världen
  • främja innovation och nya jobb genom att locka till sig internationella studenter och välutbildade migranter
  • vidga studenternas horisonter, öka deras chanser att få jobb och förbereda dem på att bli världsmedborgare
  • påverka och engagera nya målgrupper på ett sätt som stärker EU:s ställning internationellt.

För partnerländerna i världen är stödet till utbildning viktigt för att bygga upp ett starkt humankapital och driva på utvecklingen enligt FN:s hållbarhetsmål.

  • Sedan 2014 har alla länder i världen tillgång till Erasmus+ som ska bidra till minskad fattigdom, tillväxt för alla och kapacitetsuppbyggnad. Erasmus+ hjälper till att modernisera kursplaner, höja kvaliteten på undervisning och lärande, öka insynen i styrelseformer och främja samarbete mellan lärosätena och näringslivet.
  • Erasmus+ ingår i EU:s bredare politik och mål i världen som går ut på att göra EU mer synligt och öka kunskapen om unionen. Dessutom vill man sprida EU:s värderingar och intressen genom kontakt mellan människor och offentlig diplomati.

Varför är det viktigt?

Det internationella samarbetet hjälper EU att nå två typer av mål:

  1. EU:s egna prioriteringar om spetskompetens, offentlig diplomati och metoder att locka till sig begåvningar.
  2. Spridningen utanför EU av åtgärder för solidaritet, utvidgning, grannskapspolitik, mänsklig utveckling, kapacitetsuppbyggnad och stöd till flyktingar och interkulturell dialog, särskilt med tanke på det fjärde målet för hållbar utveckling (god utbildning för alla).

Läs mer om det internationella samarbetet inom Erasmus+