Europsko visoko obrazovanje u svijetu

Visoko obrazovanje sve se više odvija na međunarodnoj razini. Erasmus+ u svojoj izraženoj međunarodnoj dimenziji stoga promiče mobilnost i suradnju među sveučilištima u državama članicama EU-a i zemljama izvan EU-a.

O čemu je riječ?

Visoko obrazovanje sve se više odvija na međunarodnoj razini. Erasmus+ u svojoj izraženoj međunarodnoj dimenziji stoga promiče mobilnost i suradnju među sveučilištima u državama članicama EU-a i zemljama izvan EU-a.

Kako to funkcionira?

Međunarodna suradnja donosi prednosti i EU-u i ostatku svijeta. U Europi pridonosi

  • općem poboljšanju kvalitete obrazovanja jer olakšava uzajamno učenje, suradnju i usporedbu s pružateljima obrazovnih usluga u svijetu
  • poticanju inovacija i zapošljavanja u Europi jer privlači studente u međunarodnoj razmjeni i kvalificirane migrante
  • širenju horizonata, povećanju zapošljivosti i pripremanju studenata da postanu građani svijeta
  • utjecanju na nove ciljne skupine i njihovom uključivanju tako da se unaprijedi položaj EU-a u svijetu.

U partnerskim zemljama u svijetu potpora obrazovanju ključna je za izgradnju baze ljudskog kapitala i poticanje razvoja, što je potvrđeno i u UN-ovim ciljevima održivog razvoja.

  • Od 2014. sve zemlje svijeta imaju pristup programu Erasmus+, čiji je cilj doprinijeti smanjenju siromaštva, uključivom rastu i izgradnji kapaciteta. Erasmus+ podupire modernizaciju kurikuluma, poboljšava kvalitetu poučavanja i učenja te promiče transparentnije upravljanje i suradnju sveučilišta i poduzeća.
  • Erasmus+ je sastavni dio šire politike i ciljeva EU-a u svijetu usmjerenih na povećanje razumijevanja i vidljivosti EU-a te promicanje njegovih vrijednosti i interesa putem međuljudskih kontakata i javne diplomacije.

Zašto je to potrebno?

Međunarodna suradnja pomaže EU-u da ispuni dvije vrste ciljeva politike:

Više o aktivnostima programa Erasmus+ u području međunarodne suradnje u određenoj zemlji ili regiji pronaći ćete u informativnim listićima o međunarodnoj suradnji.

  1. prioriteti unutarnje politike EU-a u pogledu izvrsnosti, privlačenja talenata i javne diplomacije i
  2. vanjska projekcija unutarnjih politika EU-a povezanih sa solidarnošću, proširenjem, susjedskom politikom, ljudskim razvojem, izgradnjom kapaciteta, migracijama, potporom izbjeglicama i međukulturnim dijalogom, posebno kao potpora kvalitetnom obrazovanju, koje je 4. cilj održivog razvoja.

Više o aktivnostima programa Erasmus+ u području međunarodne suradnje u određenoj zemlji ili regiji pronaći ćete u informativnim listićima o međunarodnoj suradnji.