Eurooppalainen korkea-asteen koulutus maailmassa

Korkea-asteen koulutus on luonteeltaan yhä kansainvälisempää. Tämä näkyy Erasmus+ -ohjelman vahvassa kansainvälisessä ulottuvuudessa. Ohjelma edistää EU:n ja sen ulkopuolisten maiden korkeakoulujen välistä liikkuvuutta ja yhteistyötä.

Taustaa

Korkea-asteen koulutus on luonteeltaan yhä kansainvälisempää. Tämä näkyy Erasmus+ -ohjelman vahvassa kansainvälisessä ulottuvuudessa. Ohjelma edistää EU:n ja sen ulkopuolisten maiden korkeakoulujen välistä liikkuvuutta ja yhteistyötä.

Käytännön toimet

Kansainvälisestä yhteistyöstä on hyötyä kotimaassa ja ulkomailla. Euroopan näkökulmasta se:

  • parantaa eurooppalaisen koulutuksen yleistä laatua helpottamalla vertaisoppimista, yhteistyötä ja vertailua muiden oppilaitosten kanssa maailmanlaajuisesti
  • edistää innovointia ja eurooppalaisten työpaikkojen luomista houkuttelemalla kansainvälisesti liikkuvia opiskelijoita ja ammattitaitoisia maahanmuuttajia
  • laajentaa opiskelijoiden tulevaisuuden näkymiä parantamalla heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja valmistamalla heitä maailmankansalaisuuteen
  • innostaa laajempia kohderyhmiä tavalla, joka vahvistaa EU:n asemaa maailmassa.

EU:lla on kaikkialla maailmassa kumppanimaita, joiden koulutusjärjestelmien tukeminen on keskeinen edellytys niiden inhimillisen pääomapohjan laajentamiselle ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle.

  • Erasmus+ on vuodesta 2014 lähtien ollut avoin maailman kaikille maille. Tämän tarkoituksena on auttaa vähentämään köyhyyttä sekä lisäämään osallistavaa kasvua ja valmiuksien kehittämistä. Erasmus+ -ohjelmassa tuetaan opetussuunnitelmien nykyaikaistamista, parannetaan opetuksen ja oppimisen laatua, edistetään hallinnon avoimuutta ja tuetaan korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä.
  • Erasmus+ on kiinteä osa EU:n laajempaa politiikkaa ja tavoitteita lisätä EU:n tuntemusta ja näkyvyyttä maailmassa. EU haluaa ohjelman kautta edistää arvojaan ja intressejään ihmisten välisten kontaktien ja julkisuusdiplomatian kautta.

Yhteistyön tarve

Kansainvälinen yhteistyö auttaa EU:ta kahdentyyppisten tavoitteiden saavuttamisessa:

Tutustu Erasmus+ -ohjelman kansainväliseen yhteistyöhön omassa maassasi.

  1. EU:n sisäiset tavoitteet huippuosaamisen, lahjakkuuksien houkuttelemisen ja julkisuusdiplomatian suhteen
  2. EU:n sisäisten tavoitteiden heijastaminen ulkosuhteisiin, missä painopisteinä ovat solidaarisuus, laajentuminen, naapuruuspolitiikka, inhimillinen kehitys, valmiuksien lisääminen, muuttoliike, pakolaisten auttaminen ja kulttuurienvälinen vuoropuhelu. EU:n toimet perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 4 (laadukas koulutus) saavuttamiseen.

Tutustu Erasmus+ -ohjelman kansainväliseen yhteistyöhön omassa maassasi.