Eiropas augstākā izglītība pasaulē

Augstākā izglītība kļūst arvien starptautiskāka. Tāpēc “Erasmus+” programmai ir spēcīga starptautiskā dimensija, kas veicina mobilitāti un sadarbību starp ES dalībvalstu un citu pasaules valstu universitātēm.

Par ko ir runa

Augstākā izglītība kļūst arvien starptautiskāka. Tāpēc programmai “Erasmus+” ir spēcīga starptautiskā dimensija, kas veicina mobilitāti un sadarbību starp ES dalībvalstu un citu pasaules valstu universitātēm.

Kā tas notiek

Starptautiska sadarbība sniedz ieguvumus abām iesaistītajām pusēm. Eiropā tā:

  • uzlabo kopējo izglītības kvalitāti, sekmējot mācīšanos no līdziniekiem, sadarbību un salīdzināšanu ar citām izglītības iestādēm visā pasaulē;
  • veicina inovācijas un darbvietu izveidi Eiropā, piesaistot starptautiski mobilus studentus un kvalificētus migrantus;
  • paplašina redzesloku, palielina nodarbināmību un audzina studentus par pasaules pilsoņiem;
  • piesaista un ietekmē jaunu auditoriju, un šādi uzlabo ES pozīcijas pasaulē.

Partnervalstīm no visas pasaules ir šādi ieguvumi: ikvienā valstī atbalsts izglītībai ir būtisks faktors, kas veido spēcīgu cilvēkkapitāla bāzi un turpina attīstību, kā atzīts ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos.

  • Programma “Erasmus+” kopš 2014. gada ir pieejama visām pasaules valstīm un līdz ar to plašākā mērogā var palīdzēt mazināt nabadzību, sekmēt iekļaujošu izaugsmi un veidot spējas. Programma “Erasmus+” atbalsta mācību programmu modernizāciju, uzlabo mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, veicina pārredzamāku pārvaldību un sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem.
  • “Erasmus+” ir daļa no plašākas ES politikas un mērķiem pasaulē — veicināt plašu izpratni par ES, uzlabot tās atpazīstamību, popularizēt ES vērtības un intereses, izmantojot tiešus personiskus kontaktus un publisko diplomātiju.

Kāpēc tas vajadzīgs

Starptautiskā sadarbība palīdz ES sasniegt divu veidu politiskos mērķus:

(Vairāk par to, kā “Erasmus+” starptautiskā sadarbība notiek konkrētā valstī vai reģionā, uzziniet starptautiskajās faktu lapās.)

  1. ES iekšpolitiskās prioritātes attiecībā uz izcilību, talantu piesaistīšanu un publisko diplomātiju un
  2. ES iekšpolitikas ārēju pozicionēšanu attiecībā uz solidaritāti, paplašināšanos, kaimiņattiecību politiku, cilvēkresursu attīstību, spēju veidošanu, migrāciju, atbalstu bēgļiem un starpkultūru dialogu, jo īpaši atbalstot 4. ilgtspējīgas attīstības mērķi — kvalitatīvu izglītību.

Vairāk par to, kā “Erasmus+” starptautiskā sadarbība notiek konkrētā valstī vai reģionā, uzziniet starptautiskajās faktu lapās.