Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποκτά ολοένα και πιο διεθνή χαρακτήρα. Το Erasmus +αντανακλά αυτή την πραγματικότητα με την ισχυρή διεθνή του διάσταση, η οποία προωθεί την κινητικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων που βρίσκονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και εκτός της ΕΕ.

Περί τίνος πρόκειται;

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποκτά ολοένα και περισσότερο διεθνή χαρακτήρα. Το πρόγραμμα Erasmus + αντανακλά αυτή την πραγματικότητα με την ισχυρή διεθνή του διάσταση, η οποία προωθεί την κινητικότητα και τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων στα κράτη μέλη της ΕΕ και εκτός της ΕΕ.

Πώς γίνεται αυτό;

Η διεθνής συνεργασία προσφέρει οφέλη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της ΕΕ. Στην Ευρώπη συμβάλλει

  • στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, διευκολύνοντας την αμοιβαία μάθηση, τη συνεργασία και τη σύγκριση με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς παγκοσμίως·
  • στην προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, προσελκύοντας διεθνώς μετακινούμενους φοιτητές και μετανάστες που διαθέτουν εξειδίκευση·
  • στη διεύρυνση των οριζόντων, την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προετοιμασία των φοιτητών να γίνουν πολίτες του κόσμου, και
  • στον επηρεασμό και την προσέλκυση νέων ακροατηρίων, με τρόπο που να προωθεί τη θέση της ΕΕ στον κόσμο.

Όσον αφορά τις χώρες εταίρους σε όλο τον κόσμο, η στήριξη της εκπαίδευσης είναι θεμελιώδης παράγοντας για όσες χώρες επιθυμούν να οικοδομήσουν μια ισχυρή βάση ανθρώπινου κεφαλαίου και να προωθήσουν την ανάπτυξή τους, όπως αναγνωρίζεται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

  • Από το 2014 όλες οι χώρες παγκοσμίως έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+, στόχος του οποίου είναι να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας, στην χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Το Erasmus + στηρίζει τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, βελτιώνει την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης και προωθεί τη διαφανέστερη διακυβέρνηση και τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
  • Το Erasmus + αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης πολιτικής και των στόχων της ΕΕ για ευρύτερη κατανόηση και προβολή της ΕΕ καθώς και για την προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της μέσω των επαφών μεταξύ λαών και της δημόσιας διπλωματίας.

Γιατί χρειάζεται;

Η διεθνής συνεργασία βοηθά την ΕΕ στην επίτευξη δύο ειδών στόχων πολιτικής:

Δείτε στα διεθνή ενημερωτικά δελτία τι προσφέρει η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο του Erasmus + σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή.

  1. υλοποίηση των προτεραιοτήτων της εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ που αφορούν την αριστεία, την προσέλκυση ταλέντων και τη δημόσια διπλωματία·
  2. εξωτερική προβολή των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ που αφορούν την αλληλεγγύη, τη διεύρυνση, την πολιτική γειτονίας, την ανθρώπινη ανάπτυξη, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη μετανάστευση, τη στήριξη των προσφύγων και τον διαπολιτισμικό διάλογο, ιδίως προς στήριξη του στόχου 4 της βιώσιμης ανάπτυξης για την ποιοτική εκπαίδευση.

Δείτε στα διεθνή ενημερωτικά δελτία τι προσφέρει η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο του Erasmus + σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή.