Evropsko visokošolsko izobraževanje v svetu

Visokošolsko izobraževanje je vse bolj mednarodno. Program Erasmus+ ima močno mednarodno razsežnost, s čimer spodbuja mobilnost in sodelovanje med univerzami v državah članicah EU in državami zunaj EU.

Za kaj gre

Visokošolsko izobraževanje je vse bolj mednarodno. Program Erasmus+ ima močno mednarodno razsežnost, s čimer spodbuja mobilnost in sodelovanje med univerzami v državah članicah EU in v državah zunaj EU.

Kako to deluje

Mednarodno sodelovanje prinaša koristi državam EU in drugim državam po svetu. V Evropi prispeva k

  • izboljšanju splošne kakovosti evropskega visokošolskega izobraževanja, saj spodbuja vzajemno učenje, sodelovanje in primerjavo z drugimi ponudniki izobraževanja po vsem svetu
  • krepitvi inovacij in odpiranju novih delovnih mest v Evropi, saj privablja študente na mednarodni izmenjavi in kvalificirane migrante
  • širjenju obzorij, povečanju zaposljivosti in pripravi študentov, da postanejo državljani sveta
  • izboljšanju položaja EU v svetu, saj z vključevanjem v izobraževalne sisteme vpliva na nove generacije diplomantov

Za partnerske države po svetu je podpiranje izobraževanja ključni dejavnik za vsako državo, ki želi vzpostaviti močno bazo človeškega kapitala in nadaljevati s svojim razvojem v skladu s cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj.

  • Od leta 2014 imajo vse države po vsem svetu dostop do programa Erasmus+, ki je namenjen zmanjšanju revščine in vključujoči rasti ter krepitvi zmogljivosti. Erasmus+ podpira posodobitev učnih načrtov, izboljšuje kakovost poučevanja in učenja ter spodbuja bolj pregledno upravljanje in sodelovanje med univerzami in podjetji.
  • Erasmus+ je sestavni del širše politike in ciljev EU v svetu, saj si prizadeva za večje razumevanje in prepoznavnost EU ter spodbujanje njenih vrednot in interesov s povezovanjem ljudi in prek javne diplomacije.

Zakaj je potrebno

Mednarodno sodelovanje pomaga EU pri izpolnjevanju dveh vrst političnih ciljev:

Več o mednarodnem sodelovanju v okviru programa Erasmus+ v posameznih državah ali regijah v informativnih pregledih o mednarodnem sodelovanju.

  1. prednostne naloge notranje politike EU v zvezi z odličnostjo, privabljanjem talentov in javno diplomacijo ter
  2. zunanje odražanje notranjih politik EU v zvezi s solidarnostjo, širitvijo, sosedsko politiko, človekovim razvojem, krepitvijo zmogljivosti, migracijami, podporo beguncem in medkulturnim dialogom, zlasti v podporo kakovostnemu izobraževanju, ki je 4. cilj trajnostnega razvoja.

Več o mednarodnem sodelovanju v okviru programa Erasmus+ v posameznih državah ali regijah v informativnih pregledih o mednarodnem sodelovanju.