Európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete

Vysokoškolské vzdelávanie nadobúda čoraz výraznejší medzinárodný charakter. Táto skutočnosť sa zohľadňuje aj vo výrazne medzinárodnom rozmere programu Erasmus+, ktorý podporuje mobilitu a spoluprácu medzi univerzitami v členských štátoch EÚ, ako aj v tretích krajinách.

O čo ide?

Vysokoškolské vzdelávanie nadobúda čoraz výraznejší medzinárodný charakter. Táto skutočnosť sa zohľadňuje aj vo výrazne medzinárodnom rozmere programu Erasmus+, ktorý podporuje mobilitu a spoluprácu medzi univerzitami v členských štátoch EÚ, ako aj v tretích krajinách.

Ako to funguje?

Medzinárodná spolupráca je prínosom doma aj v zahraničí. V Európe prispieva k

  • zvyšovaniu celkovej kvality európskeho vzdelávania – tým, že uľahčuje partnerské vzdelávanie, spoluprácu a porovnávanie s ďalšími poskytovateľmi vzdelávania na celom svete,
  • podpore inovácií a vytvárania pracovných miest v Európe – tým, že priťahuje študentov, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných programoch mobility, a kvalifikovaných migrantov,
  • rozširovaniu horizontov, zvyšovaniu zamestnateľnosti a príprave študentov na to, aby sa stali globálnymi občanmi,
  • ovplyvňovaniu a zapájaniu nového publika spôsobom, ktorý posilňuje postavenie EÚ vo svete.

V prípade partnerských krajín na celom svete predstavuje podpora vzdelávania kľúčový faktor pre každú krajinu, ktorá sa usiluje vybudovať silnú základňu ľudského kapitálu a dosiahnuť pokrok v rozvoji, ako sa to uznáva v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN.

  • Od roku 2014 majú všetky krajiny sveta prístup k programu Erasmus+, ktorého cieľom je prispievať k znižovaniu chudoby a dosiahnutiu inkluzívneho rastu, ako aj k budovaniu kapacít. V rámci programu Erasmus+ sa podporuje modernizácia učebných plánov, zlepšuje kvalita vyučovania a učenia sa a podporuje sa transparentnejšie riadenie a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi.
  • Erasmus+ je základným prvkom širších politík a cieľov EÚ v prostredí zvyšovania všeobecného porozumenia a viditeľnosti EÚ a propagácie jej hodnôt a záujmov prostredníctvom medziľudských kontaktov a verejnej diplomacie.

Prečo je to potrebné?

Medzinárodná spolupráca pomáha EÚ plniť dva druhy politických cieľov:

Podrobnejšie informácie o tom, ako prebieha medzinárodná spolupráca v rámci programu Erasmus+ v jednotlivých krajinách alebo regiónoch, sú k dispozícii v medzinárodných prehľadoch.

  1. priority vnútornej politiky EÚ týkajúce sa excelentnosti, priťahovania talentov a posilňovania verejnej diplomacie a
  2. premietanie vnútorných politík EÚ týkajúcich sa solidarity, rozširovania, susedskej politiky, ľudského rozvoja, budovania kapacít, migrácie, pomoci utečencom a medzikultúrneho dialógu navonok, a to najmä v rámci podpory trvalo udržateľného cieľa č. 4 – kvalita vzdelávania.

Podrobnejšie informácie o tom, ako prebieha medzinárodná spolupráca v rámci programu Erasmus+ v jednotlivých krajinách alebo regiónoch, sú k dispozícii v medzinárodných prehľadoch.